Bílá Voda

Městys Bílá Voda je nej­se­ver­něj­ší a záro­veň nej­zá­pad­něj­ší obcí Čes­ké­ho Slez­ska. Najde­te ji na samot­ném vrš­ku Javor­nic­ké­ho výběž­ku. Nej­star­ší záznam o obci pochá­zí z roku 1532, nej­vět­ší roz­voj však zazna­me­na­la s pří­cho­dem pia­ris­tů na začát­ku 18. sto­le­tí. Po dru­hé svě­to­vé vál­ce došlo na zákla­dě Bene­šo­vých dekre­tů k vystě­ho­vá­ní původ­ních němec­kých obyvatel. 

Prá­vě kvů­li své odleh­los­ti byla po zru­še­ní všech žen­ských kláš­te­rů v září roku 1950 Bílá Voda vybrá­na jako jeden ze sběr­ných kláš­te­rů. Postup­ně se zde shro­máž­di­la snad nej­vět­ší cír­kev­ní komu­ni­ta v Evro­pě, číta­jí­cí až 450 řehol­nic najed­nou. Mezi lety 1950 a 1989 se v Bílé Vodě vystří­da­lo asi tisíc sester, z nichž mno­hé jsou pocho­vá­ny na míst­ním hřbitově. 

Klášter a kostel Bílá Voda

Jed­no­znač­nou domi­nan­tou městy­su je pia­ris­tic­ký kláš­ter s kole­jí a pout­ní kos­tel Navští­ve­ní Pan­ny Marie. V osm­nác­tém sto­le­tí slou­žil ten­to roz­sáh­lý barok­ní kom­plex jako základ­ní ško­la, šes­titříd­ní gym­ná­zi­um, pia­ris­tic­ký semi­nář a hudeb­ní semi­nář. Od roku 1886 pře­vzal péči o škol­ství nový kon­vent Chudých škol­ských sester naší Paní. 

Sou­čas­ná podo­ba pout­ní­ho kos­te­la Navští­ve­ní Pan­ny Marie je výsled­kem barok­ní pře­stav­by men­ší­ho kos­te­la sv. Anny zbu­do­va­né­ho na začát­ku sedm­nác­té­ho sto­le­tí. V romá­nu Bílá Voda se píše, že jeho presby­tá­řem pro­chá­zí hra­ni­ce s Pol­skem. Dnes už to nepla­tí, ale dří­ve se sakris­tie oprav­du nachá­ze­la v Prus­ku, nyní hra­ni­ce vede zhru­ba pat­náct met­rů za kostelem.

Hřbitov v Bílé Vodě

Bělo­vod­ský hřbi­tov hrál při vzni­ku romá­nu zásad­ní roli. Mís­to na Kate­ři­nu Tuč­ko­vou zapů­so­bi­lo nato­lik sil­ně, že se prá­vě tady roz­hod­la, že téma per­ze­ku­ce řehol­nic sto­jí za zpra­co­vá­ní. V prů­bě­hu dese­ti let, kdy román psa­la, se na něj opa­ko­va­ně vra­ce­la v myš­len­kách i fyzic­ky. „Od květ­na do říj­na tam kve­tou růže, krás­ně to tam voní, bzu­čí tam hmyz a zpí­va­jí ptá­ci, zkrát­ka tam má člo­věk pocit, jako by se oci­tl v raj­ské zahra­dě. A jako by ty ženy, kte­ré v Bílé Vodě nedob­ro­vol­ně pro­ži­ly své živo­ty, nad svý­mi věz­ni­te­li zví­tě­zi­ly,“ říká Kate­ři­na Tuč­ko­vá v roz­ho­vo­ru pro časo­pis Host.

Na hřbi­to­vě našlo posled­ní odpo­či­nek sedm set pade­sát řádo­vých sester, jejichž pří­sluš­nost k řádu pozná­te pod­le jed­not­li­vých dru­hů růží. V roce 2000 byl hřbi­tov pro­hlá­šen za kul­tur­ní památ­ku ČR.

Psychiatrická léčebna Bílá Voda

Psy­chi­at­ric­kou léčeb­nu najde­te bez pro­blé­mů i pod­le kniž­ní­ho popi­su. Nachá­zí se na samot­ném okra­ji městy­su v býva­lém barok­ním zámeč­ku, kte­rý byl po vál­ce zestát­něn. V roce 1954 zde vznik­la léčeb­na spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na léče­ní alko­ho­lis­mu. Stej­né­mu úče­lu slou­ží i dnes. Záro­veň je nej­zá­pad­něj­ší stav­bou čes­ké čás­ti Slez­ska a mís­tem, kde začí­ná hře­ben Rych­leb­ských hor.

