Byl prv­ní máj, byl lás­ky čas, ku lás­ce… ale co to poví­dám! Vlast­ně byl máj už jedena­tři­cá­tý a spíš než ku lás­ce zva­ly včel­ky k pil­né prá­ci. Prá­vě na posled­ní květ­no­vý den jsme totiž v Hos­tu naplá­no­va­li his­to­ric­ky prv­ní setká­ní pře­kla­da­te­lů a redak­to­rů. Redak­tor­ské dýchán­ky se u nás ode­hrá­va­jí už vcel­ku pra­vi­del­ně, ale pře­kla­da­te­le se nám poda­ři­lo nalá­kat až před loň­ským vánoč­ním večír­kem. Při živé deba­tě pada­ly nej­růz­něj­ší dota­zy… a nej­čas­tě­ji se týka­ly prá­vě spo­lu­prá­ce pře­kla­da­te­le s redak­to­rem. Má redak­tor rád, když pře­kla­da­tel v tex­tu nechá ozna­če­ná pro­ble­ma­tic­ká mís­ta a k nim poznám­ky? Nee­xis­tu­je tabul­ka na roz­li­šo­vá­ní spi­sov­nos­ti řeči romá­no­vých postav, od dlaž­di­čů po krá­lov­ny? A co je prav­dy na tom, že mezi redak­to­ry kolu­je taj­ný doku­ment nakla­da­tel­ství Host, pod­le kte­ré­ho se nesmí vrhat oči­ma? * A co moravismy? **

A tak bylo roz­hod­nu­to: Potře­bu­je­me uspo­řá­dat schůzku spo­leč­nou, na kte­ré by si pře­kla­da­te­lé a redak­to­ři moh­li tyhle otáz­ky vzá­jem­ně zod­po­vě­dět. S ver­vou jsme se pus­ti­li do pří­prav. V potu tvá­ře jsme dali dohro­ma­dy seznam účast­ní­ků (a věř­te mi, bylo to mno­hem nároč­něj­ší, než se zdá…), jen­že vzá­pě­tí jsme zjis­ti­li, že v tako­vém počtu se do naší nád­her­né, avšak poně­kud komor­ní zase­dač­ky v redak­ci neve­jde­me. Naštěs­tí se nám poda­ři­lo obje­vit dosta­teč­ně vel­ké pro­sto­ry, kde bychom schůzku moh­li uspo­řá­dat, tak­že jsme se za odmě­nu pus­ti­li do nej­lep­ší fáze celé­ho plá­no­vá­ní, vybí­rá­ní chlebíčků.

Občer­stve­ní zajiš­tě­no, účast­ní­ci až na pár pří­pust­ných ztrát pří­tomni, je tedy nača­se začít!

Setká­ní bylo nabi­té zážit­ky a nej­růz­něj­ší­mi infor­ma­ce­mi. Spous­ta pře­kla­da­te­lů a redak­to­rů se osob­ně vidě­la popr­vé a i pří­tom­né osa­zen­stvo inter­ní redak­ce si moc uži­lo, že si koneč­ně moh­lo při­řa­dit tvá­ře ke jmé­nům lidí, kte­ří pomá­ha­jí s pří­pra­vou všech těch báječ­ných knížek.
Na řadu při­šlo i vzá­jem­né vymě­ňo­vá­ní infor­ma­cí — našim hos­tům jsme pro­zra­di­li, jak vzni­ká kni­ha a pod­le čeho kníž­ky k vydá­ní vlast­ně vybí­rá­me. Na oplát­ku jsme se dozvě­dě­li něco více o nedáv­no zalo­že­ném spol­ku Pře­kla­da­te­lé Seve­ru, o nově vzni­ka­jí­cí strán­ce pře­kla­da­tel­sko-redak­tor­ských memů, a dokon­ce o setká­ní jed­né naší pře­kla­da­tel­ky s auto­rem kni­hy, kte­rou pro nás pře­lo­ži­la (Okem vrá­ny, DeSa­les Harri­son a Len­ka Kapsová).
Nako­nec došlo i na tou­žeb­ně oče­ká­va­nou deba­tu o redak­ci a o spo­lu­prá­ci pře­kla­da­te­lů s redak­to­ry. Bylo to živé, bylo to bouř­li­vé, bylo to skvě­lé. Pro­bra­li jsme růz­né potí­že, se kte­rý­mi se pře­kla­da­te­lé a redak­to­ři setká­va­jí, a zjis­ti­li jsme, že mno­ho z nich spo­lu sou­vi­sí. Vymys­le­li jsme, jak to spo­leč­ně řešit, vyjas­ni­li si spous­tu češ­ti­nář­ských pro­blé­mů a zasmá­li se nad situ­a­ce­mi, kdy už jed­no­du­še nelze jinak a je tře­ba ptát se autora.

Lou­či­li jsme se se spous­tou nových pod­ně­tů, tipů a nápa­dů, a pře­de­vším s úžas­ným poci­tem vzá­jem­né pod­po­ry. Všem nám totiž nej­víc zále­ží na tom stej­ném — na slo­vech, krás­né lite­ra­tu­ře a knížkách.

Tak zas někdy příště! 

Zají­ma­jí vás podrob­nos­ti o (spolu)práci redak­to­rů a pře­kla­da­te­lů? Nevá­hej­te se nás na ně zeptat.

Zají­ma­vost na závěr: Chtě­li jsme si pře­kla­da­te­le nafo­tit s komín­ky všech kní­žek, kte­ré pro nás kdy pře­lo­ži­li. Jen­že pak jsme zjis­ti­li, že pro zhru­ba tři­cet pře­kla­da­te­lů bychom muse­li brát více než sto osm­de­sát titu­lů! A tak naše pře­kla­da­te­le bude­te na fot­kách na Kavár­ně vídat jenom s jed­nou kníž­kou, vždy s tou posled­ní, kte­rou pro nás na kon­ci květ­na 2019 překládali.

Pozn1. Správ­ně se bohu­žel vrhá jenom pohle­dem. Důraz­ně ovšem popí­rá­me exis­ten­ci tako­vé­ho dokumentu!
Pozn2. Autor­ka toho­to tex­tu stá­le trvá na zalo­že­ní Ligy pro­ti dis­kri­mi­na­ci morav­ských překladatelů.