Příběh

V napí­na­vém thrille­ru Dív­ka v pavou­čí síti se nyní fanouš­ci sezná­mí se zce­la novým dob­ro­druž­stvím Lisbe­th Salan­de­ro­vé, ve kte­ré se tato aso­ci­ál­ní hrdin­ka pouš­tí do zatím nej­ne­bez­peč­něj­ší­ho a nej­o­sob­něj­ší­ho sou­bo­je vůbec.

Když ji vědec pově­ří úko­lem ukrást jeho vlast­ní výzkum Ame­ri­ča­nům, kte­rý jí poslé­ze tajem­ní útoč­ní­ci zno­vu odci­zí, pod­pá­lí jí byt a ji samot­nou zane­cha­jí napo­spas osu­du, se Lisbe­th zno­vu oci­tá v tem­né a násil­né síti intrik. Spo­leč­ně se svým sta­rým pří­te­lem, novi­ná­řem Mika­e­lem Blomkvis­tem, kte­rý je jejím nepří­liš ochot­ným spo­jen­cem, se Lisbe­th vydá­vá na nebez­peč­nou pouť, aby odha­li­la útoč­ní­ky, ochrá­ni­la věd­co­va malé­ho syna a zís­ka­la zpět to, co jí bylo odci­ze­no. Jak se kolem ní celá síť začí­ná sta­ho­vat, je vta­ho­vá­na stá­le hlou­bě­ji zpát­ky do tem­no­ty své tajem­né minulosti.

Obsah z 'https://www.youtube.com/e[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.

O filmu

„Svět je při­pra­ve­ný na bojov­ni­ci se zlo­či­nem, jakou je Lisbe­th Salan­de­ro­vá,“ pro­hla­šu­je pro­du­cent­ka Amy Pas­ca­lo­vá. „Je hrdin­kou týra­ných a zra­ni­tel­ných a se zlo­čin­ci boju­je svým vlast­ním sty­lem. Nee­xis­tu­je nikdo, ke komu by se dala při­rov­nat. Nasta­la ta pra­vá chví­le pro uve­de­ní toho­to fil­mu a máme před sebou ješ­tě mno­ho pří­bě­hů, kte­ré může­me vyprávět.“

Pro reži­sé­ra Fede Alva­re­ze byla mož­nost vyu­žít své schop­nos­ti prá­ce s inten­ziv­ním napě­tím a půso­bi­vou dyna­mi­kou postav v rám­ci pří­bě­hu pro­stou­pe­ném dra­ma­tem, napě­tím a akcí napros­to doko­na­lou vol­bou. Uvě­do­mil si, že sní­mek Dív­ka v pavou­čí síti musí být spe­ci­fic­kou kom­bi­na­cí syro­vé­ho i emo­ci­o­nál­ní­ho. „Tím nej­pod­stat­něj­ším, co pro mě tenhle pří­běh cha­rak­te­ri­zu­je, je to, že se ani v nejmen­ším nepo­do­bá niče­mu jiné­mu, a to je pro mě jed­nou z hlav­ních věcí, kte­ré vyhle­dá­vám, když si vybí­rám dal­ší pro­jekt, na kte­rém se budu podí­let,“ říká reži­sér. „A tenhle v sobě měl cosi spe­ci­fic­ké­ho, co mi umož­ni­lo nato­čit film, o kte­rém jsem si byl jis­tý, že se nebu­de podo­bat žád­né­mu jiné­mu. Jde o zvlášt­ní kom­bi­na­ci akč­ní­ho fil­mu, půso­bi­vé­ho cha­rak­ter­ní­ho dra­ma­tu a sever­ské­ho noir thrille­ru. Ty všech­ny prv­ky se spe­ci­fic­kým způ­so­bem kom­bi­nu­jí a dáva­jí vznik­nout něče­mu vel­mi, vel­mi odlišnému.“

Na vrchol­ku sezna­mu oněch spe­ci­fic­kých prv­ků se pocho­pi­tel­ně dle Alva­re­ze ocit­la Lisbe­th Salan­de­ro­vá, kte­rá se vůbec popr­vé v rám­ci pří­bě­hu ze série Milé­ni­um oci­tá v úlo­ze ústřed­ní pro­ta­go­nist­ky celé­ho pří­bě­hu, a není pou­ze jed­nou z ved­lej­ších postav. „Lisbe­th je důvo­dem, proč jsem se ten­to film roz­ho­dl nato­čit,“ říká Alva­rez. „Její úlo­ha je v dneš­ní době veli­ce rele­vant­ní, neboť před­sta­vu­je ženu, kte­rá se roz­hod­la říci, že všech­no má své hranice.“

Teto­va­ná kyber­ne­tic­ká bojov­ni­ce Lisbe­th Salan­de­ro­vá je rolí, kte­rá na strán­kách scé­ná­ře půso­bí jako spl­ně­ný sen kaž­dé­ho her­ce: nevy­po­čí­ta­vá, nada­ná, drs­ná, tajem­ná a nekon­venč­ní v kaž­dém mož­ném smys­lu těch­to slov, a přes­to moti­vo­vá­na jas­ně daným smys­lem pro dob­ro a zlo. Konat zlo zna­me­ná pro­bu­dit v ní její tou­hu po spra­ve­dl­nos­ti, zejmé­na pokud se pacha­tel zamě­řu­je na zra­ni­tel­né obě­ti. A pro­to­že je Lisbe­th ztě­les­ně­ním moder­ní­ho super­hr­di­ny, najít tu pra­vou hereč­ku, kte­rá by ji doká­za­la ztvár­nit, bylo pro tvůr­čí tým veli­ce nároč­né – v ničem se to neli­ši­lo od hle­dá­ní dal­ší­ho Jame­se Bon­da nebo Supermana.