Javorník

Měs­teč­ko na úpa­tí Rych­leb­ských hor nabí­zí kro­mě zám­ku Ján­ský vrch i his­to­ric­ké cen­t­rum, kte­ré je měst­skou památ­ko­vou zónou. Na ten­to archi­tek­to­nic­ký skvost je krás­ný výhled z náměs­tí, kde si může­te vychut­nat i mimo­řád­ně dobrou kávu — z kavár­ny Bis­trý Arthur při svých výpra­vách do Bílé Vody k zám­ku čas­to vzhlí­že­la i Kate­ři­na Tučková. 

Jánský vrch

Arci­bis­kup­ský zámek z romá­nu nemu­sí­te slo­ži­tě hle­dat. Jako předob­raz poslou­žil Kate­ři­ně Tuč­ko­vé zámek Ján­ský vrch, kte­rý až do roku 1945 vyu­ží­va­li jako let­ní síd­lo vra­ti­slav­ští bis­ku­po­vé a arci­bis­ku­po­vé. Spo­lu s při­leh­lým par­kem tvo­ří domi­nan­tu měs­ta Javor­ník ve Slez­sku. V sou­čas­nos­ti jeho sprá­vu zajiš­ťu­je Národ­ní památ­ko­vý ústav a je pří­stup­ný veřej­nos­ti. Kro­mě základ­ních okru­hů v něm najde­te i jed­nu z nej­vět­ších sbí­rek dýmek v ČR.

Poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf)

Snad nej­vět­ší roz­por mezi romá­nem a sku­teč­nos­tí před­sta­vu­je pout­ní mís­to Maria Hilf. Zatím­co v kni­ze se kopec s kap­lič­kou nachá­zí pří­mo nad Bílou Vodou, reál­né pout­ní mís­to najde­te zhru­ba pade­sát kilo­me­t­rů na jiho­zá­pad ve Zla­tých Horách. Prv­ní pout­ní­ci se tam schá­ze­li už v roce 1719 a pár let nato zde vznik­la i prv­ní les­ní kap­le. Zhru­ba o sto let poz­dě­ji se začal na mís­tě nedo­sta­ču­jí­cí kap­le budo­vat nový kos­tel. Před dru­hou svě­to­vou vál­kou se počet čes­kých, pol­ských i němec­kých pout­ní­ků odha­do­val na osm­de­sát až sto tisíc ročně.

Pří­běh romá­no­vé kap­le se inpi­ro­val smut­ným osu­dem toho­to pou­tí­ho mís­ta. Režim nejdří­ve z důvo­du pro­vá­dě­ní důl­ních pra­cí zaká­zal koná­ní pou­tí a kos­tel i jeho oko­lí devas­to­val bez ohle­du na his­to­ric­kou nebo umě­lec­kou hod­no­tu — byly zni­če­ny oltá­ře, lavi­ce i var­ha­ny a poz­dě­ji byla roze­brá­na dlaž­ba, mra­mo­ro­vé oblo­že­ní, scho­diš­tě i zdi­vo. Dva­a­dva­cá­té­ho září 1973 se nad hora­mi nes­la ozvě­na výbuchů a pout­ní mís­to bylo srov­ná­no se zemí. Zmi­zet muse­lo vše, co věhlas­né pout­ní mís­to při­po­mí­na­lo. Jedi­né, co z něj zby­lo, je studán­ka se sva­tou vodou.

Na roz­díl od romá­no­vé­ho Mari­a­hilf se ale kos­tel Pan­ny Marie Pomoc­né dočkal šťast­né­ho kon­ce. Už v úno­ru 1990 zača­li věří­cí ze Zla­tých Hor pra­co­vat na obno­vě pout­ní­ho mís­ta, jehož základ­ní kámen posvě­til sám papež Jan Pavel II. při návštěvě Vele­hra­du. Prv­ní pore­vo­luč­ní pouť věří­cí uspo­řá­da­li v srpnu 1990 a v září 1995 při slav­nost­ní mši pout­ní kos­tel posvě­til olo­mouc­ký arci­bis­kup Jan Graub­ner. O rok poz­dě­ji byl dobu­do­ván i kláš­ter a v sou­čas­né době se pout­ní mís­to kaž­dým rokem roz­růs­tá a zvelebuje.

Foto­gra­fie: © David Konečný