Téma pří­ro­dy je pro autor­ku pří­znač­né. Všech­ny její čes­ky vyda­né kni­hy jsou s pří­ro­dou úzce spja­ty a zmi­ňo­va­ný Rok v lese (čes­ky 2017) v těch­to dnech poko­řu­je hra­ni­ci pade­sá­ti tisíc pro­da­ných výtis­ků. A to je v kate­go­rii lite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež oprav­du vel­ké čís­lo. Oblí­be­né jsou ale také její ostat­ní kni­hy — Obe­jmi mě, pro­sím (čes­ky 2017), Neroz­luč­ní přá­te­lé (čes­ky 2019) a letoš­ní novin­ka Sta­vi­te­lé z říše zví­řat (čes­ky 2021). 

A prá­vě posled­ní autor­či­na kníž­ka v lec­čems nava­zu­je na úspěš­ný Rok v lese. Je pro děti, kte­ré už lepo­re­lům odrost­ly a kro­mě samot­ných zví­řá­tek je zají­má také to, kde a jak zví­řát­ka žijí. V ilu­stro­va­né ency­klo­pe­dii najdou malí čte­ná­ři pořád­nou dáv­ku infor­ma­cí a zají­ma­vos­tí ze svě­ta zví­řat, kte­ré je vtáh­nou do korun stro­mů, dovnitř ter­mi­tiš­tě nebo tře­ba až k zákla­dům bob­ří hrá­ze. Vče­ly jsou odbor­ni­ce na geo­me­t­rii, lem­čí­ci recyklu­jí odho­ze­né plas­ty (výhrad­ně mod­ré!) a chros­tí­ci by zase moh­li vést kur­zy kre­a­tiv­ní­ho designu. 

Kde k tomu všemu bere Emilia inspiraci? A proč se její knihy točí okolo přírody? Položili jsme jí tři krátké otázky:

Vaše tvorba je spojována s přírodou. Proč jste se rozhodla ilustrovat právě ji?

Pří­ro­da — flóra i fau­na — je mým oblí­be­ným téma­tem. Nejen pro­to, že mě zají­má a moc ráda trá­vím čas v pří­ro­dě, ale také pro­to, že toho čte­ná­ři tolik pře­dá­vá. Děti, kte­ré jsou obzvlášť cit­li­vé a zvě­da­vé na exis­ten­ci kaž­dé­ho tvo­ra, snad­no při­jí­ma­jí pří­běhy vyprá­vě­né zví­řa­ty a hra­ni­ce mezi svě­tem zví­řat a svě­tem lidí pro ně není tak ost­rá jako pro dospě­lé. Mys­lím, že je skvě­lé vyu­žít této sku­teč­nos­ti a poku­sit se pro­střed­nic­tvím knih pod­po­řit tuto cit­li­vost nejen u dětí, ale i u dospělých.

Kde berete inspiraci ke své tvorbě?

Nápa­dy jsou vět­ši­nou spon­tán­ní. Když pra­cu­ji na jed­né kni­ze v urči­té oblas­ti, v hla­vě se mi rodí dal­ší nápa­dy na dal­ší kni­hy. Vět­ší výzva je vybrat si ze všech nápa­dů ty nejnosnější.

Vaše leporelo Rok v lese je mezi dětmi velmi oblíbené. Na co se mohou dětští čtenáři těšit dál?

Nemo­hu pro­zra­dit podrob­nos­ti, ale moje dal­ší kni­ha se urči­tě nevzdá­lí od mého oblí­be­né­ho téma­tu — pří­ro­dy — a dou­fám, že bude roz­vi­nu­tím a zají­ma­vým pokra­čo­vá­ním Roku v lese.