9.00
Při­jíž­dím vla­kem do Pra­hy a mířím na prv­ní roz­ho­vor s man­že­li Ahn­do­ri­lo­vý­mi, kde jsme se mezi dveř­mi sezná­mi­li. Mým úko­lem bylo dohléd­nout na to, aby novi­ná­ři i „Keple­ři“, jak našim milým auto­rům v redak­ci důvěr­ně pře­zdí­vá­me, byli vždy na správ­ném mís­tě a ve správ­nou dobu.

10.30
Po prv­ních ran­ních roz­ho­vo­rech při­chá­zí na řadu tis­ko­vá kon­fe­ren­ce, na níž usmě­va­ví auto­ři vtip­ku­jí s pří­tom­ný­mi novi­ná­ři a odpo­ví­da­jí na jejich zví­da­vé otázky.

12.30
Po „tis­kov­ce“ násle­du­jí dal­ší roz­ho­vo­ry pro novi­ny, časo­pi­sy, roz­hlas a tele­vi­zi, pauza na oběd a pře­sun do Palá­ce knih Luxor, kde po úvod­ních otáz­kách pře­kla­da­te­le a tlu­moč­ní­ka Mar­ti­na Seve­rý­na začí­ná dlou­hou fron­tou oče­ká­va­ná auto­gra­mi­á­da pro veřejnost.

17.30
Fron­ta se táh­ne až na Vác­lav­ské náměstí!

17.30 — 20.00
Keple­ři neú­nav­ně pode­pi­su­jí, Ale­xan­dr své pod­pi­sy čas­to zdo­bí kvě­ti­na­mi a oba man­že­lé neu­stá­le vyza­řu­jí pozi­tiv­ní ener­gii, kte­rá se pře­ná­ší i na jejich kni­ha­mi obtí­že­né fanoušky.

A fanouš­ci jsou vskut­ku vše­ho věku, naše auto­ry mile pře­kva­pil napří­klad ten­to pře­pl­ně­ný kočárek:

Lars Kepler už čes­ké čte­ná­ře děsí a napí­ná téměř deset let. Série o komi­sa­ři Joo­nu Lin­no­vi se čte ve více než čty­ři­ce­ti zemích svě­ta a pro­da­lo se už tři­náct mili­o­nů výtis­ků a tato čís­la neu­stá­le stou­pa­jí (nedáv­no zača­la série vychá­zet napří­klad ve Spo­je­ných stá­tech). Jen v Čes­ké repub­li­ce se pro­da­lo půl mili­o­nu knih Lar­se Keplera.

Auto­ři nyní v Pra­ze před­sta­vi­li svůj nej­no­věj­ší kri­mi román Lazar. Při setká­ní s novi­ná­ři v Pra­ze uved­li, že mají k Laza­ro­vi vel­mi blíz­ký vztah, pro­to­že se v něm vůbec popr­vé děj nesou­stře­dí na novou hlav­ní posta­vu, jako tomu bylo u před­cho­zích šes­ti dílů, ale pří­mo na komi­sa­ře Joo­nu Lin­nu a agent­ku Sagu Bauerovou.

Kni­ha Lazar vyšla v pře­kla­du Karo­lí­ny Klouč­ko­vé spo­lu s audi­ok­ni­hou v podá­ní Pav­la Rím­ské­ho. Čte­ná­ři se nej­no­vě­ji mohou těšit na bro­žo­va­né vydá­ní, kte­ré při­pra­vu­je­me na začá­tek května.