Marie Domská: Esmedill je to nejlepší, co společnost šedých elfů nabízí

Marii Dom­skou může­te znát jako autor­ku sci-fi poví­dek, kte­ré se dočka­ly uzná­ní hned v něko­li­ka lite­rár­ních sou­tě­žích. V nakla­da­tel­ství Host jí nyní vychá­zí románový …

Když si nemůžete zaplavat, tak napište (postapokalyptický steampunkový pohádkový) příběh…

…říká autor­ka fan­task­ní pohád­ky pro dospě­lé v roz­ho­vo­ru s naším redak­to­rem fan­ta­sy a sci-fi Jiřím Ště­pá­nem. Před­sta­vu­je­me vám Kate­ři­nu Havlí­ko­vou, autor­ku knihy …

„Myslím si, že pro spousty lidí je fantastika oddychové čtivo, ale já to tak úplně nevnímám,“ říká Petra Slováková, autorka young adult trilogie zasazené do kulis temné Ostravy

Tri­lo­gie young adult romá­nů Stříp­ky času, Pán čaro­dě­jů a Vzpo­mín­ky na zít­řek je u kon­ce. Pet­ra Slo­vá­ko­vá ji zasa­di­la do kulis industri­ál­ních pamá­tek Ost­ra­vy. Jak se …

„Inspirují mě lidé a jejich neuvěřitelně různorodé povahy,“ říká Dana Beranová, autorka Zpěvu straky

Nedáv­no se na pul­ty knih­ku­pec­tví dostal hrdin­ský fan­ta­sy román Zpěv stra­ky, do kte­ré­ho Dana Bera­no­vá vná­ší nejen potřeb­ný žen­ský pohled, ale také důle­ži­té téma péče. …

„Čím víc mám postavu ráda, tím víc trpí.“

Pod­le časo­pi­su Pev­nost se kniž­ní série Kry­sy apo­ka­ly­psy může smě­le měřit s kte­rou­ko­liv fan­ta­sy ságou od mezi­ná­rod­ně uzná­va­ných auto­rů. Zuza­na Hartma­no­vá ságu …

„Problém s trojicemi nastane, když mezi ně vstupuje ještě čtvrtý prvek nebo se jeden ze tří obrátí proti jinému.“

Autor­ská dvo­ji­ce Len­ka a Jan-Marek Šíko­vi při­chá­zí s pokra­čo­vá­ním své­ho young adult romá­nu Ritu­ál. Kam se jejich hrdin­ky od prv­ní­ho dílu posu­nu­ly? Jakou roli v …

Fantastický Host

To, že se v posled­ních letech zved­la vlna zájmu o čes­kou belet­rii, je nepo­pi­ra­tel­ný fakt, kte­rý doka­zu­jí žeb­říč­ky nej­pro­dá­va­něj­ších knih i plná seda­dla na autorských …

Petra Machová: Ještěří svět ještě opouštět nechci

Kni­hou Krev­ní msta zakon­či­la Pet­ra Macho­vá po téměř pěti letech fan­ta­sy tri­lo­gii Dra­čí měs­to. Stej­ně jako v minu­lých dílech ani v Krev­ní mstě se neskrý­vá mnoho …

Můj svět, to je i spousta sarkastických vtipů a ironie bez ohledu na závažnost situace

Čes­ká původ­ní fan­tas­ti­ka je posled­ních pár let čím dál více vidět. Jen v našem edič­ním plá­nu na jaro 2022 najde­te pět nových knih. Jed­nou z nich je Bastard bohů …

Žijeme ve světě, kde při pořizování selfíček ročně umře víc lidí, než jich sežerou žraloci

Na kon­ci dub­na spat­řil svět­lo svě­ta dru­hý noi­ro­vý pří­běh z Odpo­čin­ku nasák­lé­ho depre­sí z pera Vilé­ma Koub­ka. Autor se v něm vra­cí k sou­kro­mé­mu vyšet­řo­va­te­li Vincentu …

Tisíc stran mrazivé imaginace

Po více než pěti letech usi­lov­né prá­ce nespočtu lidí a po mno­ha neče­ka­ných kom­pli­ka­cích, kte­ré u nároč­ných pro­jek­tů nut­ně při­chá­ze­jí, vyšla na kon­ci loň­ské­ho roku …

Proč by ve fantasy nemohly zůstat nevysvětlené věci?

Jan Hamouz po třech a půl letech vydá­vá dru­hý díl série Pta­čí srd­ce. Čte­ná­ři se mohou těšit na nové posta­vy, tem­něj­ší myto­lo­gii i oče­ká­va­né mapy Ere­né­zie a Adalonu. …