Po pěti letech vám vychází nový román. Knihy jste doposud vydávala především v rodinném nakladatelství Hejkal, zatímco nový román připravilo vydavatelství Host. Jak k tomu došlo?

Z něko­li­ka důvodů:
Malí nakla­da­te­lé to mají na kniž­ním trhu slo­ži­té. Ješ­tě v prv­ním dese­ti­le­tí po roce 2000 bylo v pod­sta­tě jed­no, jest­li kni­hu vyda­lo vel­ké nebo malé nakla­da­tel­ství, teď je pro nás čím dál těž­ší dostat novou kni­hu na vidi­tel­né mís­to do kamen­né­ho či inter­ne­to­vé­ho knih­ku­pec­tví, do médií, dokon­ce i na soci­ál­ní sítě… A to my (tj. nakla­da­tel­ství Hej­kal) máme ješ­tě rela­tiv­ně dobrou pozi­ci, pro­to­že nás dis­tri­bu­to­ři a knih­kup­ci zna­jí díky Pod­zim­ní­mu kniž­ní­mu veletrhu.

Dru­hým důvo­dem je to, že naše nakla­da­tel­ství se jme­nu­je Hej­kal a já Hej­ka­lo­vá, a mně při­pa­da­lo, že mno­zí lidé se na mé kni­hy díva­li tro­chu skrz prs­ty. Jako by to byl jen tako­vý můj koní­ček, roz­mar, kte­rý není tře­ba brát moc váž­ně — a to mě mrze­lo, pro­to­že to tak není. Všech­ny moje kni­hy měly kri­tic­ké redak­to­ry, řada jich vyšla i v pře­kla­dech do cizích jazy­ků a měly dob­ré recen­ze, jen u nás jako by zapadly.

Tře­tím důvo­dem byl fakt, že román Dům pod náměs­tím vychá­zí ze sku­teč­ných pří­bě­hů rodi­ny mého man­že­la. Jeho děde­ček zalo­žil v onom domě pod náměs­tím v roce 1925 obchod s potra­vi­na­mi, kte­rý fun­gu­je nepře­tr­ži­tě dodnes, a já jsem nechtě­la, aby kni­ha byla vní­má­na jen jako něja­ká vzpo­mín­ko­vá pub­li­ka­ce k blí­ží­cí­mu se sto­le­té­mu výro­čí fir­my. A taky se tro­chu bojím reak­ce pří­buz­ných, pro­to jsem moc ráda, že se můžu uchý­lit pod zášti­tu vel­ké­ho nakla­da­tel­ství. Moje kni­ha je román, fik­ce, ne popis sku­teč­nos­ti, i když z ní vychá­zí — ale to je jas­né auto­rům, čte­ná­ři tomu stej­ně nevěří. 

A tak jsem jed­no­ho dne sebra­la odva­hu a zavo­la­la Mirosla­vu Balaští­ko­vi do Hosta…

Jakých bylo vašich posledních pět let? Co jste se za tu dobu, která v některých ohledech nebyla a není jednoduchá, naučila?

V roce 2017 jsem vyda­la román Měj mě rád/​a. Psa­la jsem ho něko­lik let, zahr­no­val mno­ho lid­ských osu­dů v prů­bě­hu sta let a já jsem byla dost zasko­če­ná a zkla­ma­ná, že nevy­vo­lal tako­vou pozor­nost, jakou by si zaslou­žil (což si ovšem o svých kni­hách mys­lí vět­ši­na auto­rů). Psa­la jsem pak povíd­ky, roz­hla­so­vé sloup­ky, feje­to­ny, ale nový román nepři­chá­zel, jako by se mě bál.

Vytěs­ňo­va­ly ho jiné věci: v domě, v němž se román ode­hrá­vá, jsme v květ­nu 2018 ote­vře­li kavár­nu, kte­ré jsem se hod­ně věno­va­la. Záro­veň jsem už zača­la psát, ale hod­ně nesou­stře­dě­ně, byly to spíš jen útrž­ko­vi­té poznám­ky. Pak na man­že­la zaú­to­či­la zlá nemoc, kte­rou se naštěs­tí poda­ři­lo zahnat, pak při­šel covid — a když jsem v úno­ru děla­la posled­ní úpra­vy ruko­pi­su pod­le při­po­mí­nek mé skvě­lé redak­tor­ky, celý svět zasko­či­la vál­ka. Jis­tě neje­nom já jsem si za tu dobu uvě­do­mi­la, jak je náš svět křeh­ký, jak rych­le se všech­no může změ­nit, a že si pro­to máme vážit kaž­dé­ho dne a kaž­dé­ho okamžiku.

Kdy vás poprvé napadlo, že o domu pod náměstím napíšete knihu? V onom roce 2018?

