Jak se zro­dil nápad na ten­to kniž­ní soubor? 
Loni jsem redi­go­val ese­jis­tic­kou kni­hu praž­ské archi­tekt­ky a urba­nist­ky Anny B. Háblo­vé, kte­rá sho­dou okol­nos­tí také píše poezii. Pat­ří k mlad­ším roč­ní­kům a při komu­ni­ka­ci o mís­tech a jejich duši — prá­vě o tom její kni­ha je — vyšlo naje­vo, že o exis­ten­ci legen­dár­ních Melan­cho­lic­kých pro­chá­zek nemá potu­chy. Jako patri­ot jsem jí chtěl sbír­ku daro­vat či nějak zpro­střed­ko­vat, samo­zřej­mě ne tu svo­ji. Zabrousil jsem na strán­ky antikva­ri­á­tů, ale šoko­va­lo mne, že Blat­né­ho poezie je, jak se kdy­si říka­lo, zce­la „úzko­pro­fi­lo­vé zbo­ží“. Napadlo mne tedy, že by bylo pěk­né k jeho kula­ti­nám zno­va vydat nedo­stup­né Melan­cho­lic­ké pro­cház­ky, tře­ba jako tech­no­lo­gic­ky doko­na­lý reprint někdej­ší­ho melan­triš­ské­ho vydá­ní. Od začát­ku mi ale bylo jas­né, že to nepů­jde bez účas­ti kole­gy Mar­ti­na Rei­ne­ra, spi­so­va­te­le, nakla­da­te­le, znal­ce a pro­pa­gá­to­ra Blat­né­ho poezie, auto­ra romá­nu Bás­ník a tak dále. Vysy­pal jsem mu to hned za tep­la na loň­ském vánoč­ním večír­ku Hos­ta, zpí­va­la nám do toho Niko­la Mucha, vůbec jsme se nesly­še­li, ale oka­mži­tě si náram­ně rozu­mě­li. Mar­tin je, myš­le­no v dob­rém, mega­lo­man a bez zavá­há­ní navr­hl udě­lat kniž­ní set ze všech řado­vých sbí­rek, kte­ré zde Blat­né­mu vyšly před útě­kem do Anglie. 

V jaké úpra­vě kni­hy vychá­ze­jí a proč? 
Do pří­tom­né podo­by je oblé­kl typo­graf Mar­tin Peci­na a mys­lím, že mu tato zakáz­ka mimo­řád­ně svěd­či­la. Původ­ně jsme zamýš­le­li před­lo­žit opu­lent­ní vydá­ní v kar­to­no­vém boxu a v polo­plá­tě­né vaz­bě, ale z růz­ných důvo­dů je to nako­nec spíš vydá­ní sty­lo­vé, řek­ně­me „vydá­ní pro jed­n­a­dva­cá­té sto­le­tí“. Ty sbír­ky vypa­da­jí tak, jak by moh­ly vypa­dat, kdy­by je autor napsal a vydal dnes. A to je, věřím, dob­ře. Je lépe, když kni­hy poezie mají spí­še skrom­nou a uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vou tvář a neskon­čí v knihov­ně v kate­go­rii „pěk­né hřbe­ty“. Náš typo­graf si přál, aby svaz­ky výtvar­ně dopro­vá­ze­ly prá­ce Lubo­še Jar­co­vjá­ka, což je sho­dou okol­nos­tí můj star­ší kama­rád ze Zlí­na. Po letech jsem jej navští­vil v jeho ate­li­é­ru v Šaro­vech u Zlí­na a strá­vi­li jsme nad výbě­rem gra­fik, kre­seb a obra­zů krás­ně melan­cho­lic­ké sobot­ní odpo­led­ne. Tyhle neče­ka­né, vylo­že­ně osob­ní zis­ky jsou pro mne na cestách ke kni­ze vždy tím nej­cen­něj­ším. A urči­tě také vědo­mí toho, kolik lidí musí spo­jit své síly a zabrat, aby i něco tak neo­ká­za­lé­ho, jako jsou čty­ři svaz­ky poezie, spat­ři­ly svět­lo svě­ta. Zde chci vyzdvih­nout úlo­hu redak­tor­ky Olgy Tráv­níč­ko­vé, kte­rá ver­še dle původ­ních vydá­ní zno­va pře­hléd­la a edič­ně ošet­ři­la. A samo­zřej­mě všech­ny doná­to­ry, bez kte­rých by tako­vý pro­jekt vůbec nebyl myslitelný. 

Ty sbír­ky vypa­da­jí tak, jak by moh­ly vypa­dat, kdy­by je autor napsal a vydal dnes. 

Co pro tebe osob­ně zna­me­ná dílo toho­to bás­ní­ka, kte­rý se naro­dil před sto lety? 
Jak to říct. Nevy­ros­tl jsem na jeho poezii, ale časem mi došlo, že ved­le něj jsou zkrát­ka všich­ni „jen bás­ní­ci“. Když čtu napří­klad někte­ré kusy ze Sta­rých byd­lišť, chce se mi explo­do­vat. Z té krá­sy, i oné věč­né, závrat­né záha­dy, jak je mož­né, že vět­ši­na ver­šů leží v těch pověst­ných „krát­kých řád­cích“ jen jako dal­ší a dal­ší psa­né defi­ni­ce, kte­ré nikdy nevy­klí­čí. Jiné se však oka­mži­tě zázrač­ně vtě­lu­jí. A víc než to. Mohou být reál­ně exis­tu­jí­cím svě­tem, kte­rý nám ote­ví­rá dve­ře, zve nás, lze do něj vejít a okou­šet ho vše­mi smys­ly. A víc než to! Okou­šet ho smys­ly tajem­ně osla­ve­ný­mi. Mimo­cho­dem legen­dár­ní Blat­né­ho Melan­cho­lic­ké pro­cház­ky nejsou ve své pod­sta­tě bede­krem Brna, ale uni­ver­zál­ní mapou nos­tal­gie a míje­ní, čím­si jako Májem ono­ho industri­ál­ní­ho, stá­le ješ­tě dout­na­jí­cí­ho dva­cá­té­ho sto­le­tí. Bás­ní­ky Kar­la Kře­pel­ku nebo pana Rotrek­la si zde pod Špil­ber­kem může­me cele­bro­vat sami, ale Blat­ný je v mno­hém cen­něj­ší. Pro­to si ho dnes tak žár­li­vě stře­ží i pod Vyše­hra­dem, to se dá pocho­pit. Neby­lo to vždy. Kri­tik Miloš Dvo­řák si v době po vydá­ní sbír­ky neod­pus­til špí­lec, že je to sice všec­ko pěk­né, ale „Brno není Pra­ha a Blat­ný není Sei­fert“. Tak to oprav­du ne. Naštěs­tí. Svět by byl dale­ko šedi­věj­ší. Chce se mi věřit, že by byl bled­ší i bez těch­to našich čtyř pes­t­rých a slič­ných knížek.