Česká vlna ’23 — literární festival nakladatelství Host

VSTU­PEN­KY NA FES­TI­VAL JSOU VYPRO­DÁ­NY, PRO­DEJ VSTU­PE­NEK NA MÍS­TĚ SE VZHLE­DEM K NAPL­NĚ­NÉ KAPA­CI­TĚ NEU­SKU­TEČ­NÍ. To nej­lep­ší z čes­ké lite­ra­tu­ry letoš­ní­ho roku! Na dvou …

Máme toulavé boty: Host tentokrát na trase Brno — Brod (Havlíčkův!)

Po Svě­tě kni­hy Plzeň ’23 se vydá­me kam jinam než do Havlíč­ko­va Bro­du na Pod­zim­ní kniž­ní veletrh. Letoš­ní tři­a­tři­cá­tý roč­ník se usku­teč­ní ve dnech 6. — 7. 10. v …

Tyhle knížky v dětské knihovničce nezapadnou

Sto­jí­te v knih­ku­pec­tví a bez­rad­ně se roz­hlí­ží­te po kni­hách pro děti? Neví­te, kte­ré z té zápla­vy novi­nek vybrat? Pomů­že­me vám. Máme pro vás tipy na skvě­lé kni­hy pro …

Další stanice: Svět knihy Plzeň ’23

Po parád­ním květ­no­vém Svě­tě kni­hy v Pra­ze se kon­cem září chys­tá­me do Plz­ně, kde se oblí­be­ný mezi­ná­rod­ní kniž­ní veletrh a lite­rár­ní fes­ti­val usku­teč­ní počtvrté. …

Co dokážou právníci ve fantasy světě

Krá­lov­ská spra­ve­dl­nost Richar­da Swa­na, důmy­sl­ně pro­pra­co­va­ný mix detek­tiv­ky a fan­ta­sy, se točí kolem pří­bě­hu sira Konra­da Von­val­ta. Ten­to obá­va­ný císař­ský justiciár …

Ediční plán podzim 2023

Řek­li jsme si, že už vás nebu­de­me déle napí­nat a koneč­ně vám pro­zra­dí­me, kte­ré kni­hy pro vás chys­tá­me na dal­ší polo­le­tí. Tím­to pouš­tí­me do svě­ta pod­zim­ní edič­ní plán …

Oblíbená letní slevová akce na paperbacky je zpět!

Doká­že­te si před­sta­vit léto bez kníž­ky? Pokud ne a na vašem noč­ním stol­ku, v kuf­ru, kros­ně či batůž­ku ješ­tě něja­ké to mís­to na nový pří­běh najde­te (a ono se najde …

Co číst na dovolené? Naši redaktoři doporučují

Pře­mýš­lí­te, kte­ré kni­hy si zaba­lí­te do kuf­ru na let­ní dovo­le­nou? A tak tro­chu tápe­te v tom, co by moh­lo být to pra­vé čte­ní prá­vě pro vás? Naši redak­to­ři dostali …

Příběh značky LEGO je rodinnou ságou, jež se zakládá na důvěře a pospolitosti

LEGO — Rodin­ný pří­běh nej­slav­něj­ší hrač­ky na svě­tě je titul pub­li­ka­ce, kte­rá čte­ná­ře sezna­mu­je se vzru­šu­jí­cí­mi ději­na­mi legen­dár­ní sta­veb­ni­ce. O iko­nic­ké hračce …

„Emily představuje v určitém ohledu verzi mě samé.“

Nor­ská spi­so­va­tel­ka Maria Navarro Ska­ran­ge­ro­vá je ve svých dva­ce­ti osmi letech autor­kou už tří knih. Všech­ny při­tom vzbu­di­ly znač­nou pozor­nost a zís­ka­ly řadu …

Les v domě — ukázka z očekávaného románu Aleny Mornštajnové

Ale­na Morn­štaj­no­vá, jed­na z nej­ob­lí­be­něj­ších sou­čas­ných čes­kých spi­so­va­te­lek, vydá­vá 20. dub­na nový román s názvem Les v domě. Jed­ná se o nej­o­če­ká­va­něj­ší novinku …

Magnesia Litera vyhlásila nominace, tři z nich jsou z Hosta

Ceny Mag­ne­sia Lite­ra za rok 2022 zna­jí své nomi­na­ce. A my máme hned tři želíz­ka v ohni! Odbor­nou poro­tu zau­ja­ly povíd­ky Vik­to­ra Špač­ka Čis­tý, skrom­ný život, které …