Pustina zvaná mír: Vratislav Kadlec o překládání oceňované space opery Arkady Martineové

Vra­ti­slav Kadlec je pře­kla­da­tel se širo­kým zábě­rem — v Hos­tu jste si moh­li v jeho podá­ní pře­číst hned něko­lik knih pro děti, román Šan­ce tu je… a také fascinující …

Ediční plán jaro 2023

Milé čte­nář­ky, milí čte­ná­ři, s rados­tí s vámi sdí­lí­me edič­ní plán na prv­ní polo­le­tí roku 2023!

Konečně i u nás: nepřehlédnutelná Beatrice Alemagna

Doká­že­te si před­sta­vit neto­pý­ří mlá­dě s hla­vič­kou při­po­mí­na­jí­cí lís­ko­vý oří­šek a s růžo­vým kabát­kem přes záda? Ouš­ka také dorů­žo­va, tvá­řič­ka jed­nou s rošťáckým …

Vánoční tipy

Nej­lep­ší dárek pod stro­me­ček? Za nás roz­hod­ně kni­ha. Ale kte­rou vybrat, když jich je v knih­ku­pec­tvích tolik? Zepta­li jsme se našich redak­to­rů na jejich žha­vé tipy a …

Listopadové tipy z redakce

Máme tady advent a s ním i před­po­sled­ní kniž­ní tipy toho­to roku. A najde­te v nich neob­vykle hned něko­lik tipů z poezie. Kro­mě nových sbí­rek bás­nic­kých es Jiřího …

Annie Ernauxová: laureátka Nobelovy ceny za literaturu za rok 2022

Před měsí­cem byla vyhlá­še­na Nobe­lo­va cena za lite­ra­tu­ru za rok 2022. Letoš­ní lau­re­át­kou se sta­la Annie Ernau­xo­vá, jed­na z nej­vý­znam­něj­ších francouzských …

Jak se překládá nobelistka?

Stej­ně jako pro mno­ho dal­ších byl i pro Tomá­še Hav­la, pře­kla­da­te­le memoá­rů Annie Ernau­xo­vé, výběr poro­ty letoš­ní Nobe­lo­vy ceny za lite­ra­tu­ru překvapením. …

Tvůj temný labyrint: Příběh sériového vraha

Pama­tu­je­te Jur­ka Wal­te­ra, nepo­la­pi­tel­né­ho séri­o­vé­ho vra­ha z pera Lar­se Keple­ra? Vůbec popr­vé při­ná­ší­me čes­ký pře­klad povíd­ky Tvůj tem­ný laby­rint, kte­rá zachycuje …

Říjnové tipy z redakce

V říj­nu k nám do redak­ce dora­zi­lo nej­víc knih za celý rok. Na své si při­jdou fanouš­ci všech žánrů a roz­hod­ně budou mít z čeho vybí­rat. Zahra­du Pet­ry Dvo­řá­ko­vé a …

Fazóna, za kterou se skrývá mnohem víc, než se zdá.

Jak se pře­klá­dá fin­ská humo­ris­tic­ká kni­ha? Svo­ji prá­ci nám při­blí­ži­la Jit­ka Hanu­šo­vá, v jejímž pře­kla­du nedáv­no vyšel feel-good román Fazóna.

Zářijové tipy z redakce

Lis­tí se poma­lu začí­ná vybar­vo­vat, dny se krá­tí a seznam knih, kte­ré si chce­me pře­číst, se nao­pak pro­dlu­žu­je. Zkrát­ka pod­zim je tady. Jak se v pes­t­ré nabíd­ce vyznat? …

Host na 32. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě

Rok se s rokem sešel a je tu dal­ší, letos již 32. roč­ník Pod­zim­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu v Havlíč­ko­vě Bro­dě, ten­to­krá­te s mot­tem Hle­dá­ní nor­mál­ní­ho světa. …