„Kchrat a jeho kultura nejsou o nic dokonalejší než lidé. To zrcadlo je vzájemné,“ vysvětluje Marie Domská

Povíd­ky o mimo­zem­ském vojá­ko­vi jmé­nem Kchrat zís­ka­ly Marii Dom­ské uzná­ní jak v lite­rár­ních sou­tě­žích, tak i u fanouš­ků, kte­ří je moh­li číst na strán­kách mnoha …

Kosti pod mechem Zuzany Hartmanové dokazují, že hrdinská fantasy je stále živá

Zuza­na Hartma­no­vá se po oce­ňo­va­né tri­lo­gii Kry­sy apo­ka­ly­psy vra­cí do svě­ta Acca­du a k mino­tau­rům, s nimiž do lite­rár­ní­ho svě­ta vstou­pi­la. O tom, co pro ni znamená …

Překladatelství představuje v novém románu Babylon nástroj mocné magie

Už ve své tri­lo­gii Mako­vá vál­ka R. F. Kuan­go­vá uká­za­la, že se ani ve str­hu­jí­cím fan­ta­sy nebo­jí jít pro­ti čte­nář­ským oče­ká­vá­ním a má v plá­nu při­ná­šet ambiciózní …

Jan Kucin přichází s druhým dílem fantasy série Koruna snů

Čte­nář­ky a čte­ná­ři romá­nu Když pada­ly hvězdy, kte­rým Jan Kucin odstar­to­val ori­gi­nál­ní fan­ta­sy sérii o svě­tě, z něhož zmi­ze­la magie, se po dvou letech dočkali …

Jitka Ládrová: Svět Němých duší jsem se snažila tvořit tak, aby se podobal tomu našemu

S hrdos­tí vám před­sta­vu­je­me naši novou autor­ku fan­ta­sy — Jit­ku Ládro­vou. O svě­tě její­ho debu­to­vé­ho romá­nu, jeho posta­vách, jež mají k doko­na­los­ti dale­ko, a …

Pavel Bareš: Lenochod Jimmy je moje Best (and Worst) of album

Úspěš­ný autor sci-fi tri­lo­gie Pro­jekt Kro­nos a super­hr­din­ské­ho thrille­ru Meta se vra­cí se samo­stat­ným romá­nem, ten­to­krát z hudeb­ní­ho pro­stře­dí. O nety­pic­kém názvu …

Marie Domská: Esmedill je to nejlepší, co společnost šedých elfů nabízí

Marii Dom­skou může­te znát jako autor­ku sci-fi poví­dek, kte­ré se dočka­ly uzná­ní hned v něko­li­ka lite­rár­ních sou­tě­žích. V nakla­da­tel­ství Host jí nyní vychá­zí románový …

Když si nemůžete zaplavat, tak napište (postapokalyptický steampunkový pohádkový) příběh…

…říká autor­ka fan­task­ní pohád­ky pro dospě­lé v roz­ho­vo­ru s naším redak­to­rem fan­ta­sy a sci-fi Jiřím Ště­pá­nem. Před­sta­vu­je­me vám Kate­ři­nu Havlí­ko­vou, autor­ku knihy …

„Myslím si, že pro spousty lidí je fantastika oddychové čtivo, ale já to tak úplně nevnímám,“ říká Petra Slováková, autorka young adult trilogie zasazené do kulis temné Ostravy

Tri­lo­gie young adult romá­nů Stříp­ky času, Pán čaro­dě­jů a Vzpo­mín­ky na zít­řek je u kon­ce. Pet­ra Slo­vá­ko­vá ji zasa­di­la do kulis industri­ál­ních pamá­tek Ost­ra­vy. Jak se …

„Inspirují mě lidé a jejich neuvěřitelně různorodé povahy,“ říká Dana Beranová, autorka Zpěvu straky

Nedáv­no se na pul­ty knih­ku­pec­tví dostal hrdin­ský fan­ta­sy román Zpěv stra­ky, do kte­ré­ho Dana Bera­no­vá vná­ší nejen potřeb­ný žen­ský pohled, ale také důle­ži­té téma péče. …

„Čím víc mám postavu ráda, tím víc trpí.“

Pod­le časo­pi­su Pev­nost se kniž­ní série Kry­sy apo­ka­ly­psy může smě­le měřit s kte­rou­ko­liv fan­ta­sy ságou od mezi­ná­rod­ně uzná­va­ných auto­rů. Zuza­na Hartma­no­vá ságu …

„Problém s trojicemi nastane, když mezi ně vstupuje ještě čtvrtý prvek nebo se jeden ze tří obrátí proti jinému.“

Autor­ská dvo­ji­ce Len­ka a Jan-Marek Šíko­vi při­chá­zí s pokra­čo­vá­ním své­ho young adult romá­nu Ritu­ál. Kam se jejich hrdin­ky od prv­ní­ho dílu posu­nu­ly? Jakou roli v …