Vaše před­cho­zí kni­hy byly buď urče­ny dětem, nebo se díva­ly do nit­ra, do kra­ji­ny duše. Chtě­la jste s Dědi­nou jed­nou nabrat jiný kurz a vyra­zit mezi lidi?
Říká­te to přes­ně, já si psa­ním Dědi­ny jed­no­du­še vyra­zi­la mezi lidi. A to doslo­va. Vět­ši­nou totiž nepíšu tak, že bych si sed­la a zača­la psát o něčem, ale zkou­ším si, jaké by to bylo, kdy­bych se sta­la tím či oním člo­vě­kem. A jed­no­ho rána jsem se pro­bu­di­la a napadlo mě, jaké by bylo být pro­da­vač­kou ve ven­kov­ském obcho­dě. A najed­nou jsem byla Maru­nou, kte­rá sto­jí za pul­tem, krá­jí gothaj, obslu­hu­je při­o­žra­lý­ho Loj­z­ka a pře­mýš­lí, jest­li by nemě­la Zby­ňo­vi rych­le zaběh­nout roz­klepnout na pánev pár vajec. Tímhle oka­mži­kem jsem se pro­padla do dědi­ny a vyno­ři­la se z ní až po napsá­ní. Ale proč jsem se vyda­la prá­vě tam, to vám sama neřek­nu. Mys­lím, že v těch téma­tech fun­gu­jí růz­né nevě­do­mé mecha­nismy. Mož­ná je to taky věk – jako malé dítě jsem na ves­ni­ci žila, a když tam vel­mi zříd­ka při­je­du, vidím, jak se všech­no mění, a cítím potře­bu zacho­vat obraz sou­čas­né­ho ven­kov­ské­ho svě­ta, kte­rý bere­me jako samo­zřej­mý, ale on bude za dva­cet let jiný, a co se nám tak líbi­lo, může být nená­vrat­ně pryč. Stej­ně jako jazyk, kte­rým se na ven­ko­vě dnes mluví.

Jak se tam dnes mlu­ví? Ten text musel být doce­la redak­tor­ský oří­šek, ne?
Co se týče jazy­ka, je zasa­ze­ný na Vyso­či­nu. Je to můj rod­ný kraj, jeho řeč znám, a psa­lo se mi pro­to vel­mi dob­ře. Není to žád­né kodi­fi­ko­va­né náře­čí, střed­ní gene­ra­ce a mla­dí už mlu­ví spíš obec­nou češ­ti­nou a jen občas pou­ži­jí něja­ký vylo­že­ně míst­ní výraz. S redak­cí kni­hy mi vel­mi pomoh­la moje pří­tel­ky­ně Iva­na Vaň­ko­vá, kte­rá je bohe­mist­ka a sou­čas­ně i „rodi­lá mluv­čí“, a dále pro­fe­si­o­nál­ní korek­tor­ka paní Dag­mar Pro­cház­ko­vá z vyda­va­tel­ství. Obě svor­ně trpě­ly, tře­ba když tam jed­na bab­ka pou­ží­vá spo­je­ní „na ňé není spo­lih“, ale i tako­vé to vaři­jou a sma­ži­jou je moc nepo­tě­ši­lo. Nako­nec se snad smí­ři­ly s osu­dem bez trau­mat a mys­lím, že jazyk v kni­ze je oprav­du autentický.

Dědi­na exis­tu­je výhrad­ně ve Vaší fan­ta­zii, nebo má něja­ký kon­krét­ní předobraz?
Je v mé fan­ta­zii, ale na dru­hou stra­nu mys­lím, že ty posta­vy jsou tako­vé arche­ty­py ves­nic­kých oby­va­tel, že ve vět­ši­ně našich ves­nic najde­te něja­kou pro­da­vač­ku v obcho­dě, kte­rá sbí­rá drby, něja­ké­ho míst­ní­ho ožra­lu, vypo­čí­ta­vé rodi­ny a tak dále.

Z ven­ko­va vypa­dá celý svět tro­chu jinak. 

Před­sta­ví­te nám něja­kou posta­vu ze své kni­hy? Tako­vou, co máte ráda, dob­ře se psa­la, nebo nao­pak jinou, co se Vám pří­či­la a „nešla“ Vám?
Nej­víc mě asi bavil míst­ní řez­ník. Mys­lím, že to je dob­rý chlap, peču­je o děc­ka i man­žel­ku, tak nějak po svém, ale přes­to se sta­rá, je pocti­vý v řemes­le, a i když si nadě­lal doce­la dost prů­švi­hů s pitím i žen­ský­ma, nako­nec se vždyc­ky srov­ná a ví, co je v živo­tě důle­ži­té. A dost jsem s ním toho zaži­la. Sta­lo se mi tře­ba, že jsem od rána psa­la jeho vyprá­vě­ní, a večer, když jsem skon­či­la, tak jsem měla hroz­ně špat­ný pocit, jako bych se s někým pohá­da­la. A pořád jsem pře­mýš­le­la s kým, a pak mi došlo, že s nikým, ale celý den jsem byla vtě­le­ná do řez­ní­ka, kte­rý se vadil se svou man­žel­kou. Ráda jsem nao­pak nemě­la Helu­nu Vavir­ko­vou, ta je vychca­ná jak tro­ky, až mi z ní při psa­ní bylo špatně.

