Posled­ní lis­to­pa­do­vou sobo­tu se lite­rár­ní nad­šen­ci pomě­li. Po celé odpo­led­ne a část veče­ra se moh­li těšit ze spo­leč­nos­ti auto­rek a auto­rů, kte­ří letos vyda­li v Hos­tu novin­ku a při­šli ji před­sta­vit na Čes­kou vlnu ’23. Bese­dy pro­bí­ha­ly na dvou stagích, v rám­ci pořa­dů se před­sta­vi­li jed­not­liv­ci, dvo­ji­ce, ale i pěti­ce a šes­ti­ce auto­rek a auto­rů, jejichž kni­hy jsou tema­tic­ky či žánro­vě pro­vá­zá­ny. Lite­rár­ní pro­gram ve večer­ních hodi­nách zavr­ši­lo hudeb­ní vystou­pe­ní dua Kyšper­ský & Pilgr. 

Na fes­ti­val dora­zi­li úpl­ně všich­ni akté­ři, kte­ří svou účast při­slí­bi­li. Na pódiu jsme tak moh­li při­ví­tat Pav­la Bare­še, Bian­cu Bello­vou, Simo­nu Boha­tou, Rad­ku Dene­mar­ko­vou, Marii Dom­skou, Pet­ru Dvo­řá­ko­vou, Kate­ři­nu Havlí­ko­vou, Mar­kétu Hej­ka­lo­vou, Jaro­mí­ra 99, Len­ku Kap­so­vou, Jana Khol­la, Pet­ru Kla­bou­cho­vou, Jana Kuci­na, Jit­ku Ládro­vou, Sil­vii Lau­der, Fer­di­nan­da Lef­fle­ra, Ondře­je Lipá­ra, Rad­ka Malé­ho, Ale­nu Morn­štaj­no­vou, Ale­še Palá­na, Pet­ru Sou­ku­po­vou, Ale­xan­de­ra Sta­f­fu, Jaku­ba Sta­n­ju­ru, Pet­ra Šestá­ka, Rad­ka Ště­pán­ka, Bogda­na Tro­jaka, Kate­ři­nu Tuč­ko­vou, Vác­la­va Vomáč­ku a Pav­la Zají­ce. Všem autor­kám a auto­rům tím­to děku­je­me za to, že se k naší osla­vě čes­ké lite­ra­tu­ry při­da­li. Děku­je­me také všem mode­rá­tor­kám a mode­rá­to­rům za pří­pra­vu a vede­ní dis­ku­sí, jme­no­vi­tě pak Mar­ti­nu Kyšper­ské­mu, kte­rý pro­gra­mem pro­vá­zel. A v nepo­sled­ní řadě děku­je­me Kasár­nám Kar­lín za pohos­tin­nost a part­ne­rům fes­ti­va­lu — knih­ku­pec­tví Mar­ti­nus, Dení­ku N a časo­pi­su Vlas­ta — za pod­po­ru akce.

A teď už vás zve­me na návště­vu foto­ga­le­rie. Atmo­sfé­ru fes­ti­va­lu pro nás zachy­til David Konečný.