Jiří Pišto­ra (1932 — 1970) byl význam­ný čes­ký bás­ník a ese­jis­ta, redak­tor a spo­lu­pra­cov­ník časo­pi­sů Tvář a Seši­ty. Napsal sbír­ky Hodi­ny v řece (1961), Země při­bliž­ných (1965) a posmrt­ně vyda­né Meze­ry v pamě­ti (1980). V době počí­na­jí­cí nor­ma­li­za­ce spáchal sebe­vraž­du. Redak­tor časo­pi­su Host Mar­tin Stöhr při­pra­vil pro pro­sin­co­vé čís­lo Xan­ty­py člá­nek o osu­dech toho­to bás­ní­ka, kte­rý si může­te pře­číst zde.