Lettering je moje oblíbená ruční práce, oddech od modrého světla, trpělivá, klidná činnost, skoro až terapeutická…

Na palu­bu naší nakla­da­tel­ské lodi při­stou­pi­la v čase, kdy už se zve­dal vítr a schy­lo­va­lo se k mané­vrům ve vodách doce­la bouř­li­vých. Ráda pra­cu­je na dět­ských knihách. …

Trojak Fresh

Bogdan Tro­jak při­chá­zí po dva­ce­ti letech s novou bás­nic­kou sbír­kou Uhrwerk. O jeho lite­rár­ních začát­cích, akti­vi­tách posled­ních let i bás­nic­kém návra­tu píše redaktor …

Za prozaikem Antonínem Bajajou

V pátek 16. pro­sin­ce 2022 zemřel pro­za­ik Anto­nín Baja­ja, kte­rý v Hos­tu vydal svůj stě­žej­ní román Na krás­né mod­ré Dřev­ni­ci. Vzpo­mí­ná na něj redak­tor nakladatelství, …

Zprávy sobě…

S J. H. Krchov­ským nad jeho novou sbír­kou Už zase vyšlo slunce.

Jak vznikalo nové vydání legendární Lišky Bystroušky

Se začát­kem prázd­nin mož­ná vyra­zí­te na krát­ký výlet do obli­gát­ní pří­měst­ské desti­na­ce, Bílo­vic nad Svi­ta­vou. Jis­tě nemi­ne­te hájov­nu nesou­cí jmé­no Těsnohlídkovy …

Vytvořit knižní obálku se někdy blíží spíš práci ilustrátora nebo scénografa…

Do rych­le ros­tou­cí­ho nakla­da­tel­ství Host při­šla před pěti lety. Brzy se sta­la jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších osob peču­jí­cích o vizu­ál­ní slož­ku naší pro­duk­ce. Ať už se to …

Když jsem se pustila do psaní, najednou jsem zase měla oči té holčičky…

Na slo­víč­ko s autor­kou a ilu­strá­tor­kou nové­ho vydá­ní kni­hy Julie mezi slo­vy Děti ros­tou jako z vody, dět­ská léta ubí­ha­jí svě­tel­nou rych­los­tí, ale v kni­hách jim …

Do Brna jsem se dostal náhodou, ke knížkám taky. Do obojího jsem se zamiloval…

Andrej Nechaj je gra­fic­ký desig­nér a váš­ni­vý pří­z­ni­vec a tvůr­ce elek­tro­nic­ké hud­by. Ne náho­dou vystu­pu­je pod nic­kem „tatra­tank“. Pochá­zí ze slo­ven­ské­ho Ružomberku, …

Kultovní sbírky poezie nově na našem e‑shopu

Neče­ka­ně (a mož­ná pou­ze dočas­ně) nasta­la v těch­to dnech hvězd­ná hodi­na nakla­da­tel­ských e‑shopů. I my jsme se zamě­ři­li na to, jak pro vás roz­ší­řit naši stálou …

Jak se dělá haiku (z diáře)

„Až si to tady pro­jdu, pokra­ču­ju na slet tako­vý par­ty, co píše hai­ku,“ říká mi loni na pod­zim Jiří Hájí­ček u naše­ho stán­ku na fes­ti­va­lu Tabook. A já říkám, rov­nou a …

Zajímá mne vše, co tiká nebo alespoň ukazuje čas…

Roz­ho­vor s Libo­rem Hovor­kou, auto­rem knih Hodin­ky Prim 1954 – 1994 a Primky

Chodit v teplákách je něco jiného než se do nich narodit…

Sviž­né vyprá­vě­ní, kte­ré nenu­dí a nesou­dí. A že by se dalo. Hra­ni­ce mezi poli i lid­mi jsou i po letech rozo­ra­né. Je tam hos­po­da, malá pro­dej­na, zabí­jač­ky. Taky nevěra …