Ten úpl­ně prv­ní impulz je mno­hem star­ší. V roce 1991 zís­ka­la man­že­lo­va rodi­na dům zpát­ky v resti­tu­ci a my jsme tam v červ­nu zača­li pro­vo­zo­vat krám. Teh­dy jsem tam hod­ně pro­dá­va­la a zdá­lo se mi, že ten dům se na mě las­ka­vě usmí­vá a šeptá mi, ať si nedě­lám nic z toho, že neu­mím hez­ky zaba­lit bon­bo­ni­é­ru nebo navá­žit za koru­nu drož­dí. Už teh­dy jsem vědě­la, že o domě jed­nou napíšu, ale pak při­šly jiné věci, prá­ce na vel­vy­sla­nec­tví v Hel­sin­kách, Pod­zim­ní kniž­ní veletrh, prá­ce pro svě­to­vý PEN klub a mno­ho dal­ších pod­ně­tů, ale dům trpě­li­vě čekal a o slo­vo se při­hlá­sil až teď.

O čem v románu vyprávíte?

Vlast­ně nevy­prá­vím já, nýbrž dům, kte­rý sto­jí na hlav­ní uli­ci v jed­nom malém měs­tě na Vyso­či­ně, kou­sek pod náměs­tím. V závě­reč­né čás­ti pak dům pře­dá­vá slo­vo mla­dé dív­ce Anež­ce, jež je s ním spo­je­ná, podob­ně jako všech­ny dal­ší romá­no­vé postavy.

Dům neslou­žil jenom k byd­le­ní, ale hlav­ně k prá­ci a obži­vě. Od prv­ní písem­né zmín­ky v roce 1695 v něm byla kočá­ro­vá díl­na, lékár­na, kon­vent pro mni­chy, kte­ří muse­li dočas­ně opus­tit kláš­ter, ple­tař­ská díl­na, jež dala základ vel­ké a dodnes fun­gu­jí­cí továr­ně, a nako­nec krám s potra­vi­na­mi. Lidé, kte­ří všech­ny ty živ­nos­ti pro­vo­zo­va­li, měli své osu­dy a prá­vě o těch dům a román vyprá­vě­jí. V ply­nou­cím prou­du času se toho hod­ně mění, ale jsou to jen kuli­sy a vněj­ší věci. Lid­ské živo­ty jsou v pod­sta­tě stej­né jako před sto i více lety — pořád se z něče­ho radu­je­me a kvů­li něče­mu jsme smut­ní, usi­lu­je­me o úspěch, hle­dá­me lás­ku, pro­ží­vá­me nezda­ry a tragédie.

Měla jste od začátku jasno v tom, že bude dům vypravěčem?

Vůbec ne! Prv­ní ver­ze byla mno­hem roz­sáh­lej­ší a byla napsá­na v er-for­mě — a Miroslav Balaštík mi ji vrá­til s tím, že je sice cel­kem dob­ře napsa­ná, ale že je to tako­vá kul­ti­vo­va­ná nuda. On to vyjá­d­řil mno­hem las­ka­vě­ji a diplo­ma­tič­tě­ji, ale já jsem si uvě­do­mi­la, že v té prv­ní ver­zi jsem sku­teč­ně napsa­la něco jako oslav­ný živo­to­pis obsa­hu­jí­cí řadu pří­hod, kte­ré se v rodi­ně vyprá­vě­ly, ale pro čte­ná­ře neby­ly zají­ma­vé, nesdě­lo­va­ly jim nic nové­ho. Pros­tě spíš než román jsem napsa­la rodin­nou kro­ni­ku. Pak jsem celý text pře­psa­la, pořád jsem však cíti­la, že to není úpl­ně ono. Až mě jed­nou zni­če­ho­nic napadla prv­ní věta: My domy žije­me déle než lidé, někdy i o stov­ky let. Dům se cho­pil slo­va a začal mi dik­to­vat, co mám psát. 

Zmínila jste, že jste s manželem v domě pod náměstím otevřeli v roce 1991 obchod, v roce 2018 pak kavárnu. Na vaší webové stránce se dočteme, že obojí doposud funguje a že ve stejném domě sídlí i vaše nakladatelství. Předpokládám, že balení bonboniér a vaření kávy jste musela vzhledem ke svým četným aktivitám přenechat jiným…

