Už jsme to pro­zra­di­li v nad­pi­su, rádi to však zopa­ku­je­me: naše pozvá­ní na Svět kni­hy při­ja­la autor­ská dvo­ji­ce zná­má jako Lars Kepler. A rov­nou s ní při­je­de i Alex Ahn­do­ril! Kdo­že? Někte­ří z vás vědí a ty neob­laf­ne­me. Ostat­ní mohou pát­rat. Nápo­vě­da: klíč.

Letoš­ním čest­ným hos­tem Svě­ta kni­hy je Das Buch — němec­ko­ja­zyč­ná lite­ra­tu­ra. Pro­gram, kte­rý spo­leč­ně při­pra­vu­jí Goethe-Insti­tut ČR, Rakous­ké kul­tur­ní fórum v Pra­ze a Vel­vy­sla­nec­tví Švý­car­ské kon­fe­de­ra­ce, před­sta­ví němec­ko­ja­zyč­nou lite­ra­tu­ru napříč žán­ry. Nebu­dou v něm chy­bět ani autor­ky, jejichž kni­hy vydá­vá­me v čes­kém pře­kla­du: Jose­phi­ne Mar­ko­vá s čer­no­hu­mor­ným komik­sem pro děti Kudy kam s kapač­kouFatma Ayde­mi­ro­vá s vel­kým rodin­ným romá­nem Dži­no­vé.

Tím však výčet zahra­nič­ních hos­tů nekon­čí. Síly jsme spo­ji­li také s Pol­ským insti­tu­tem, s nímž při­pra­vu­je­me bese­du s Rad­kem Rakem, auto­rem oce­ňo­va­né Báje o hadím srd­ci, či se Slo­ven­ským lite­rár­ním cen­t­rem, se kte­rým chys­tá­me pořad s Nicol Hochhol­c­ze­ro­vou, jejíž debut Tenhle pokoj se nedá sníst způ­so­bil na slo­ven­ské kul­tur­ní scé­ně rozruch.

A co domá­cí pro­duk­ce? Potě­ší­me děti, potě­ší­me dospě­lé. Na své si při­jdou čte­nář­ky a čte­ná­ři oblí­be­ných auto­rek a auto­rů čes­ké belet­rie, fan­do­vé fan­tas­ti­ky, milov­ní­ci kniž­ních roz­ho­vo­rů či inspi­ra­tiv­ních repor­tá­ží, poe­tic­ké duše i zahrad­ní­ci a zahradnice.

Lite­rár­ní pro­gram nakla­da­tel­ství Host najde­te níže.
Podrob­né infor­ma­ce o dopro­vod­ném pro­gra­mu veletr­hu, vysta­vo­va­te­lích, cenách vstup­né­ho ad. hle­dej­te na webu Svě­ta kni­hy.

ČTVR­TEK 23. 5.

10.00, Sál Hele­ny Zmat­lí­ko­vé: Vel­ké kniž­ní dob­ro­druž­ství aneb Jak se dělá kníž­ka
KAPA­CI­TA POŘA­DU NAPL­NĚ­NA

Workshop pro žáky 4. a 5. tříd.

PÁTEK 24. 5.

10.00, Sál Vác­la­va Hav­la: Čer­no­hu­mor­ná komik­so­vá jíz­da Jose­phi­ne Mar­ko­vé
KAPA­CI­TA POŘA­DU NAPL­NĚ­NA
Workshop pro žáky 6. tříd. Spo­lu­prá­ce s Das Buch — němec­ko­ja­zyč­ná lite­ra­tu­ra.
11.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

14.00, Sál Vác­la­va Hav­la: Lite­rár­ní kau­zy — Kate­ři­na Tuč­ko­vá a Nicol Hochhol­c­ze­ro­vá
Spo­lu­prá­ce se Slo­ven­ským lite­rár­ním cen­t­rem.
15.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

15.00, Sál Bože­ny Něm­co­vé: Jiří Pasz: Páchat dob­ro
16.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

16.00, Sál Bože­ny Něm­co­vé: Fer­di­nand Lef­fler: Zahra­da má být pro radost
17.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

17.00, Sál Bohu­mi­la Hra­ba­la: Pet­ra Dvo­řá­ko­vá: Pláňa­ta 
18.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

17.00, Sál Jaro­sla­va Sei­fer­ta: Uve­de­ní nové kni­hy Pet­ra Hruš­ky: Minout se přes­ně
18.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

SOBO­TA 25. 5.

10.00, Sál Hele­ny Zmat­lí­ko­vé: Ire­na Hejdo­vá & Zuza­na Čupo­vá uvá­dě­jí: Mami, pocem!
Workshop pro rodi­če a děti od pěti let.
11.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

12.00, Sál Bože­ny Něm­co­vé: Iva Hadj Moussa: Těž­ké duše
13.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

13.00, Sál Vác­la­va Hav­la: Bian­ca Bello­vá: Transfer
14.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

15.00, Sál Kar­la Čap­ka: Fan­tas­ti­ka v Hos­tu na vze­stu­pu
Bese­da s Pavlem Bare­šem, Marií Dom­skou, Zuza­nou Hartma­no­vou, Janem Kuci­nem a Jit­kou Ládro­vou.
16.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

16.00, Sál Fran­ze Kaf­ky: Lars Kepler ali­as Alex Ahn­do­ril na sto­pě zlo­či­nu 
Spo­lu­prá­ce se Svě­tem kni­hy.
17.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

18.00, Sál Vác­la­va Hav­la: Fatma Ayde­mi­ro­vá a Patrik Ban­ga: Rodi­na, migra­ce a patri­ar­chát
Spo­lu­prá­ce s Das Buch — němec­ko­ja­zyč­ná lite­ra­tu­ra.
18.55, auto­gra­mi­á­da v Sále Vác­la­va Hav­la

NEDĚ­LE 26. 5.

11.00, Sál Fran­ze Kaf­ky: Rad­ka Dene­mar­ko­vá: Čoko­lá­do­vá krev
12.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

12.00 auto­gra­mi­á­da Ale­še Palá­na na stán­ku Hosta

12.00, Sál Kar­la Čap­ka: Kres­le­né pří­běhy o nemo­cech i zdra­ví mj. s Jose­phi­ne Mar­ko­vou
Spo­lu­prá­ce s Das Buch — němec­ko­ja­zyč­ná lite­ra­tu­ra.
13.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Das Buch

12.00, Sál Bohu­mi­la Hra­ba­la: Pet­ra Sou­ku­po­vá: O psa­ní pro dospě­lé i děti
13.00, auto­gra­mi­á­da na stán­ku Hosta

13.00, Sál Fran­ze Kaf­ky: Aleš Palán mezi skau­tingem a umě­ním
Spo­lu­prá­ce s nakla­da­tel­stvím KAZDA

13.00, Sál Kar­la Čap­ka: Tem­ná slo­van­ská fan­tas­ti­ka: Kate­ři­na Šar­dic­ká a Radek Rak
Spo­lu­prá­ce s Pol­ským insti­tu­tem
14.00, auto­gra­mi­á­da Rad­ka Raka na stán­ku Hos­ta
14.30, auto­gra­mi­á­da Rad­ka Raka na stán­ku Pol­ské­ho institutu