Ke zlev­ně­ní jsme při­stou­pi­li od 1. úno­ra, aby knih­kup­ci po tra­dič­ně hek­tic­ké vánoč­ní sezo­ně měli dosta­tek času na pře­ce­ně­ní vybra­ných kní­žek všech nakla­da­te­lů. Mezi více než sto titu­ly, kte­ré jsme v prů­mě­ru zlev­ni­li o 10 %, jsou nej­ví­ce zastou­pe­ny kni­hy pro děti a mlá­dež. Přes­to­že jsou výrob­ní nákla­dy dět­ských kní­žek vyso­ké, pova­žu­je­me za důle­ži­té, aby si rodi­če moh­li jejich nákup finanč­ně dovo­lit a sdí­le­li pří­jem­né oka­mži­ky u čte­ní se svý­mi potomky.

Niž­ší cenov­ku čte­ná­ři najdou také na kni­hách dal­ších oblí­be­ných žánrů jako kri­mi, fan­ta­sy nebo non-ficti­on, vyda­ných pře­váž­ně v posled­ních třech letech. Trva­le zlev­ně­ny jsou i best­selle­ry jako Pavouk, dopo­sud posled­ní pří­pad komi­sa­ře Joo­ny Lin­ny od Lar­se Keple­ra, nebo dět­ská kni­ha Kap­ka Ája Ale­ny Morn­štaj­no­vé. Kom­plet­ní seznam zlev­ně­ných titu­lů je k dis­po­zi­ci na našem e‑shopu.

Ploš­né zlev­ně­ní celé naší pro­duk­ce bohu­žel není mož­né. Do ceny kní­žek jsme totiž nikdy plně nepro­mít­li nárůst nákla­dů způ­so­be­ný naru­še­ný­mi doda­va­tel­ský­mi řetěz­ci v době covi­du a násled­nou ener­ge­tic­kou kri­zí po začát­ku vál­ky na Ukra­ji­ně. Na pul­tech knih­ku­pec­tví je také vel­ké množ­ství star­ších kní­žek, kte­ré se stá­le pro­dá­va­jí za před­kri­zo­vé ceny. Věří­me, že dlou­ho­do­bým pří­no­sem nulo­vé DPH bude zlep­še­ní ceno­vé dostup­nos­ti novi­nek, zacho­vá­ní vyso­ké kva­li­ty pro­duk­ce a cel­ko­vé ozdra­ve­ní kniž­ní­ho trhu, kde budou všech­ny pro­fe­se důstoj­ně finanč­ně ohodnoceny.