Vaše knížka je vlastně takovou osobní mapou jednoho periferního města a jednoho člověka, který se v tom městě snaží zabydlet. Znáte něco podobného z vlastní zkušenosti? 

Mám za sebou něko­lik podob­ných poku­sů a tato zku­še­nost se do tex­tu urči­tě pro­mít­la. Romá­no­vé měs­to je fik­tiv­ním sle­pen­cem, v kni­ze zůstá­vá ano­nym­ní a záměr­ně nechci uvá­dět jeho mož­né předob­ra­zy. Budu rád, když si tam kaž­dý čte­nář před­sta­ví něja­ké vlast­ní měs­to. Nešlo mi ani o to, zachy­tit čis­tě osob­ní zku­še­nost, mám pocit, že jde o šir­ší spo­le­čen­ský feno­mén — už nechce­me nut­ně žít tam, kde žili naši pra­ro­di­če nebo rodi­če. Vybrat si mís­to k živo­tu pova­žu­je­me za sou­část své svo­bo­dy. Ale záro­veň je to někdy těž­ké, frustru­jí­cí. Vybí­rá­me si domov na zákla­dě kri­té­rií jako pra­cov­ní pří­le­ži­tos­ti, doprav­ní infrastruk­tu­ra, dob­ré ško­ly pro potom­ky, kul­tur­ní vyži­tí. Ale v tom vykal­ku­lo­va­ném život­ním pro­sto­ru se občas necí­tí­me zase tak doma. Znám doce­la dost lidí, kte­ří žijí už pat­náct let v Pra­ze, ale když je někdo ozna­čí za Pra­žá­ky, tak pro­tes­tu­jí. Záro­veň se už necí­tí jako doma ve svých rodiš­tích. Mys­lím, že tahle vyko­ře­ně­nost nebo pocit bez­do­mo­ví je v mojí gene­ra­ci cel­kem čas­tým jevem. 

Jak důležité je pro malé město, aby se do něj vraceli lidé, kteří získali rozhled při studiu ve větším městě? Ptám se proto, že vylidňování periferií dnes představuje dost velký problém. 

Pří­chod vzdě­la­ných lidí s roz­hle­dem je pro budouc­nost peri­fe­rie napros­to zásad­ní. Je také důle­ži­té, aby se nově pří­cho­zí aktiv­ně zapo­jo­va­li do veřej­né­ho živo­ta, do spol­ků, komu­nál­ní poli­ti­ky a při­spí­va­li k tomu, aby se měs­to roz­ví­je­lo a láka­lo dal­ší pří­cho­zí. Mys­lím, že o méně ano­nym­ním a méně hek­tic­kém pro­stře­dí občas sní vět­ši­na těch, kte­ří do vel­kých měst ode­šli za stu­dii a poté se zde usa­di­li. V před­sta­vách si ale vět­ši­nou to své malé měs­to a svou pozi­ci v něm ide­a­li­zu­jí, a když se potom poku­sí pře­síd­le­ní rea­li­zo­vat, můžou dost tvr­dě nara­zit. Zjis­tí, že tam nema­jí kul­tur­ní vyži­tí, že vět­ši­na přá­tel žije ve vel­ko­měs­tě, že míst­ní se brá­ní čemu­ko­li nové­mu, pohy­bu­jí se v ome­ze­ných spo­le­čen­ských kru­zích, díva­jí se na nově pří­cho­zí nebo i navrá­til­ce s nedůvěrou. 

Pandemie s tím ale možná trochu zamává, mám pocit, že lidé se začínají častěji vracet tam, kde vyrostli… 

