Hlav­ní hrdin­ka Bára, kte­rá má vel­ké výtvar­né nadá­ní, v něm boju­je s oko­lím plným nepo­cho­pe­ní. S nástu­pem puber­ty se její kon­flik­ty s rodi­nou pro­hlu­bu­jí a Bára svo­ji vál­ku v záko­pech nepo­ro­zu­mě­ní opa­ko­va­ně pro­hrá­vá. „Nemoh­la jsem snést, že to své dítě v kni­ze nechám bez pomo­ci, tak­že nako­nec jsem řeše­ní její situ­a­ce našla. I když úpl­ně jiné, než jsem si před­sta­vo­va­la,“ pro­zra­zu­je úspěš­ná autorka.

Vrá­ny jsou opro­ti před­cho­zí Dědi­ně nebo Chi­rur­go­vi méně roz­sáh­lé, potře­bo­va­la sis odpočinout?
Kde­pak, Vrá­ny ve sku­teč­nos­ti vznik­ly už před Chi­rur­gem a to psa­ní bylo spíš hod­ně vypja­té, a tím i vyčer­pá­va­jí­cí. Psa­la jsem je něco přes rok, s dlou­hý­mi pauza­mi, pře­mýš­le­ním a náma­hou. To téma je pře­ce jen hod­ně náročné… 

Hlav­ní hrdin­kou je dva­nác­ti­le­tá Bára, proč tedy název Vrá­ny?
Vrá­ny jsou totiž pro Báru hod­ně důle­ži­té. Čas­to je pozo­ru­je z okna své­ho poko­je a malu­je je. Ale i vrá­ny pozo­ru­jí Báru, kte­rá už jen pro­to, že je ješ­tě dítě, vůbec netu­ší, jak mno­ho s nimi má spo­leč­né­ho. Život vran, kte­rý je plný instink­tů a pudo­vos­ti, je kon­tras­tem k až pří­liš vel­ké spo­řá­da­nos­ti živo­ta v Báři­ně rodině. 

Co mys­líš tou pří­liš vel­kou spořádaností?
Báři­na rodi­na je tako­vá ta na prv­ní i dru­hý pohled nor­mál­ní spo­řá­da­ná rodi­na. Sko­ro by se dalo říct vzor­ná. Vždyc­ky ukli­ze­no, děc­ka hez­ky oble­če­ná, dob­ře vycho­va­ná. Jen Bára se svou kre­a­tiv­ní pova­hou vymy­ká. Navíc jde do puber­ty a stá­le víc nará­ží na nepo­cho­pe­ní toho, kým je. Při­tom její pro­hřeš­ky nejsou nijak výji­meč­né ani alar­mu­jí­cí. Jen­že když se sejdou růz­né fak­to­ry, může z toho být doce­la vel­ký problém. 

Napsa­la jsi ke kni­ze větu: Tam, kde se děje pří­liš málo na to, aby při­šla pomoc, při­lé­ta­jí Vrá­ny. Proč tedy pomoc nepřichází? 
To je to, na co jsem se během psa­ní taky pořád pta­la. Dokon­ce jsem se vyptá­va­la růz­ných uči­te­lů, ale i soci­ál­ních pra­cov­ní­ků, jak tako­vé­mu dítě­ti pomo­ci. Ono to vlast­ně nará­že­lo hned na začát­ku. Říka­la jsem jim: „Když se k vám dosta­ne dítě s pode­zře­ním na tako­vý pro­blém, jak postu­pu­je­te?“ A pocho­pi­la jsem, že prá­vě v jejich odpo­vě­dích se zrca­dlí celé to fatál­ní selhá­ní jed­not­liv­ců i sys­té­mu, kte­ré vede k tomu, že ta pomoc pro Báru nepřichází.

Tohle nemá být kníž­ka, kte­rou si pře­čteš u kávy, dojmeš se, poplá­češ si, ale tvůj život zůsta­ne netknutý.

A našla jsi něja­ké smys­lu­pl­né řešení?
Nemoh­la jsem snést, že to své dítě v kni­ze nechám bez pomo­ci, tak­že nako­nec ano. I když úpl­ně jiné, než jsem si před­sta­vo­va­la. A to se vlast­ně sta­lo dal­ším důvo­dem k vydá­ní téhle kni­hy: chci, aby moje Vrá­ny vyk­rá­ka­ly do celé­ho svě­ta, co se může ve spo­řá­da­né rodi­ně dít a jak snad­no všech­no kolem selže. Jak sta­čí jed­na špat­ně polo­že­ná otáz­ka ze stra­ny uči­te­le nebo koho­ko­liv jiné­ho a ces­ta k pomo­ci se defi­ni­tiv­ně zavře. Tohle nemá být kníž­ka, kte­rou si pře­čteš u kávy, dojmeš se, poplá­češ si, ale tvůj život zůsta­ne netknu­tý. Chtě­la bych, aby Vrá­ny čte­ná­ře zved­ly z křes­la a při­mě­ly ho podí­vat se ved­le do dět­ské­ho poko­je, co sku­teč­ně žije jeho dítě. Nebo dítě, kte­ré učí ve ško­le nebo potká­vá u sou­se­dů. A že je to mož­ná něco úpl­ně jiné­ho, než si doteď myslel.

Ješ­tě mi řek­ni, kni­hu výtvar­ně dopro­vá­ze­jí ilu­stra­ce Tere­zy Basa­řo­vé, jak jste se našly?
No, to byl tako­vý zázrak. Když jsem dala Mar­ti­no­vi Stöhro­vi ve vyda­va­tel­ství ruko­pis pře­číst, mys­le­la jsem, že to ani nebu­de na vydá­ní. Ale on se pro text nadchl a začal spe­ku­lo­vat, že by to chtě­lo něja­kou ilu­strá­tor­ku. A v té době mu zni­če­ho­nic při­stál do počí­ta­če e‑mail s nabíd­kou Tere­zy Basa­řo­vé, kte­rá se po čase v zahra­ni­čí vra­ce­la zpět domů a nabí­ze­la vyda­va­tel­ství spo­lu­prá­ci. Ote­vře­li jsme její port­fo­lio a na jed­nom z prv­ních míst byla kres­ba nazva­ná The Crow. Ta je na obál­ce kni­hy. Kdo pří­běh dočte do kon­ce, pocho­pí, že sou­běh těchhle udá­los­tí byl zázračný.

Kni­ha Vrá­ny vychá­zí 23. led­na. Pokud chce­te být mezi její­mi prv­ní­mi čte­ná­ři, může­te si ji předob­jed­nat s 15% sle­vou tady.