V podtitulu Čokolády pro wehrmacht zaujme slovo dieselpunk. Mohl byste čtenářům vysvětlit, o co jde?

Defi­no­vat die­sel­punk je poně­kud slo­ži­těj­ší. Upřím­ně, strá­vil jsem tím doce­la dost času při bádá­ní v růz­ných zahra­nič­ních odbor­ných i fanouš­kov­ských zdro­jích, své­ho času kvů­li člán­ku, kte­rý jsem dodnes nedo­kon­čil. Pro­blém je, že odbor­ní­ci ani sami fanouš­ci a auto­ři se neshod­nou na spous­tě věcí, mezi kte­ré čas­to pat­ří i časo­vé zařa­ze­ní, tedy kdy se mají die­sel­pun­ko­vé kni­hy ode­hrá­vat nebo z jaké­ho obdo­bí mají vychá­zet. Ovšem kdy­bych měl — na zákla­dě růz­ných defi­nic — nějak zprů­mě­ro­vat, kde se před­sta­vy o žán­ru pro­tí­na­jí, zku­sil bych to asi takto:
Die­sel­punk je jeden ze sub­žánrů alter­na­tiv­ní his­to­rie, respek­ti­ve z rodi­ny retro­fu­tu­ris­mu. Na roz­díl od dob­ře zná­mé­ho vik­to­ri­án­ské­ho ste­am­pun­ku se este­ti­ka die­sel­pun­ku odrá­ží od „jaz­zo­vé éry“. Někte­ří ho řadí už do dva­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, jiní na konec let čty­ři­cá­tých či do obdo­bí stu­de­né vál­ky. Mně osob­ně jsou nej­bliž­ší čty­ři­cá­tá léta, četl jsem růz­né povíd­ky v zahra­nič­ních anto­lo­gi­ích a nej­víc mě bavi­ly prá­vě ty z váleč­né­ho obdo­bí. Nedá se ale říct, že kaž­dá alter­na­tiv­ní his­to­rie z dru­hé svě­to­vé vál­ky je die­sel­punk. Nao­pak, v zahra­ni­čí exis­tu­je dost a dost die­sel­pun­ku, ve kte­rém nemá vál­ka mís­to. Roz­ho­du­jí­cí jsou tech­no­lo­gie, čás­teč­ně noi­ro­vá atmo­sfé­ra a pro mě tře­ba i to jaz­zo­vé pro­stře­dí, kte­ré zdů­raz­ňu­ji na úkor noiru.

Komunita dieseláků hraje v knize důležitou roli. Jaké to bylo přijít s vlastní subkulturou a zasadit ji do prostředí protektorátu? Pracoval jste hodně s dobovými zdroji, aby vše odpovídalo tehdejší době?

Mám tu výho­du, že se pohy­bu­ji na Katedře his­to­ric­kých věd na par­du­bic­ké uni­ver­zi­tě, tak­že pokud jde o prá­ci se zdro­ji, vím, kam sáh­nout, nebo se mám pří­pad­ně koho zeptat, nejsem-li si něčím jis­tý. Nicmé­ně nepra­co­val jsem ani tak s pra­me­ny, jako spíš s odbor­nou lite­ra­tu­rou zamě­řu­jí­cí se na toto obdo­bí. Čas­to jen abych si řekl „tohle udě­lám jinak, po svém“. Ale co se týká sub­kul­tu­ry die­se­lá­ků, tam jsem vychá­zel ze zdro­jů o něco víc. Zejmé­na z kni­hy Swin­ga­ři a potáp­ky Pet­ra Kou­ry. Na jed­né jeho před­náš­ce o swin­go­vé mlá­de­ži před pár lety jsem si řekl, že by mě dost bavi­lo napsat o ní román. Jen­že pak jsem radě­ji při­šel se sub­kul­tu­rou vlast­ní, s die­se­lá­ky, kte­ří jsou vlast­ně tako­vý pou­lič­ní pro­ti­pól swin­go­vé mlá­de­že, přes­to­že mají lec­cos společného.

Zdá se mi, že v posledních letech nabývá žánr alternativní historie opět na popularitě a vyšlo několik opravdu zajímavých románů. Co vás vedlo k tomu, že jste se do těchto vod rozhodl vkročit také?

Těch důvo­dů bylo víc. Asi nej­vět­ší je pocho­pi­tel­ně fanouš­kov­ské nad­še­ní pro kon­tra­fak­tu­a­li­tu. Je těž­ké se brá­nit otáz­kám, co všech­no by bylo napros­to jinak, kdy­by se něja­ká drob­nost nesta­la nebo nao­pak sta­la. Ať už ve vlast­ním živo­tě, nebo ve vel­kých ději­nách. Tyto otáz­ky mě odma­la fas­ci­no­va­ly. A dal­ším důvo­dem, proč jsem se pus­til do alter­na­tiv­ní his­to­rie, byla vlast­ně lenost. Před něko­li­ka lety jsem měl plán napsat vel­ký živo­to­pis­ný román o „pobož­ném pis­tol­ní­ku“ Vác­la­vu Moráv­ko­vi, jen­že kdy­ko­li jsem si před­sta­vil tu hro­ma­du rešer­ší, kte­rá by mě čeka­la, a navíc dost malou autor­skou svo­bo­du, jakou při­pouš­tí bio­gra­fic­ká pró­za, vzdal jsem to a po čase se radě­ji vydal ces­tou fikce.