Polá­ci prý, pokud chtě­jí vyjá­d­řit, že je něco tragi­ko­mic­ké, ulít­lé, pou­ží­va­jí sou­slo­ví „je to jak v čes­kém fil­mu“. I úry­vek na obál­ce Vaší novin­ky tak­to vyzní­vá, je to polo­ha, kte­rá Vám vyhovuje?
Mys­lím, že ano. Líbí se mi humor, kte­rý je spo­je­ný se živo­tem. V něm je to vždyc­ky tak tro­chu napůl. V reá­lu čas­to k smut­ným oka­mži­kům chtě nechtě při­lé­há i něja­ká komic­ká situ­a­ce. A je to dob­ře. Humor, tře­ba i ten bezděč­ný, v pro­ble­ma­tic­ké nebo těž­ké chví­li uleh­čí a pomů­že zvlád­nout lecja­kou patá­lii. Kdy­si, ješ­tě jako hol­ka, jsem pře­čet­la něja­ký text Car­la Carre­ta, kte­rý říkal: „Jsou dva vel­blou­di v živo­tě, kte­ří tě pře­ne­sou přes kaž­dou poušť – humor a trpě­li­vost.“ Dneska vím, že měl pravdu.

Jak bys­te cha­rak­te­ri­zo­va­la Vaši novin­ku žánro­vě? Je to román, nove­la, pro­vá­za­né povídky?
Řek­la bych, že je to zkrát­ka pří­běh oby­va­tel jed­né ves­ni­ce. I když se vypra­vě­či stří­da­jí a kaž­dý si říká tak tro­chu svo­je, všich­ni jsou spo­je­ni mís­tem i časem, všich­ni se zna­jí, kaž­dý ví o tom dru­hém, občas víc než on sám. Je to tako­vá čte­nář­ská turis­ti­ka – vydej­te se na sou­čas­nou ves­ni­ci a zažij­te ji se vším všudy.

Nejsou oby­va­te­lé ves­nic přes všech­ny pře­kot­né změ­ny stá­le tak tro­chu v roli cizin­ců ve vlast­ní zemi? Rozu­mě­jí si ty dva svě­ty, měs­to a venkov?
Mys­lím, že ven­kov je v jis­tém smys­lu svět sám o sobě. Má své záko­ni­tos­ti, kte­ré nemů­že­te obe­jít. Mno­ho lidí je tam i dnes spja­to s půdou, jsou závis­lí na poča­sí, na kra­ji­ně. Měs­to je pro lidi na ves­ni­ci čas­to „ten svět ven­ku“, za hra­ni­cí, život na ves­ni­ci ply­ne bez ohle­du na měs­to, jinak, po svém. Člo­věk z ven­ko­va se do měs­ta i dnes čas­to jede „podí­vat na lep­ší“. Podí­vá se, a rád, ale pak si řek­ne, že to doma je na dědi­ně. Lidé z měs­ta, kte­ří z logi­ky věci tak těs­ně na kra­ji­nu napo­je­ni nejsou, to asi nemů­žou plně pocho­pit. Z ven­ko­va vypa­dá celý svět tro­chu jinak. Nám se zdá napří­klad nepo­cho­pi­tel­né, že lidé z ves­ni­ce volí člo­vě­ka, jehož fir­ma plun­dru­je kra­ji­nu řepkou. Ale nepo­cho­pi­tel­né je to hlav­ně pro lidi z měs­ta, pro­to­že jim zůstá­va­jí skry­ty urči­té mecha­nismy, kte­ré v uza­vře­ném svě­tě ves­ni­ce fun­gu­jí. Jistě­že se dnes život ve měs­tě a na ves­ni­ci při­bli­žu­jí, ale má to své limi­ty. Když člo­věk z ven­ko­va při­jde do měs­ta, může se z něj při­ro­ze­ně stát měst­ský člo­věk. Ale opač­ně to nejde. Když se na ves­ni­ci při­stě­hu­je­te, mož­ná si zvyk­ne­te cho­dit v tep­lá­kách, ale to je něco jiné­ho než se do tep­lá­ků naro­dit. To je zákon dědiny.

Dove­de­te si před­sta­vit, že bys­te tam žila? Dá se na dědi­ně žít klid­ně­ji, zdra­vě­ji, lépe?
Jako dítě jsem na ves­ni­ci byd­le­la a mělo to své kouz­lo, ale tam­ní život je pod­le mě straš­ně nároč­ný. Mno­ho lidí si samo­zřej­mě sli­bu­je klid, únik z ruchu měs­ta a jis­tě ho tam najde. Ale je taky něčím zapla­ce­no. Pokud bude­te chtít, aby vaše děti navště­vo­va­ly krouž­ky, počí­tej­te, že bude­te jez­dit den co den i desít­ky kilo­me­t­rů. Že kaž­dý roh­lík, kte­rý jste zapo­mně­li dopo­led­ne kou­pit v obcho­dě, bude­te muset dovézt z měs­ta. Z těch­to důvo­dů bych tam už neži­la. Někdy se ale ve svých před­sta­vách vra­cí­vám do své­ho rod­né­ho domu, sto­jí upro­střed ves­ni­ce, kou­sek od ryb­ní­ka. Je léto, svě­ží vzduch, sedím na tarás­ku, ze dvo­ra je sly­šet kdá­ká­ní sle­pic, napro­ti je obrov­ský jasan, na kte­rý se mi nikdy nepo­da­ři­lo vyšpl­hat. Před­sta­vu­ju si, že vůbec nic nemu­sím, jenom tam jsem, je jenom pří­tom­nost. Takhle bych na dědi­ně zůsta­la na věky.

Dědi­na vychá­zí již 19. dub­na.