Kde­si jsem čet­la pěk­ný pří­měr, že lite­ra­tu­ra je jako švéd­ský stůl. Na pořád­né osla­vě nabíd­ne­te hos­tům všech­no: slad­ké dezer­ty, sla­né chu­ťov­ky, maso­vé pokr­my i ver­zi pro vege­ta­ri­á­ny, sem tam něco pikant­něj­ší­ho a k tomu ovo­ce i zele­ni­nu… Také lite­ra­tu­ra nabí­zí všech­no, co čte­ná­ře zají­má, baví, trá­pí či děsí, pros­tě to, co potře­bu­jí. A pak si před­stav­te dět­skou par­ty. Ano, může­te dětem na stůl s občer­stve­ním navr­šit jenom len­til­ko­vé muf­fi­ny, lízát­ka a dor­ty s mar­ci­pá­nem, ale potom se nesmí­te divit, že vaše malé stráv­ní­ky roz­bo­lí bři­cho. Dět­ská lite­ra­tu­ra by zkrát­ka měla také nabí­zet širo­kou pale­tu chu­tí a vůní, jen v dět­ských por­cích. Přes­to val­ná vět­ši­na čes­kých rodi­čů na kni­hu s těž­kým téma­tem intu­i­tiv­ně zare­a­gu­je slo­vy: „To je moc smut­ný. To nechci.“ 

Život je někdy dost těžký sám o sobě, proč o tom ještě číst dětem před spaním? No právě proto.

Lite­ra­tu­ra je jako zrca­dlo — nasta­vu­je čte­ná­ři obraz, se kte­rým se může iden­ti­fi­ko­vat. Děti by měly číst o dětech, kte­ré se jim podo­ba­jí a kte­ré řeší obdob­né pro­blémy (také by měly číst o dětech, kte­ré se jim nepo­do­ba­jí, ale o tom tře­ba zase jin­dy). Díky pří­bě­hu v kni­ze mohou nane­čis­to pro­žít něco, co se jich týká. Kni­ha jim může nabíd­nout řeše­ní urči­té­ho pro­blé­mu, nebo dokon­ce bla­ho­dár­nou katar­zi, zvlášť když se jed­ná o něja­ké bolest­né téma. Děti muse­jí čas­to pře­ko­ná­vat strach, samo­tu, pocit vylou­če­ní, čelí šika­ně, nezájmu oko­lí. O svých pro­blé­mech se mohou bát mlu­vit a ani rodič nemu­sí umět dané téma sám otevřít. Kníž­ka v tako­vé situ­a­ci fun­gu­je jako tera­pe­u­tic­ký pro­stře­dek, klíč, kte­rý ode­mkne tři­nác­tou komnatu. 

Vel­kou změ­nou v živo­tě dítě­te je napří­klad nástup do ško­ly. Z bez­peč­ně zná­mé­ho pro­stře­dí najed­nou musí vykro­čit — samo! — někam, kde to vůbec nezná. Je napros­to při­ro­ze­né bát se nových a nezná­mých věcí. Ono je vůbec při­ro­ze­né se bát. Ale ne vždy toto děti vědí. Mno­hem čas­tě­ji totiž ve svém živo­tě sly­ší věty typu: „Čeho se bojíš, pro­sím tě? Vždyť to nic není!“ Mož­ná jste něco tako­vé­ho v dob­rém úmys­lu už taky pro­nes­li. Když je toho však moc, může dítě začít svůj strach pova­žo­vat za nežá­dou­cí a pře­stat ho dávat naje­vo. To ale nezna­me­ná, že se pře­sta­lo bát. 

Hlav­ní hrdi­na nor­ské kni­hy Neboj se, Oska­re se bojí nástu­pu do prv­ní tří­dy. Budou tam děti, kte­ré jsou šikov­něj­ší než on. Umě­jí věci, kte­ré on ješ­tě neu­mí. Bojí se zkrát­ka, jak mezi nimi obsto­jí. Zkou­má mezi dospě­lý­mi, jest­li se taky něče­ho bojí. A zjiš­ťu­je, že se bojí všich­ni! Kaž­dý něče­ho jiné­ho. Co jed­no­mu dělá sta­ros­ti, při­jde dru­hé­mu jako hrač­ka. Jed­na pra­te­ta se tře­ba bojí zimy a namrz­lých chod­ní­ků. Bát se zimy? Pro Oska­ra zna­me­ná zima samou radost. Oska­ro­va mamin­ka se bojí, že Oskar bude sám pře­chá­zet sil­ni­ci (a také zuba­ře!), tatí­nek toho, že na kon­cer­tě bude hrát faleš­ně, dal­ší pra­te­ta se bojí, že až umře, bude se jí po Oska­ro­vi stýs­kat. Kaž­dý má svůj malý vel­ký strach, a nezna­me­ná to, že je zba­bě­lý, ale že mu na něčem či někom zále­ží. Je úlev­né zjis­tit, že v tom člo­věk není sám. A když je vám šest, může to být sku­teč­ně vel­ký objev. Oskar se sice posled­ní den prázd­nin ško­ly bát nepře­sta­ne, ale už vždyc­ky bude vědět, že o svých oba­vách může s někým ote­vře­ně mluvit.

Děti nešetřit!