Kávu v kavár­ně občas vařím, když někdy zaska­ku­ji mís­to paní vedou­cí. Ale už jen výji­meč­ně. A vždyc­ky při­tom dou­fám, že si nikdo neob­jed­ná cap­puc­ci­no, šle­há­ní mlé­ka mi moc nejde. Pokud se čte­nář­ky či čte­ná­ři při­jdou podí­vat na mís­to, kde se můj román ode­hrá­vá, ráda jim uva­řím a naser­ví­ru­ji ris­tret­to, espres­so, lun­go či ame­ri­ca­no. K pro­vo­zo­vá­ní kavár­ny je tře­ba výuč­ní list v obo­ru. Ten ani jeden s man­že­lem nemá­me, pro­to jsem já jako pil­ná stu­dent­ka (rozu­měj­te šprt­ka) absol­vo­va­la rekva­li­fi­kač­ní kurz s názvem Slo­ži­tá obslu­ha hos­tů a slo­ži­la jsem i závě­reč­nou zkouš­ku. Občas v kavár­ně pořá­dám akce, tře­ba pra­vi­del­nou ang­lic­kou kon­ver­za­ci s rodi­lým mluv­čím, nebo vymýš­lím nápo­je, napří­klad fin­ský vánoč­ní nápoj jou­lu­glö­g­gi, ale prak­tic­ké­mu kaž­do­den­ní­mu pro­vo­zu se naštěs­tí už nevěnuji.

Splnila jste si kavárnou sen? Pamatuji si, že jsme na výšce s holkami snily o tom, že si jednou nějakou kavárnu s knížkami otevřeme. Vy v kavárně knížky máte, a dokonce tam máte i losí hlavu!

Kavár­nu jsme plá­no­va­li od začát­ku. I v romá­nu archi­tekt říká, že „ten pro­stor pří­mo volá po kavár­ně“. Krám byl ale vždyc­ky důle­ži­těj­ší a kavár­nu jsme ote­vře­li až rela­tiv­ně nedáv­no. Archi­tekt Milan Stej­skal nám do ní navr­hl vycpa­nou losí hla­vu, pro­to­že pod­le něj pat­ří k Fin­sku a Fin­sko pat­ří k nám. Shá­ně­ní losí hla­vy mě na celé kavár­ně bavi­lo sko­ro nej­víc. Napřed jsem našla jed­nu sice neda­le­ko od Hel­si­nek, ale s odře­ným čeni­chem, pak jsem obje­vi­la pre­pa­rá­to­ra, ale ten se mnou odmí­tal vůbec jed­nat, dokud mu nepo­šle­me tisíc eur. To se mi nelí­bi­lo, a ani bych nechtě­la, aby los musel zahy­nout jen pro­to, aby visel u nás v kavár­ně. Nako­nec jsme krás­nou losí hla­vu obje­vi­li až v obci Kau­ha­jo­ki asi tři sta kilo­me­t­rů nad Hel­sin­ka­mi, jeli jsme pro ni ve sně­ho­vé váni­ci, neby­lo vidět ani na krok a hla­va se nám do auta vešla tak těs­ně, že nezbyl ani mili­me­tr mís­ta navíc. Bylo to skvě­lé dob­ro­druž­ství. Pro­dej­ce se jme­no­val Jari, pro­dá­val hla­vu z dědic­tví po strý­ci. Zača­li jsme loso­vi říkat pod­le něj a já milé­ho losa Jari­ho občas vyu­ží­vám při pro­pa­ga­ci kavár­ny na soci­ál­ních sítích. Tvá­ří se mile a dob­ro­mysl­ně stej­ně jako v romá­nu, i když tam je mís­to losa vlk.

Zeptám se vás ještě na to Finsko, protože k vám — jak pan architekt správně poznamenal — prostě patří. Finštinu jste studovala, překládáte z ní, ve Finsku jste i nějakou dobu pracovala. Není divu, že se v řadě vašich předchozích knížek v nějaké formě mihlo. Je tomu tak i v Domě pod náměstím?

Fin­sko sku­teč­ně hra­je men­ší či vět­ší roli sko­ro ve všech mých kni­hách, ale v téhle ne. A zrov­na tak neby­lo v mé prv­ní kni­ze Ženy a cizin­ci na kon­ci tisí­ci­le­tí, kte­rá také vyprá­ví o pod­ni­ka­ní a inspi­ro­va­la se tro­chu i domem, o němž tady mluvíme.

Když jsem Dům pod náměs­tím psa­la, uva­žo­va­la jsem i o fin­ské linii. Už jsem ji měla dokon­ce vymyš­le­nou, ale pros­tě to nefun­go­va­lo, půso­bi­lo to násil­ně, Dům pod náměs­tím pat­ří doprostřed Čes­ka. Část se sice v cizi­ně ode­hrá­vá, ale jen v blíz­kém Rakous­ku a v romá­nu to má svou logi­ku — aspoň dou­fám. Ale žád­ný strach. Kni­ha, kte­rou začí­nám psát teď, se do Fin­ska zase vrací.