Ten trend navra­ce­ní mla­dých lidí do rod­ných kon­čin nebo úni­ku z vel­ko­měst jsem poci­ťo­val už dřív. Jed­ná se ale asi pře­de­vším o měs­ta, kte­rá mají hod­ně co nabíd­nout — maleb­né his­to­ric­ké cen­t­rum, krás­nou kra­ji­nu v oko­lí… Obrov­ský dosah také může mít, pokud se někde vytvo­ří tře­ba i úzká sku­pi­na aktiv­ních lidí, kte­ří můžou mís­tu dodat gra­vi­tač­ní sílu. Pan­de­mie, sou­dě pod­le zájmu na trhu nemo­vi­tos­tí, nepo­chyb­ně posi­lu­je tou­hy po cha­tách a cha­lu­pách, luf­ťá­ci ale nepřed­sta­vu­jí pro komu­nit­ní život na peri­fe­rii obvykle vel­ký pří­nos. Z někte­rých rekre­an­tů se však mohou časem stát stá­lí oby­va­te­lé. Pocit stís­ně­nos­ti ve vel­ko­měs­tě během loc­kdow­nu nej­spíš sto­pu zane­chá a malé měs­to se bude jevit jako dob­ré řeše­ní pro méně ano­nym­ní život blíž kra­ji­ně a pří­ro­dě. Osob­ně jsem posled­ní rok strá­vil v Pra­ze a spo­le­čen­ský život se pro mě téměř zasta­vil. Když to srov­nám se zprá­va­mi od přá­tel na malém měs­tě, zdá se, že tam pan­de­mie komu­ni­tu nao­pak stme­li­la. Sám bych pří­pad­nou příští epi­de­mii radě­ji trá­vil někde na periferii! 

Dva roky jste jezdil po Evropě. Jak se na to období díváte? A věděl jste potom přesně, kam se vrátit?

Někdy mám pocit, že jsem se tak úpl­ně nevrá­til, kočov­ná tou­ha byla jed­nou zase­ta, a když jsem dlou­ho na jed­nom mís­tě, začnou mě svr­bět nohy. Jen si už někdy nejsem jis­tý, jest­li jsou změ­ny byd­liš­tě pro­je­vem mojí svo­bo­dy, nebo jest­li ze mě tohle nutká­ní už neu­dě­la­lo úpl­né­ho štvan­ce. Někdy svá­dím vnitř­ní zápa­sy jako Juli­et­te Bino­che­o­vá v Čoko­lá­dě. Kaž­do­pád­ně i pan­de­mie uká­za­la, jak je pro mě důle­ži­té pohy­bo­vat se v pro­sto­ru, jak to uvá­dí do pohy­bu taky moje myš­le­ní. Pohy­bem v pro­sto­ru ale nemys­lím pobláz­ně­né létá­ní od jed­né desti­na­ce ke dru­hé s leten­ka­mi v akci. Čím poma­le­ji ces­tu­je­te, tím líp.

Při čtení vaší knížky jsem se musel na řadě míst nahlas smát, narodil jsem se čtyři roky před revolucí a přijde mi, že leccos vidíte podobně jako já. V anotaci ke knize se mluví o analogovém dětství a vpádu nových technologií. Co si osobně vybavíte, když se řekne „analogové dětství“? 

Vyba­vím si všech­na ta klišé, roz­bi­tá kole­na, bez­cíl­ně pro­tou­la­ná odpo­led­ne, ská­ká­ní na sto­hu kon­čí­cí napuch­lý­ma oči­ma, prázd­ni­ny na cha­tě u pře­hra­dy, ryba­ře­ní, neko­neč­né honě­ní za miču­dou. Mož­ná ten hlav­ní roz­díl opro­ti dneš­ním výrost­kům je, že jsme nemě­li moc pod­ně­tů, muse­li jsme si hry vymýš­let a někdy nás nic nena­padlo, tak jsme se celé odpo­led­ne šťou­ra­li klac­kem v zemi. Pro děti je důle­ži­té se nudit, ale věřím, že při šťou­rá­ní klac­kem v zemi se v moz­ku děje něco jiné­ho než při rolo­vá­ní na Tik­To­ku nebo Instagra­mu. Jaké to bude mít násled­ky, to se tepr­ve pro­je­ví, na refle­xi nových feno­mé­nů nemá­me dosta­teč­ný odstup. Co mě ale už teď děsí, je, že dneš­ní děti mají čas­to straš­ně nabi­tý pro­gram, spous­ty povin­nos­tí, tzv. vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty se jim orga­ni­zu­jí, cho­dí na při­jí­mač­ky a poho­vo­ry, mají našla­pa­ná CV už v dese­ti letech. Jako bychom je naši­mi ambi­ce­mi a důra­zem na výkon­nost o to dět­ství okrádali. 

