Za svou první knihu Horowitz jste byl nominován na Magnesii Literu v kategorii objev roku. Vyšla už před víc než deseti lety. Mezitím jste nepsal?

Psal, pořád něco. Pořád jsem se honil za něja­ký­mi námě­ty a scé­ná­ři, jako když člo­věk ztros­ko­tá na ost­ro­vě a cha­o­tic­ky pře­bí­há přes kopec z jed­né stra­ny na dru­hou, pro­to­že netu­ší, odkud při­plu­je ta loď. Jed­no­ho dne jsem to pros­tě ris­kl, zůstal na mís­tě a obje­vil se Muž bez jazy­ka. No a při­by­li taky dva syno­vé, což není málo. 

Horowitz je příběh geniálního spisovatele a jeho redaktora. A také Arnošt Doubek, hrdina Muže bez jazyka, je spisovatel. Vaše knihy ale zdaleka nejsou jen o příbězích a těch, kdo je vyprávějí, spíš jako by byly prostředky k vyjádření něčeho podstatnějšího. Co oba příběhy spojuje a v čem jsou naopak jiné?

Horowi­tz byl svým způ­so­bem expe­ri­ment, měl jsem za to, že vzhle­dem k dél­ce tex­tu, čti­vos­ti a atrak­ti­vi­tě pří­bě­hu zachy­cu­jí­cí­mu dra­ma­tic­ké udá­los­ti dva­cá­té­ho sto­le­tí, je mož­né během vyprá­vě­ní „měnit smlou­vu mezi auto­rem a čte­ná­řem“ — najed­nou ta ano­ta­ce kni­hy pře­stá­vá pla­tit, vypra­věč v ich-for­mě si začal odpo­ro­vat, popí­rat již napsa­né, mimo jiné i to, že je nakla­da­tel­ským redak­to­rem, sou­vi­se­lo to řek­ně­me s jeho dia­gnó­zou. To pra­vé dra­ma se ode­hrá­va­lo ješ­tě tro­chu někde jin­de, v té odchyl­ce od „prav­dy romá­nu“. Je to hra, a když na ni čte­nář při­stou­pí, měla by pro něj být zážit­kem. V dru­hé kni­ze rov­něž pra­cu­ju s podob­nou psy­cho­lo­gií, byť o pozná­ní orga­nič­tě­ji. Hlav­ní hrdi­na Arnošt si pros­tě lže do kapsy. Nejen o svém psa­ní, ale taky o svých vzta­zích, rodi­ně a o tom, jak se ke svým blíz­kým cho­vá. V Muži bez jazy­ka pou­ží­vám er-for­mu. Vyho­vu­je mi ta vari­a­bi­li­ta odstu­pu od posta­vy s mož­nos­tí dostat se poměr­ně hlu­bo­ko. Pova­žu­ju to za šťast­né roz­hod­nu­tí, stej­ně jako oproš­tě­ní se od retrospek­tiv, jak je zná­me z fil­mů — sko­čí­me do situ­a­ce řek­ně­me dva­cet let zpát­ky, posta­vy oži­jí a vedou dia­log. Ne, přes­ně takhle jsem to psát nechtěl. Moje retrospek­ti­vy jsou tako­vé dost detail­ní vzpo­mín­ko­vé mapy, výpis z emo­ci­o­nál­ní pamě­ti té kte­ré posta­vy — věřím, že to fun­gu­je stej­ně dob­ře a snad se to i dob­ře čte — to jen abych něko­ho nechtě nevystrašil.

A o čem píšete mezi řádky svých knih především?

Nej­spíš o úzkos­ti z kon­ce staré­ho svě­ta. Mizí nám před oči­ma a téměř se to nedá ovliv­nit. Radi­ká­lo­vé spros­tě vyřvá­va­jí tupá hes­la a ti „hod­ní“ jim na to šep­tem odpo­ví­da­jí bez­zubý­mi eufe­mismy. Výsle­dek je nula. A cha­os. A zmar. A „nor­mál­ní člo­věk“ se logic­ky zdrá­há při­dat se na tu i tu stra­nu. To mezi­tím, co cítí, že by moh­lo být rozum­ným kom­pro­mi­sem, se totiž straš­ně špat­ně popi­su­je, obha­ju­je a hlav­ně pro­sa­zu­je. Je to věc citu a pro ten není dnes mís­to ani pocho­pe­ní. A bude hůř. Děsí mě sílí­cí vliv tak­zva­né korekt­nos­ti, kte­rá logic­ky časem zamo­ří i náš umě­lec­ký pro­stor. Korekt­ní není ani omy­lem, pro­to­že napří­klad coming out už v USA pře­stá­vá být svo­bod­nou vol­bou jed­not­liv­ce, na kte­rou má sva­té prá­vo, a stá­vá se polož­kou, co fil­mo­vá pro­duk­ce potře­bu­je ve štá­bu evi­do­vat a vyka­zo­vat, aby se dosta­la na fes­ti­val nebo moh­la usi­lo­vat o pres­tiž­ní pro­fes­ní cenu. Mys­lím, že doved­nost psát mezi řád­ky se zase bude časem hodit úpl­ně všem od fochu.

