Na kafe s překladatelem: Tomáš Havel

Dal­ší­ho pře­kla­da­te­le asi není tře­ba zdlou­ha­vě před­sta­vo­vat, prá­vě on do češ­ti­ny pře­ve­dl mimo jiné kni­hu Roky od drži­tel­ky Nobe­lo­vy ceny Annie Ernau­xo­vé, na jejíž …

Na kafe s překladatelkou: Karolína Kloučková

Dal­ší pře­kla­da­tel­kou, kte­rou vám před­sta­ví­me, je Karo­lí­na Klouč­ko­vá. Milov­ní­ci sever­ské kri­mi její jmé­no jis­tě zna­jí z nověj­ších knih od Lar­se Keple­ra, Davida …

Na kafe s překladatelkou: Helena Matocha

Ani v let­ních měsí­cích vám nezů­sta­ne­me dluž­ni oblí­be­ný seri­ál roz­ho­vo­rů s naši­mi dvor­ní­mi pře­kla­da­te­li. Ten­to­krát jsme se pta­li pře­kla­da­tel­ky Hele­ny Mato­cha, která …

Na kafe s překladatelkou: Romana Bičíková

Pokud vás zají­má, kdo pře­klá­dá všech­ny ty skvě­lé pří­běhy o Fot­ba­lá­cích, je to prá­vě Roma­na Bičí­ko­vá. Na hos­tov­ském kon­tě toho už má ale mno­hem víc, za všech­ny knihy …

Na kafe s překladatelkou: Eva Sládková

Pokud ote­vře­te kte­rou­ko­li dět­skou kni­hu z Hos­ta pře­lo­že­nou z fran­couz­šti­ny, s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí v tirá­ži najde­te jmé­no báječ­né Evy Slád­ko­vé. Má na starosti …

Na kafe s překladatelkou: Jana Lišková

Dal­ší pře­kla­da­tel­kou, kte­rou vám před­sta­ví­me, je Jana Liš­ko­vá. Díky ní už jste si v češ­ti­ně moh­li pře­číst ztřeš­tě­né pří­běhy o Agu­so­vi a pří­šer­kách, zapátrat …

Na kafe s překladatelkou: Vendula Něchajenko

Nejen pro ty, kdo si uži­li čet­bu romá­nu Zázra­ky od Ele­ny Mede­lo­vé, při­ná­ší­me krát­ké zasta­ve­ní na kávě s jeho pře­kla­da­tel­kou Ven­du­lou Něchajenko.

Na kafe s překladatelkou: Anna Halfarová

Ten­to týden se vám před­sta­ví Anna Hal­fa­ro­vá, moje před­chůd­ky­ně a záro­veň skvě­lá pře­kla­da­tel­ka mno­ha krás­ných dět­ských kní­žek a nosi­tel­ka oce­ně­ní Zla­tá stu­ha. V jejím …

Na kafe s překladatelkou: Dana Krejčová

Dana Krej­čo­vá, se kte­rou na kávu zajde­me ten­to­krát, je autor­kou dlou­hé řady pře­kla­dů, z nichž bude­te znát napří­klad sérii Malaz­ská kni­ha pad­lých. V člán­ku se mimo …

Na kafe s překladatelem: Milan Pohl

V násle­du­jí­cím roz­ho­vo­ru se ani jed­nou neob­je­vu­je slo­vo zkrun­dě­ný. Zají­má vás, co zna­me­ná a kde na něj nara­zí­te? Pak sáh­ně­te po romá­nu Čaro­pis­ci, kte­rý do češtiny …

Na kafe s překladatelkou: Veronika ter Harmsel Havlíková

Na začát­ku nové­ho roku vás zve­me na kávu s pře­kla­da­tel­kou Vero­ni­kou ter Harm­sel Havlí­ko­vou, kte­rá pro nás pře­lo­ži­la Pta­čí domek od Evy Mei­je­ro­vé, pod­le mého názoru …

Na kafe s překladatelkou: Dagmar Heeg

Nad ima­gi­nár­ním šál­kem kávy se ten­to­krát setká­vá­me s Dag­mar Heeg, se kte­rou jsme spo­lu­prá­ci navá­za­li tepr­ve nedáv­no, ale o to vět­ší radost z toho máme — Vraždi …