Třeba to bude mít ten efekt, že se proti tomu okradení budou chtít vymezit a jejich děti zas budou vyrůstat volněji, třeba si to prostě všechno musíme vyzkoušet.

Urči­tě, neu­stá­le hle­dá­me, jako jedin­ci i jako spo­leč­nost, balancujeme. 

Provozujete analogové fotokabiny… stýská se vám po těch časech? 

To ne, necí­tím žád­nou nos­tal­gii. Jde mi spíš o způ­sob trá­ve­ní času. U počí­ta­če sedí­me v jed­nom kuse, z pra­cov­ních i jiných důvo­dů. Pokud si můžu vybrat, vět­ší radost mi dělá přítmí foto­ko­mo­ry než kli­ká­ní ve Pho­to­sho­pu. Moct si pus­tit veš­ke­rou hud­bu na inter­ne­tu je urči­tě skvě­lá věc, Spo­ti­fy je super, ale někdy je fajn zajít do obcho­du s des­ka­mi, zeptat se pro­dá­va­jí­cí­ho, co rád poslou­chá, pro­bí­rat se pokla­dy z dru­hé ruky. Čeka­lo se, že čteč­ky nahra­dí papí­ro­vé kni­hy, ale to se zda­le­ka nesta­lo. Někte­ré star­ší tech­no­lo­gie mají zkrát­ka svo­ji kva­li­tu a byla by ško­da je úpl­ně opus­tit, mají stá­le co nabíd­nout. Ostat­ně come­back foto­gra­fo­vá­ní na film nebo Pola­ro­id či návrat viny­lo­vých desek o tom svěd­čí. U něko­ho jde mož­ná o image a sna­hu být cool, ale jsou tu i jiné moti­va­ce. Lid­ský mozek se za posled­ních čty­ři­cet tisíc let nezmě­nil, pořád chce zpra­co­vá­vat doty­ko­vé vje­my, vní­mat struk­tu­ru povrchů, sle­do­vat jehlu, jak se zakous­ne do dráž­ky gra­mo­de­s­ky, spo­jit si vjem pohy­bu se zvu­kem. Digi pří­stro­je jsou čer­ná kra­bič­ka, sko­ro nikdo neví, co se vevnitř ode­hrá­vá. Mecha­ni­ce fil­mo­vé­ho apa­rá­tu nebo gra­mo­fo­nu lze poro­zu­mět. A náš mozek snad pořád ješ­tě chce věcem, se kte­rý­mi při­chá­zí­me do sty­ku, rozu­mět. A poro­zu­mě­ní odmě­ňu­je hor­mo­ny bla­ha. Náš mozek je v mno­hém analogový.

Říkáte to hezky, já taky poslouchám vinyly. Možná je to reakce na to virtuální prostředí, kus hmotného světa. Pořád se mluví o tom, jací jsme materialisté, ale možná že je to jinak, že jsme všechno dematerializovali — a naopak hledáme vztah k materiálu, k tomu, co se dá opravit, čemu člověk rozumí, může se toho dotknout, vzít si to s sebou. Celý svět se nedá přetvořit v jedničky a nuly. A komunikovat se nedá jen skrz obrazovky. Jak jste vlastně zvládal pandemii?

