Před­cho­zí Ději­ny svět­la byly romá­nem o Fran­tiš­ku Drti­ko­lo­vi. Teď při­chá­zíš s kníž­kou intim­ní, s vlast­ním pří­bě­hem. Je pro tebe jako auto­ra těž­ší zpra­co­vat vlast­ní lát­ku, nebo pří­běh člo­vě­ka, kte­ré­ho kdekdo zná ale­spoň skr­ze jeho dílo? 
Mys­lím, že mlu­vit o sobě je vždyc­ky těž­ší, pro­to­že nará­žíš na neře­ši­tel­né roz­po­ry. Tak napří­klad jsi v tom tex­tu jako sub­jekt i objekt záro­veň. A ať se k sobě ve sku­teč­nos­ti vzta­hu­ješ jak­ko­li, oci­táš se oka­mži­tě v pode­zře­ní, že jsi nar­cis. A ať se ke čte­ná­ři vzta­hu­ješ jak­ko­li, vrháš na něj pode­zře­ní, že je voyer. Navíc nejde zda­le­ka jen o to, že mlu­víš o sobě. Co hůř, mlu­víš taky o dal­ších sku­teč­ných lidech. Ale když to obrá­tím: prá­vě pro­to pro mě psa­ní Mož­nos­tí bylo výzvou. Nará­žel jsem na odpor, pře­kra­čo­val jsem hra­ni­ce. Nej­spíš totiž věřím, že čím sil­něj­ší odpor lát­ka kla­de, tím víc se z ní dá vydobýt.

Zní to jako vel­ká dři­na. Máš tedy radost, že to neby­la mar­ná prá­ce a kníž­ka může vyjít? 
Dři­na je kopat na uli­ci výko­py. Tohle bylo spíš tvůr­čí dob­ro­druž­ství. Já vždyc­ky kaž­do­pád­ně víc pro­ží­vám psa­ní knih než jejich vydá­vá­ní. Pod­le mě je ide­ál­ní, když vzni­ka­jí­cí kni­hy pro­ží­va­jí auto­ři a ty vyda­né čte­ná­ři. Musí taky exis­to­vat něja­ká děl­ba prá­ce, ne?

Kde se nápad na tako­vé psa­ní vzal? 
Nechci slo­víč­ka­řit, ale prav­da je, že mě nápa­dy už něja­kou dobu neza­jí­ma­jí. Romá­ny jsou pří­liš vel­ké pro­jek­ty na to, aby se moh­ly zro­dit z nápa­du. Nápa­dy jsou dob­ré pro domá­cí kuti­ly. Romá­ny se rodí z potře­by svěd­čit o svě­tě, ze sna­hy poro­zu­mět vlast­ní­mu živo­tu nebo živo­tu jako tako­vé­mu, z tou­hy sdí­let vnitř­ní svě­ty. Ale pokud se pros­tě ptáš, co bylo na začát­ku, pak asi nut­nost pře­pod­stat­nit kus své­ho živo­ta. Něco jsem pro­žil a potře­bo­val jsem tomu vtisk­nout formu. 

Ale pokud se pros­tě ptáš, co bylo na začát­ku, pak asi nut­nost pře­pod­stat­nit kus své­ho života.

V ano­ta­ci mlu­víš o výzku­mu. Je v mož­nos­tech tako­vé­ho psa­ní udr­žet si odstup? 
Odstup od čeho? Ale vlast­ně nemu­síš odpo­ví­dat, pro­to­že tak jako tak to v mož­nos­tech psa­ní není. Proč by taky mělo? Jsou-li nápa­dy dob­ré pro domá­cí kuti­ly, odstup se hodí pro zdra­vot­ní sest­ry. Pokud jsem někde mlu­vil o výzku­mu, pak asi v tom smys­lu, že psa­ní je výzku­mem, kte­rý člo­věk pro­vá­dí sám na sobě. To je ostat­ně smy­sl expe­ri­men­tál­ní lite­ra­tu­ry. To spo­je­ní v pub­li­cis­tic­kém žar­go­nu dáv­no degra­do­va­lo, dnes se obvykle uží­vá jako poho­dl­ná zkrat­ka pro něco nesro­zu­mi­tel­né­ho. Ale ve vědě je expe­ri­ment něco, pomo­cí čeho se nao­pak sna­žíš poro­zu­mět. A v pří­pa­dě lite­ra­tu­ry je to úpl­ně stej­ně: Občas něco musíš zku­sit udě­lat, abys viděl, co se sta­ne. Ne všech­no jde pros­tě vymys­let od stolu.

