„Naučila jsem se, že psaní vyžaduje svůj čas,“ říká Samantha Shannonová

V roce 2013 vyda­la román Kos­ti­čas (čes­ky 2014), prv­ní kni­hu z plá­no­va­né sed­mi­díl­né série, kte­rý záhy po vydá­ní obsa­dil před­ní příč­ky žeb­říč­ku best­selle­rů dení­ku The …

Sabaa Tahirová v českém vydání je výzvou

Když Sabaa Tahi­ro­vá ozná­mi­la vydá­ní romá­nu Vše­chen můj hněv (v ori­gi­ná­le All My Rage), měli jsme v redak­ci nesmír­nou radost, jeli­kož její pří­běhy milu­je­me. Ležel …

Host a jeho autoři na HumbookFestu 2022

V sobo­tu 26. lis­to­pa­du 2022 se v Pra­ze konal už sed­mý roč­ník Hum­book­Fes­tu — nej­vět­ší­ho lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu zamě­ře­né­ho na čte­ná­ře a fanouš­ky young adult — a Host u …