„Tohle je pří­běh Lisbe­th Salan­de­ro­vé, kte­rý jsme na plát­nech ješ­tě nevi­dě­li, a Claire Foy­o­vá poja­la svou posta­vu zce­la novým způ­so­bem,“ míní pro­du­cent­ka Eli­za­be­th Can­tillo­no­vá. „Claire se odváž­ně cho­pi­la pro­mě­ny své­ho zevnějš­ku, ale Lisbe­th Salan­de­ro­vou se napl­no stá­vá až díky své pro­mě­ně vnitř­ní – sta­ne se sil­nou hrdin­kou, kte­rá své sla­bi­ny skrývá.“

Foy­o­vá již byla fanyn­kou série Milé­ni­um a posta­vy Lisbe­th. „Ty kníž­ky jsem zbož­ňo­va­la,“ při­zná­vá. „Čet­la jsem je asi před dva­nác­ti lety. Teh­dy mi bylo kolem dva­ce­ti a čet­la jsem o dív­ce, kte­ré bylo tak­též kolem dva­ce­ti. Při­šlo mi, že se jed­ná o veli­ce pouč­ný pří­běh, a kon­krét­ně o pří­běh, jenž se sou­stře­dí na ženu, a že ona je sou­čas­ně jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších postav, kte­rou by stá­lo za to v daném pří­bě­hu sledovat.“

Pří­běh sním­ku se pří­mo zabý­vá tou čás­tí Lisbe­thi­ny osob­nos­ti, kte­rá byla nato­lik ovliv­ně­na trau­ma­ty v její minu­los­ti, že je pro ni nyní pro­blém nava­zo­vat přá­tel­ství, ale sou­čas­ně v ní vyvo­lá­vá nutká­ní pus­tit se do něče­ho, díky čemuž bude schop­na napl­no před­vést své schop­nos­ti bojov­ni­ce se zlem a ochrán­ky­ně ukřiv­dě­ných. „V pod­sta­tě se tu jed­ná o to, že se tu setká­va­jí dvě čás­ti Lisbe­thi­na živo­ta a vel­ko­le­pě hro­zi­vým způ­so­bem koli­du­jí,“ míní Foy­o­vá. „Ta její část, kte­rá tou­ží po spra­ved­li­vé spo­leč­nos­ti a nápra­vě křivd a také po spon­tán­nos­ti, a po bra­ní záko­na do vlast­ních rukou, tu fas­ci­nu­jí­cím způ­so­bem koli­du­je s její nevy­ře­še­nou minu­los­tí s její sestrou a lás­kou, kte­rou ke své sestře cítí a kte­rou popí­rá a nikdy si ji už nechce při­po­mí­nat. Tak­že jde v pod­sta­tě o to, že utí­ká před svou minu­los­tí, ale v zása­dě také o to, že ji její minu­lost bez­tak dostihne.“

Co se obsa­ze­ní ostat­ních postav týka­lo – ať už se jed­na­lo o posta­vy zná­mé z před­cho­zích fil­mů a knih či posta­vy, kte­ré se v sérii Milé­ni­um tepr­ve před­sta­vo­va­ly – sna­žil se Alva­rez o pří­stup, v rám­ci kte­ré­ho zva­žo­val nejen to, kdo se pro danou roli bude hodit nej­lé­pe, ale také zohled­ňo­val evrop­ský původ celé­ho pří­bě­hu. „Mým hlav­ním cílem bylo poku­sit se najít pro dané role ty oprav­du nej­lep­ší her­ce, jaké bylo v mých silách obje­vit, bez ohle­du na to, kte­rý z nich je slav­něj­ší. A kro­mě toho jsem tou­žil po tom, aby vše bylo rea­lis­tic­ké, což zna­me­na­lo, že pokud jsme se sna­ži­li obsa­dit her­ce pro role postav z růz­ných čás­tí Evro­py, pak bylo na mís­tě poku­sit se najít her­ce, kte­rý z dané čás­ti Evro­py sku­teč­ně pochá­zel. Bylo veli­ce láka­vé před­sta­vit divá­kům Mika­e­la Blomkvis­ta, kte­rý je sku­teč­ně Švéd!“

Zmí­ně­ným Švédem je Sverrir Gud­na­son, kte­rý se před nedáv­nem divá­kům před­sta­vil v pře­lo­mo­vé roli švéd­ské teni­so­vé legen­dy Bjor­na Bor­ga ve fil­mu Borg/​McEnroe, a nyní byl pově­řen úko­lem ztvár­nit neo­hro­že­né­ho novi­ná­ře Mika­e­la Blomkvis­ta z pří­bě­hů Stie­ga Lars­so­na, sym­pa­tic­ké­ho pří­te­le a nedob­ro­vol­né­ho spo­jen­ce Lisbe­th Salan­de­ro­vé. Pod­le Gud­na­so­na se Blomkvist podo­bá Salan­de­ro­vé tím, že se sna­ží napra­vo­vat křiv­dy, a v rám­ci svě­ta oněch pří­bě­hů je „prav­dě­po­dob­ně také jed­ním z mála lidí, kte­rým Lisbe­th důvě­řu­je. Samo­zřej­mě se od sebe veli­ce liší. Ale sdí­le­jí stej­né morál­ní zása­dy. Tou­ží také po spravedlnosti.“

V kinech od 8. lis­to­pa­du 2018.