V té mi prá­vě gra­mo­fon, kníž­ky nebo mož­nost se zavřít ve foto­ko­mo­ře hod­ně pomá­ha­ly. A tře­ba taky bicy­kl, pro­jíž­dět se na kole je čirá radost. Je to můj hlav­ní doprav­ní pro­stře­dek a věř­te, během loc­kdow­nu, kdy bylo méně aut, se na něm po Pra­ze sko­ro i dalo jez­dit! Bez lidí mi Pra­ha při­pa­da­la smut­ná, ale bez aut jsem si ji hod­ně uží­val. Bohu­žel jsem byl asi sám, pro­to­že teď už je to ven­ku zase jako na auto­dro­mu. Ale k naše­mu téma­tu — mys­lím, že pan­de­mie prá­vě uká­za­la, že s tím stě­ho­vá­ním do mat­ri­xu to nebu­de zatím tak hor­ké. Mož­ná se budou díky při­vyk­nu­tí onli­ne komu­ni­ka­ci „opti­ma­li­zo­vat“ někte­ré pra­cov­ní postu­py a podob­ně. Ale všem je nám teď mys­lím dost jas­né, že osob­ní kon­tak­ty, výle­ty do kra­ji­ny, pohyb, hos­po­dy, vítr, voda, slun­ce, že to všech­no je pro homo sapi­ens pořád ješ­tě straš­ně důležité. 

Myslím, že popisovat období přechodu ze socialistické do kapitalistické společnosti je důležité. Jak vás napadlo psát o této době? 

Psa­ní je pro mě pře­de­vším způ­sob sebe­re­flexe, mož­nost podí­vat se tro­chu z odstu­pu, čím žiju, zkrát­ka sna­ha poro­zu­mět svě­tu. Tak­že psát o sou­čas­nos­ti je pro mě při­ro­ze­né. I kdy­bych se někdy pus­til tře­ba do sci-fi nebo his­to­ric­ké­ho romá­nu, šlo by mi o vyu­ži­tí pro­střed­ků žán­ru k tomu, abych pocho­pil něco o sobě a sou­čas­né spo­leč­nos­ti. Náš život se ode­hrá­vá roz­hod­ně v zají­ma­vé době, sti­hl jsem už pro­žít dvě vel­ké revo­lu­ce, jed­nu geo­po­li­tic­kou a jed­nu tech­no­lo­gic­kou. Pře­chod a hra­ni­ce tak cel­kem logic­ky pat­ří k ústřed­ním moti­vům romá­nu, měs­to je na hra­ni­ci, země a celý regi­on jsou na pře­cho­du mezi tota­li­tou a demo­kra­cií, cen­t­rál­ně říze­ným hos­po­dář­stvím a nezří­ze­ným polo­ma­fi­án­ským kapi­ta­lis­mem, roz­ví­ra­né sila­mi Výcho­du a Zápa­du, tíh­nou­cí buď k totál­ní nos­tal­gii, nebo k pře­hlí­že­ní aktu­ál­ních pro­blé­mů. Dějí se tu dnes a den­ně neví­da­né bizar­nos­ti: před­se­da stra­ny odka­zu­jí­cí se de fac­to ke komu­nis­tům z pade­sá­tých let (tře­ba tím, že na roz­díl od komu­nis­tic­ké stra­ny let šede­sá­tých odmí­tá uznat inva­zi var­šav­ských vojsk za inva­zi) se oslav­ně vyja­dřu­je k prá­vě zesnu­lé­mu nej­vět­ší­mu pore­vo­luč­ní­mu kapi­ta­lis­to­vi a pro­slu­lé­mu obchod­ní­ko­vi s chu­do­bou. Naše spo­leč­nost potře­bu­je sebe­re­fle­xi nedáv­né his­to­rie a sou­čas­nos­ti jako sůl! Nestih­li jsme si za tři­cet let udě­lat jas­no ani v základ­ních poli­tic­kých, eko­no­mic­kých a spo­le­čen­ských pojmech, záro­veň se jimi ale neu­stá­le oháníme. 

Ale není právě i vaše knížka zábleskem naděje?

Řekl bych, že v posled­ní době se ote­ví­rá spo­le­čen­ská deba­ta o spous­tě důle­ži­tých témat, obje­vu­je se čím dál více děl, belet­ris­tic­kých, ese­jis­tic­kých, fil­mo­vých, odbor­ných, kte­ré refle­xi sou­čas­nos­ti při­ná­še­jí. Snad k ní moje kni­ha ale­spoň kap­kou přispěje. 

V anotaci se také mluví o nutnosti revitalizace. Může i po revitalizaci trvat kontinuita?

