Jed­na z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých auto­rek Ale­na Morn­štaj­no­vá sta­nu­la na pódiu v rám­ci vyhla­šo­vá­ní Čes­ké­ho best­selle­ru již podru­hé — za intim­ní rodin­né dra­ma Tiché roky pře­vza­la v roce 2019 hlav­ní cenu. Na tu byla nomi­no­vá­na i ten­to­krát za svůj nej­no­věj­ší román Les v domě. Nomi­na­ci nepro­mě­ni­la, což jí však dosta­teč­ně vyna­hra­di­li její čte­nář­ky a čte­ná­ři, díky jejichž hla­sům si odnes­la Cenu čte­ná­řů. Na naši otáz­ku, s jaký­mi poci­ty cenu pře­bí­ra­la, odpověděla:

Hlavně jsem byla překvapená. Na slavnostní vyhlášení jsem šla s tím, že si večer užiji, popřeji vítězům a popovídám si s lidmi, které jsem už delší dobu neviděla. A když zaznělo moje jméno a titul knihy, měla jsem samozřejmě velkou radost. Potěšilo mě, že čtenáři knihu pochopili, přijali a poslali jí svůj hlas. Jsem jim za to opravdu vděčná a vůbec nepovažuji za samozřejmé, že je mám.

Se svou oblí­be­nou autor­kou se moh­li čte­nář­ky a čte­ná­ři nejen z Ost­ra­vy setkat hned násle­du­jí­cí den, v sobo­tu 2. břez­na, na Kniž­ním fes­ti­va­le Ost­ra­va. Zájem o bese­du, během níž Ale­na Morn­štaj­no­vá mlu­vi­la nejen o svých kni­hách pro dospě­lé, ale také pro děti, byl enorm­ní — pár momen­tek najde­te ve fotogalerii.

Milé čte­nář­ky, milí čte­ná­ři, děku­je­me vám za pod­po­ru našich auto­rek a auto­rů a za to, že s chu­tí obje­vu­je­te nové pří­běhy a perspektivy.