Pla­kát ke sta­že­ní zde 

Pátek 24. září / od 17.00 hodin

■ Host a jeho slav­né éry 

Fes­ti­va­lo­vý den je věno­ván při­po­mín­ce čtvrt­sto­le­tí nepře­ru­še­né kon­ti­nu­i­ty vydá­vá­ní lite­rár­ní­ho časo­pi­su Host i slav­né éře Hos­ta do domu

17.00 – Zahá­je­ní fes­ti­va­lu a ver­ni­sáž výsta­vy a pub­li­ka­ce Během chůze Brnem / P. Daniel, P. Šešul­ka, Timo 

Kni­ha foto­gra­fů Pet­ra Danie­la a Pav­la Šešul­ky i dal­ší­ho spo­lu­au­to­ra, zva­né­ho Timo, kte­rý při­spěl svým poe­tic­kým street-artem, se na Brno našich dnů dívá las­ka­vě i iro­nic­ky. Petr Daniel o své prá­ci říká: „Lidi se sna­žím fotit vždyc­ky tak, abych se nedo­tkl jejich důstoj­nos­ti, ale s jis­tým odstu­pem a nad­hle­dem nad vez­dej­ším hem­že­ním. Snad pak mohou vzni­kat foto­gra­fie s humo­rem nebo aspoň s pří­bě­hem a s mož­nos­tí domýš­let si a zamýš­let se.“ K pro­jek­tu pro­mlu­ví kurá­tor foto­gra­fic­kých sbí­rek Morav­ské gale­rie v Brně PhDr. Anto­nín Dufek.
Podrob­nos­ti o kni­ze se může­te dozvě­dět zde 

17.30 – Setká­ní a dis­ku­se s akté­ry a pamět­ní­ky samizda­to­vé­ho a polis­to­pa­do­vé­ho Hos­ta / D. Ská­la, I. Fic, Z. Fišer, J. Sou­ku­po­vá, R. Švanda

18.45 – Setká­ní a dis­ku­se s akté­ry a pamět­ní­ky Hos­ta do domu let šede­sá­tých / M. Uhde, J. Tre­ful­ka, P. Švan­da, A. Přidal

V digi­tál­ním archi­vu pořa­dů Čes­ké tele­vi­ze může­te sle­do­vat doku­ment Vla­di­mí­ra Kel­b­la Pro­ce­sí dych­ti­vých slov z roku 2002, kte­rý „v his­to­ric­ké posloup­nos­ti mapu­je všech­ny podo­by feno­mé­nu Host“. Prů­vod­cem pořa­dem je lite­rár­ní his­to­rik a bás­ník Petr Hruška.

20.00 – Urband / Kon­cert nej­zná­měj­ší brněn­ské pou­lič­ní kape­ly; tkli­vé pís­ně rus­ké židov­ské mafie z Oděsy, ale i Kurt Weil nebo Tom Waits; unplu­g­ged záži­tek… / V. Čer­ven­ka, P. Vši­an­ský, T. Vtípil

Na video z vystou­pe­ní Urban­du se podí­vej­te zde

— —
Sobo­ta 25. září / od 16.00 hodin

■ Hvězdy a Sedmikrásky 

Fes­ti­va­lo­vý den je věno­ván vyhlá­še­ní vítězů dru­hé­ho roč­ní­ku let­ní lite­rár­ní sou­tě­že Brněn­ská sed­mi­k­rás­ka a samo­zřej­mě také lite­rár­ní­mu, diva­del­ní­mu a hudeb­ní­mu „hos­to­vá­ní“

16.00 – Pet­ra Sou­ku­po­vá je mla­dá spi­so­va­tel­ka a sce­nárist­ka, jejíž pró­za nazva­ná Zmi­zet se letos sta­la „kni­hou roku“ (tedy abso­lut­ním vítě­zem) cen Mag­ne­sia Lite­ra / Autor­ské čte­ní a bese­da Více infor­ma­cí o autor­ce najde­te zde 

Kri­tik Vla­di­mír Kar­fík v maga­zí­nu Xan­ty­pa ke kni­ze Pet­ry Sou­ku­po­vé pozna­me­ná­vá: „Je to nepo­pi­ra­tel­ný talent, ne-li zje­ve­ní. Sou­ku­po­vá je bri­lant­ní autor­ka; kde by pří­běhy svá­dě­ly k sen­ti­men­tu, tam je chlad­ná jako chi­rur­gův skal­pel. Styl i jazyk nely­ri­zo­va­ný, neo­ká­za­lý, pod ním však skry­tá rafinovanost.“

17.15 – Slav­nost­ní vyhlá­še­ní vítězů Brněn­ské sed­mi­k­rás­ky / Bese­da se čle­ny poro­ty, scé­nic­ká koláž ze sou­těž­ních pří­spěv­ků; před­ne­se Lukáš Hej­lík a čle­no­vé Lis­to­vá­ní. Vítěz opět pře­vez­me pré­mii deset tisíc korun a tra­dič­ní „šalin­kar­tu na měsíc“. Sta­ne se ten­to rok vítě­zem oprav­du občan Brna?

19.00 – Lout­ko­vé diva­dlo Čes­ko­slo­ven­sko / Diva­dlo bylo zalo­že­no jako pří­le­ži­tost­né sdru­že­ní her­ců HaDi­va­dla a jejich přá­tel (M. Daniel, J. Žáček, Š. Rusín), postup­ně se však sta­lo feno­mé­nem na mno­ha zdej­ších scé­nách. Je vel­mi nety­pic­kým lout­ko­vým diva­dlem pro dospě­lé, nava­zu­jí­cím na roz­trou­še­né tra­di­ce čes­ké­ho folk­ló­ru. Zvlášť oce­ňo­va­nou kva­li­tou sou­bo­ru je pro­po­je­ní výraz­ných scé­nic­kých prv­ků s mar­gi­nál­ní­mi a dosud nepo­u­ží­va­ný­mi před­mě­ty a prin­ci­py, neotře­lé postu­py uži­tí diva­del­ní tech­ni­ky, hra s optic­ký­mi kla­my a kouz­ly apod.
Čle­no­vé Lout­ko­vé­ho diva­dla Čes­ko­slo­ven­sko v pořa­du Kul​tu​ra​.cz. Na video se podí­vej­te zde

20.15 – Ohňostroj

20.30 – The Fire­balls / Abso­lut­ní špič­ka čes­ké­ho roke­nro­lo­vé­ho revi­va­lu. Auten­tic­ký roc­k’­n’roll a jump swing z pade­sá­tých let. Důraz na dobo­vý zvuk, image a pódi­o­vou show. Reper­toár zná­mých i nezná­mých hitů v ang­lič­ti­ně i češ­ti­ně. Slo­že­ní – kyta­ra, dva saxo­fo­ny, kla­vír, ham­mond organ, kon­tra­bas a bicí. Ori­gi­nál­ní zvu­ko­vá tech­ni­ka z této zla­té éry. To vše vás dosta­ne do varu!!
The Fire­balls – na video se může­te podí­vat zde

Vstup­né dob­ro­vol­né; těší­me se na vás!

Kavár­na Troj­ka, Dům pánů z Kun­štá­tu, Domi­ni­kán­ská 9, Brno 

Fes­ti­val se koná ve spo­lu­prá­ci s Domem umě­ní měs­ta Brna, s las­ka­vou finanč­ní pod­po­rou Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR, sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna a pod zášti­tou pri­má­to­ra sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna Roma­na Onderky.

— —

Brněn­ské kul­tur­ní HOS­To­vá­ní a Brněn­ská sed­mi­k­rás­ka 2009