V romá­nu je pojem revi­ta­li­za­ce pou­ži­tý iro­nic­ky. Jde o eufe­mis­mus, kte­rým rad­ni­ce měs­ta zastí­rá fakt, že chce sta­rý park srov­nat se zemí. Ono to slo­vo „revi­ta­li­za­ce“ zní líp než „poká­ce­ní“. V kni­ze tedy jde o naru­še­ní kon­ti­nu­i­ty — mís­to sou­stav­né péče a prů­běž­né­ho dosa­zo­vá­ní se park vybagru­je a zalo­ží se nový. V jiné rovi­ně tex­tu je vyká­ce­ní par­ku obra­zem dějin a lid­ských živo­tů roz­vrá­ce­ných vál­kou, odsu­nem oby­va­tel, změ­nou spo­le­čen­ské­ho sys­té­mu. Také hlav­ní hrdi­na Josef tou­ží po nale­ze­ní kon­ti­nu­i­ty své­ho živo­ta. Ale nejde o něja­ké psy­cho­lo­gic­ké dra­ma. Jose­fo­vo pachtě­ní a celé malo­měs­to jsou nahlí­že­ny nená­pad­ným a dost cynic­kým vypra­vě­čem, kte­rý se sice občas zapo­me­ne a začne Jose­fo­vi fan­dit, vět­ši­nou se ale jemu i celé­mu měs­tu a jeho figur­kám tak tro­chu posmí­vá. Mys­lím, že jest­li máme v naší kul­tu­ře něja­kou tra­di­ci, kte­rá je mi cel­kem sym­pa­tic­ká, tak je to schop­nost sebe­i­ro­nie. V tom si kon­ti­nu­i­tu cel­kem zachováváme.

Tak když si představím, jak se „revitalizují“ důlní výsypky, které za desítky let stihly zarůst stabilním a často vzácným prostředím, říkám si, že to, co popisujete, je často bohužel realita… Máte nějaké vysvětlení, proč se nám nedaří navazovat, ale máme raději ustavičné začínání?

Obá­vám se, že je to prá­vě dané nesta­bi­li­tou naše­ho regi­o­nu, pře­de­vším ve dva­cá­tém sto­le­tí. Můj děda se naro­dil za císa­ře pána, doma mlu­vil němec­ky, po prv­ní svě­to­vé vál­ce cho­dil do čes­ké ško­ly, za dru­hé svě­to­vé pro­šel nacis­tic­ký­mi tábo­ry, asi pro­to potom budo­val něja­kou podiv­nou vari­an­tu komu­nis­mu, ve svých posled­ních vol­bách to hodil kon­zer­va­tiv­ním pra­vi­čá­kům. Kon­ti­nu­ál­ně celý život byd­lel na jed­nom mís­tě, a přes­to byl obča­nem Rakous­ka-Uher­ska, ČSR, pro­tek­to­rá­tu Böhmen und Mähren, ČSSR, ČSFR a nako­nec ČR… Babič­ka byla nao­pak ze své­ho rodiš­tě vyhná­na. Pře­síd­lo­va­ly se tu celé regi­o­ny, lidé šli žít do kra­ji­ny, ke kte­ré nemě­li žád­ný vztah, a nemoh­li ho tak pře­dat ani potom­kům. Něko­li­krát došlo k výmě­ně elit. A mohl bych urči­tě pokra­čo­vat. Ale roz­hod­ně máme na co nava­zo­vat. Jen je potře­ba, aby se kon­ti­nu­i­ta sama o sobě sta­la spo­le­čen­skou hodnotou.

Je super, že ta schopnost sebeironie je podstatnou součástí vaší knížky. Mnoho lidí přijímá kritiku snáze s nějakým humorem. Jste veselý člověk? 

Pod­le roz­ho­vo­ru to tak asi moc nevy­pa­dá, román i jeho humor jsou taky dost potem­ně­lé, ale mys­lím, že v glo­bá­lu doce­la ano. (Šel jsem si to pro jis­to­tu ješ­tě potvr­dit za pří­tel­ky­ní a po chví­li pře­svěd­čo­vá­ní souhlasila.)