Když píše knížku animátor a scenárista…

Babí léto zbar­vi­lo stro­my do oran­žo­vo­žlu­ta, javo­ro­vé lis­ty se sná­še­jí k zemi a do knih­ku­pec­tví dora­zi­la Kro­ni­ka lesa Mar­ti­na Máje. Lep­ší nača­so­vá­ní jsme si nemohli …

Výkladový slovník Olgy Stehlíkové ukrývá krásný svět vzpomínek a asociací. Potěší děti i jejich dospělé.

Jazy­ko­vá pří­ruč­ka? Sbír­ka mini­ma­lis­tic­ké poezie? Výtvar­ná pub­li­ka­ce? V nové kníž­ce Olgy Steh­lí­ko­vé Výkla­do­vý slov­ník je od vše­ho kou­sek. A k tomu si ješ­tě čtenáři …

Vyslankyně z nakladatelství Host na Bologna Children’s Book Fair 2023

Naše kole­gy­ně Dana Blat­ná (zahra­nič­ní prá­va), Kat­ka Šar­dic­ká (redak­tor­ka young adult lite­ra­tu­ry a kri­mi) a Pav­la Nejed­lá (redak­tor­ka lite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež) se …

Knižní tipy ke Dni dětí

Den dětí se blí­ží! Nej­vět­ším dár­kem bude letos už jen to, že vaše děti na svůj svá­tek nebu­dou nemoc­né. Žád­ná rýma, žád­ný kašel, žád­né nešto­vi­ce… To ale asi jen tak …

„Žijí-li děti o samotě v digitálním světě, můžeme za to, my, rodiče“

Dneš­ní děti mají čas­to všech­no — mobil, počí­tač, klid­ně i bazén za domem —, ale vlast­ně vyrůs­tá kaž­dé tak tro­chu samo. V době pan­de­mic­kých opat­ře­ní se jejich svět …

Komiks jako první čtení? Zbláznili jste se?

Komiks, to jako Aste­rix, Batman a tak? Křikla­vý „časák“ salá­to­vé­ho typu, kte­rý po pře­čte­ní může puto­vat rov­nou do sbě­ru? Mís­to pořád­né knížky?

Berme děti vážně – o vážných tématech v dětské literatuře

Strach z nezná­mé­ho, otáz­ka vlast­ní iden­ti­ty, nebo dokon­ce smrt. I toto mohou být téma­ta dět­ských knížek.

Kanálová témata děti přitahují

Když se Ire­ně Hejdo­vé kníž­ka Nedráž­di brá­chu bosou nohou rodi­la v hla­vě, ani netu­ši­la, jak se téma sou­ro­ze­nec­ké­ho sou­ži­tí sta­ne v době její­ho vydá­ní aktu­ál­ní. Kde …

Fiškus slaví, upečte mu dort!

Kocou­rek Fiš­kus sla­ví naro­ze­ni­ny tři­krát do roka. Proč? Pro­to­že je to zába­va! A děda Pett­son mu pokaž­dé udě­lá pala­čin­ko­vý dort. A proč zrov­na pala­čin­ko­vý? No protože …

24 důvodů, proč dětem čtu

V pro­sin­ci se už tra­dič­ně všech­no počí­tá na dva tuc­ty — čoko­lá­dy, kapi­to­ly v kníž­kách i úko­ly v diá­řích. V duchu této advent­ní mate­ma­ti­ky jsem dala dohro­ma­dy dvacet …