Doku­ment měl pre­mi­é­ru na veřej­né pro­jek­ci v ost­rav­ském Antikva­ri­á­tu a klu­bu Fidu­cia ve stře­du 20. pro­sin­ce. Čes­ká tele­vi­ze pořad uved­la na pro­gra­mu ČT2 ve čtvr­tek 29. prosince.

V sou­vis­los­ti s nato­če­ním fil­mu vznik­ly i webo­vé strán­ky auto­ra www​.janba​la​ban​.cz, na jejichž návšte­vu srdeč­ně zveme.

Film je mož­né zhléd­nout v archví­vu Čes­ké tele­vi­ze zde.