Sever­ská lite­ra­tu­ra je váž­ným téma­tům tra­dič­ně ote­vře­něj­ší než lite­ra­tu­ra naší kot­li­ny. Je to dáno his­to­ric­ky, eko­no­mic­ky, mož­ná i kli­ma­tic­ky. Život na Seve­ru byl zkrát­ka vždyc­ky drs­něj­ší a se smr­tí bylo tře­ba počí­tat. Pro­to není divu, že se při­ro­ze­ně dosta­la i do dět­ské lite­ra­tu­ry. Vzpo­meň­me tře­ba legen­dár­ní kni­hu Brat­ři Lví srd­ce Ast­rid Lin­dgre­no­vé (švéd­sky 1973). Když měla tato kni­ha vyjít popr­vé v češ­ti­ně (1992), nechal si vyda­va­tel pro jis­to­tu vypra­co­vat odbor­ný posu­dek, jest­li je kni­ha vhod­ná pro děti. Posud­kář byl naštěs­tí osví­ce­ný, jinak bychom mož­ná byli o ten­to kle­not ochu­ze­ni. Názo­ry tuzem­ských čte­ná­řů se však čas­to sho­du­jí v tom, že kni­ha není pro děti vůbec vhod­ná („je to horor“), nebo že je dokon­ce škod­li­vá („návod k sebe­vraž­dě“). Nevím, my jsme ji čet­li s dět­mi a šes­ti­le­tý syn ji milo­val. Bylo to pro něj pros­tě báječ­ně napí­na­vé dob­ro­druž­ství. Obdo­bí stra­chu ze smr­ti si pro­dě­lal kolem tře­tí­ho roku (asi jako vět­ši­na dětí) a zatím smrt stá­le nebe­re jako něco tabu­i­zo­va­né­ho, ale jako sou­část živo­ta. Ano, když někdo umře, je to smut­né, ale je to v řádu toho­to světa. 

V sou­vis­los­ti s váž­ný­mi téma­ty typu smrt v dět­ské lite­ra­tu­ře nej­čas­tě­ji zazní­vá argu­ment, že to není urče­no malým dětem. Moje zku­še­nost je opač­ná. Čím dří­ve dítě dosta­ne na své otáz­ky odpo­věď, tím méně ho trá­pí nejis­to­ta a úzkost. 

Tyto kni­hy se asi nesta­nou nej­ob­lí­be­něj­ší čet­bou vašich dětí, ale mož­ná budou pat­řit k těm zásad­ním. Tře­ba prá­vě díky nim najdou odva­hu zeptat se na to, co je trá­pí, a vy si s nimi o tom bude­te moct promluvit. 

Životní filozofie pro nejmenší

Ochra­na dět­ských práv má ve Skan­di­ná­vii čas­to abso­lut­ní před­nost před vším ostat­ním. Může to vyvo­lá­vat kon­tro­ver­ze, ale na Seve­ru pros­tě berou děti váž­ně. A pro­je­vu­je se to i v lite­ra­tu­ře. Dítě ješ­tě ani nemu­sí odrůst plen­kám a Seve­řa­né už mu ser­ví­ru­jí život­ní filo­zo­fii na pokra­čo­vá­ní. Na mys­li mám geni­ál­ní řadu nor­ské autor­ky Kari Stai­o­vé o kama­rá­dech Jonášo­vi a Nenášo­vi, kte­ří jsou tak roz­díl­ní, že to víc ani nejde. Jeden na všech­no říká „jo“ a dru­hý zase „ne“. Ale pro­to­že svět není čer­no­bí­lý, uká­že se, že říkat na všech­no „jo“ není úpl­ně nej­chytřej­ší a že umět říct v roz­ho­du­jí­cí chví­li „ne“ vám může doslo­va zachrá­nit „kej­hák“. Zní to jed­no­du­še, ale v jádru se skrý­vá hlu­bo­ká život­ní filo­zo­fie, kte­rou nad tou­to vtip­nou kni­hou pocho­pí i tří­le­té dítě. 

Kari Stai­o­vá svůj kon­cept roz­vá­dí dál, a tak jsou v dal­ších kni­hách Jonáš a Nenáš kon­fron­to­vá­ni postup­ně se zlo­či­nem (Jonáš a Nenáš – Zlo­děj vra­cí úder), lží a důvě­rou (Jonáš, Nenáš a prázd­ný pokoj), před­sud­ky a stra­chem z nezná­mé­ho (Jonáš, Nenáš a sou­sed) a vlast­ní iden­ti­tou (Jonáš, Nenáš a všich­ni ostat­ní). Čes­ky zatím vyšla jen prv­ní kni­ha. Snad nebu­de­te muset na pokra­čo­vá­ní dlou­ho čekat…

V Nor­sku feno­mén těch­to dvou pro­ti­klad­ných hrdi­nů zasá­hl mateř­ské ško­ly napříč celou zemí a Jonáš s Nená­šem se dosta­li i na prk­na nor­ské­ho národ­ní­ho divadla.
Přá­la bych také našim bato­la­tům, aby jim někdo dával odpo­vě­di na otáz­ky týka­jí­cí se sou­ži­tí lidí roz­díl­ných názo­rů, kul­tur, etnik a povah podob­ně báječ­ným, nedi­dak­tic­kým a zábav­ným způ­so­bem. Tak­že až bude­te dětem chys­tat pomy­sl­ný lite­rár­ní švéd­ský stůl, zkus­te jim nabíd­nout pes­t­ré menu, ať je z těch přesla­ze­ných dobar­vo­va­ných umě­lo­tin nebo­lí bři­cho. Vybí­rat máte z čeho.