Většina lidí vás zná z televizních obrazovek, pocházíte z divadelní rodiny. Co pro vás — herce — vlastně znamená psaní? A co pro vás — spisovatele — znamená herectví?

Psa­ní je něco, co můžu dělat téměř kde­ko­liv, o samo­tě a sám za sebe. Můžu to kdy­ko­liv sma­zat, když chci. Nebo tře­ba vydat, pokud je o to zájem. Niko­mu tím nic nezka­zím a nikdo to nepo­ka­zí mně. Herec­tví mě živí a umož­ňu­je mi tak být i spi­so­va­te­lem. Navíc si ta kon­junk­ce vzá­jem­ně vypo­má­há — herec se chtě nechtě díky těm pří­šer­ným tex­tům, co někdy dosta­ne, nau­čí sta­vět dia­lo­gy, což se při psa­ní dost hodí. A spi­so­va­tel zase může čer­pat z emo­ci­o­nál­ní pamě­ti, se kte­rou pra­cu­je herec, s tím pro­po­je­ním vlast­ních trau­mat, zážit­ků a tužeb s okol­nost­mi, ve kte­rých jed­ná jeho posta­va. A kaž­dá diva­del­ní reprí­za je tro­chu jiná, ten pří­pad­ný úspěch je teď a tady, oka­mži­tě vyjá­d­ře­ný reak­ce­mi divá­ků — to se vám u psa­ní nesta­ne, všech­no trvá hod­ně dlou­ho, a když pak člo­věk to dílo pro­pa­gu­je, musí pát­rat v pamě­ti, pro­to­že žije už úpl­ně něčím jiným.

A co máte rád, když zrovna nepíšete nebo nehrajete?

Mám rád, když celá rodi­na někam na dlou­ho odje­de­me, pro­najme­me si dům. Vždyc­ky jsem šíle­ně ner­vóz­ní a nadá­vám, pro­to­že syno­vé umě­jí být i divo­cí, tak­že trnu, aby něco neroz­bi­li. Ale pak se najde chvil­ka a člo­věk si večer ote­vře láhev vína a jen tak sedí u sto­lu ven­ku, kolem oli­vov­ní­ky, poslou­chá, jak se tam uvnitř klu­ci řeh­ta­jí, než je žena uspí. V tom oka­mži­ku jsem nej­šťast­něj­ší, pro­to­že exis­tu­je jenom ta chví­le, na nic jiné­ho nemu­sím mys­let. Všech­no pod­stat­né tam je.

Jak vám do tohohle hodil vidle covid? Zavání mi to nějakou Itálií, Chorvatskem, Řeckem…

Samo­zřej­mě hodil, vlo­ni jsem si libo­val, že jsme naše let­ní ces­ty plá­no­va­li už hod­ně dopře­du a včas tak zare­zer­vo­va­li skvě­lé dom­ky, prv­ní v Dolo­mi­tech, pak pře­sun k moři do Kalábrie — pocho­pi­tel­ně to padlo. Ale nako­nec jako vždyc­ky zabo­do­va­ly Koru­ta­ny, téměř bez turis­tů. Davům se sna­ží­me vyhý­bat i v lep­ších časech. V tomhle ohle­du vede již­ní Kré­ta. Ta konec­kon­ců hra­je význam­nou roli i v Muži bez jazy­ka.

Jsem z Prachatic, Modrava je kousek, tak se musím zeptat i na to, jak se vám líbilo na Šumavě při natáčení Policie Modrava, a kam se rád vracíte v Čechách?

V urči­té čás­ti Šuma­vy není zatáč­ka, na kte­rou bych neměl něja­kou vzpo­mín­ku. Buď jsme tam toči­li, nebo tam byli na hou­bách, nebo tam něko­mu ze štá­bu selha­lo auto, při­šla důle­ži­tá SMS… Je to kus živo­ta. V navi­ga­ci mám Srní, kde při natá­če­ní vždyc­ky byd­lí­me, ulo­že­no jako — prá­ce. Vypa­dá to, že tohle léto budu tu pozi­ci zase přes­ně v tom význa­mu na tele­fo­nu zadá­vat, a nemůžu se dočkat. Málo­kdy se sta­ne, že továr­na na sny je záro­veň snem samot­ným. Pro sou­kro­mé ces­ty jsem si v posled­ní době oblí­bil Pošu­ma­ví, je tam co obje­vo­vat a opro­ti pro­va­ře­ným loka­li­tám na Šuma­vě tam člo­věk na výjez­du na hor­ském kole nemu­sí potkat ani živáč­ka. A pak samo­zřej­mě Vyso­či­na, tam jsem od dět­ství jez­dil za babič­kou a dědou k Bohu­ňo­vu na cha­tu. Rov­něž mís­to, ke kte­ré­mu mám z něja­ké­ho důvo­du pořád ten­den­ci se vra­cet i v knihách.