Chá­pu to tak, že jsi pře­kro­čil vlast­ní hra­ni­ce, dří­věj­ší limi­ty. Co ses tedy o mož­nos­tech milost­né­ho romá­nu dozvě­děl — pokud tím nepro­zra­dí­me smy­sl celé knihy? 
On ten titul jde chá­pat při­nejmen­ším dvo­jím způ­so­bem. Buď oprav­du jako mož­nos­ti milost­né­ho romá­nu, ane­bo také jako mož­nos­ti ve smys­lu šan­ce či pří­le­ži­tos­ti. Zají­ma­lo mě, jest­li je dnes vůbec mož­né psát milost­ný román, a pokud ano, tak jakou si vynu­tí for­mu. Víš co, lás­ka, krá­sa, prav­da, všech­no se to dáv­no dis­kre­di­to­va­lo a inte­li­gent­ní lidé dnes věří hlav­ně vlast­ní­mu cynis­mu. Jen­že cynis­mus tě nikdy nedo­ve­de k moud­ros­ti; nako­nec tě zkla­me. Poku­sil jsem se vsa­dit na úpl­ný opak, s rizi­kem, že se tomu část lidí vysmě­je. V té kni­ze je hod­ně váš­ně, dost slz a pár zje­ve­ní, pros­tě tako­vá podo­mác­ku vyro­be­ná výbušnina. 

Když jsem si četl ruko­pis, napa­da­la mě otáz­ka, o kte­ré se občas mlu­ví v sou­vis­los­ti s auto­ry a jejich díly, tedy jest­li je mož­né auto­ra a jeho život od díla oddě­lit. Jak to vidíš ty? A má to vůbec smysl?
Oddě­lit to jde, ale pou­ze ve smys­lu meto­dy či ges­ta. Za meto­du se mohou scho­vat lite­rár­ní teo­re­ti­ci, napří­klad struk­tu­ra­lis­mus se bez auto­ra cel­kem dob­ře obe­šel. Pří­sluš­né ges­to — tako­vé to roz­děl a panuj — zase mohou udě­lat sami auto­ři, v Čes­ku v tom­to smě­ru asi kaž­dé­ho jako prv­ní napad­ne Milan Kun­de­ra. Ale když dáme stra­nou vol­ní akty, ať už moti­vo­va­né čím­ko­li, život a dílo jsou samo­zřej­mě vždy pro­rost­lé. Všech­no ostat­ní je lež. Může­me se doha­do­vat, kte­rým smě­rem je vliv sil­něj­ší a jak přes­ně se pro­je­vu­je, ale to už je zále­ži­tost pří­pa­do­vých stu­dií. Já jsem se kaž­do­pád­ně v Mož­nos­tech poku­sil ten roz­díl sma­zat. Přes­ně­ji řeče­no, zmen­šit ho na mini­mum. Pokud totiž pla­tí, že dílo a život jsou pro­rost­lé, pla­tí také to, že nikdy nejsou totéž.

Hon­zo, zají­ma­lo by mě, jaké máš rád kníž­ky. Co posled­ní­ho zají­ma­vé­ho jsi četl? 
Hele, já jsem pro­fe­si­o­nál­ní čte­nář, tak­že tě buď můžu zahl­tit hod­ně dlou­hým sezna­mem s podrob­ným výkla­dem, ane­bo nao­pak zůstat co nej­struč­něj­ší. To dru­hé bude asi lep­ší. Jest­li jsem letos četl tři kníž­ky, kte­ré by si pod­le mě měl pře­číst kaž­dý, kdo lite­ra­tu­ru bere váž­ně, jsou to Tělo a krev Micha­e­la Cun­ningha­ma, Pochod Radec­ké­ho Jose­pha Rotha a sbír­ka esejů Aga­inst Inter­pre­tati­on Susan Sontagové.

Výzkum milost­né­ho romá­nu tedy skon­čil. Pus­tíš se teď do něja­ké­ho dal­ší­ho výzku­mu? Jsou auto­ři, kte­ří už při dokon­čo­vá­ní jed­no­ho díla přes­ně vědí, do čeho se pus­tí pak. Pat­říš k nim? 
Po dopsá­ní Dějin svět­la jsem to nevě­děl, ale teď ano. Mož­nos­ti jsou oprav­du hod­ně osob­ní text, a už když jsem ho psal, sbí­ra­lo se ve mně na úpl­ně jinou kníž­ku. Chtěl bych napsat roz­sáh­lej­ší spo­le­čen­ský román, kte­rý by pokrý­val obdo­bí od osm­de­sá­tých let až po sou­čas­nost. Je to k neví­ře, ale on ten pře­chod od soci­a­lis­mu k trž­ní­mu kapi­ta­lis­mu není v čes­ké lite­ra­tu­ře sko­ro vůbec zma­po­va­ný. Fas­ci­nu­jí mě zvlášť deva­de­sá­tá léta, je tam tolik témat a tolik bizar­ní­ho mate­ri­á­lu. A taky mě čím dál víc zaměst­ná­vá otáz­ka: Jak jsme se sak­ra ocit­li tam, kde jsme? Ta ces­ta od éto­su sym­bo­li­zo­va­né­ho Vác­la­vem Havlem k deto­xu v podo­bě Milo­še Zema­na je děsivá.