Posled­ní z těch hlav­ních důvo­dů je ten, že jsem před něja­ký­mi pěti lety načas úpl­ně pro­pa­dl die­sel­pun­ko­vé este­ti­ce. Zku­sil jsem napsat román ode­hrá­va­jí­cí se v posta­po­ka­lyp­tic­ké budouc­nos­ti, hlav­ní posta­vou byl ost­rostře­lec inspi­ro­va­ný prá­vě Moráv­kem, řešil jsem obrov­ské množ­ství témat a science ficti­on moti­vů, celé se to ode­hrá­va­lo na úze­mí dneš­ní Indie, všu­de byla pára, kouř, vzdu­cho­lo­dě… a výsled­kem byla pří­šer­ná sláta­ni­na, kte­rou naštěs­tí sko­ro nikdo neče­tl, pro­to­že nikdy nevy­šla. Když jsem to pak zkou­šel zno­vu, roz­ho­dl jsem se na to jít jinak. Vyjít z his­to­ric­kých reá­lií, opřít se o ně, poo­hý­bat si je k obra­zu své­mu, ale nepře­há­nět to. K tomu zkom­bi­no­vat dlou­ho­le­tý obdiv k hrdi­nům čes­ko­slo­ven­ské­ho odbo­je a nad­še­ní u nás ne pří­liš zná­mým žánrem. A výsled­kem je prá­vě Čoko­lá­da pro wehr­macht.

Z knihy na čtenáře dýchá statečnost a vlastenectví protinacistického odbojového hnutí. Je Čokoláda pro wehrmacht vaší polemikou s věčnou diskusí o tom, jak to mohlo být po Mnichově a v protektorátu jinak?

To urči­tě není, chtěl jsem se vydat jinou ces­tou. Mni­chov­ská doho­da už je u nás tako­vý alter­na­tiv­ně his­to­ric­ký ever­gre­en. Já se zamě­řil spíš na otáz­ku, nako­lik lze sou­dit pří­sluš­ní­ky růz­ných náro­dů pod­le toho, na jakou stra­nu se v roz­ho­du­jí­cích oka­mži­cích při­klo­ni­la jejich vlá­da. Všich­ni víme, že kolek­tiv­ní vina Něm­ců je nea­pli­ko­va­tel­ná, chce­me-li být ale­spoň tro­chu fér, stej­ně jako všich­ni víme, že ne kaž­dý Čech byl bojov­ník pro­ti nacis­mu, nebo nao­pak kola­bo­rant. Ale tyto a růz­né podob­né — čas­to pro­ti­chůd­né — ste­re­o­ty­py se pořád ve spo­leč­nos­ti i v lite­ra­tu­ře drží. Uve­du pří­klad: Když vyjde něja­ká fan­tas­tic­ká lite­ra­tu­ra z váleč­né­ho obdo­bí, téměř vždy se to v ní hemží tupý­mi fana­ti­ky v němec­kých uni­for­mách. Jako by auto­ry ani nena­padlo, že ne kaž­dý šel za Němec­ko bojo­vat pro­to, že by milo­val Hit­le­ra, ale pro­to, že pros­tě neměl na výběr. Nebo že pro­pa­gan­da snad­no změ­ní i myš­le­ní toho, kdo by za jiných okol­nos­tí žád­ná zvěr­stva nepáchal. Z dneš­ní­ho pohod­lí bez­peč­né doby se snad­no sou­dí a odsu­zu­je. Auto­ři nežánro­vé lite­ra­tu­ry se s čer­no­bí­lým pohle­dem na his­to­rii už doká­za­li vyrov­nat. Mám ale oba­vu, že auto­ři fan­tas­ti­ky se o to čas­to ani nesna­ží. Tím samo­zřej­mě nijak neob­ha­ju­ji nacis­ty, ostat­ně ti pra­vo­věr­ní nejsou v mém romá­nu vykres­le­ni nijak pozi­tiv­ně. Nicmé­ně to, že hlav­ní nacis­tic­ká zápor­ná posta­va nemá němec­ký původ, není náhoda.

Když jsem román četl, zajímalo mě, jestli jste nad golemy, zbraní ničivější než ty doposud známé, přemýšlel pouze jako nad zrealizováním vizí tehdejších scifistů, nebo jako nad metaforou atomové bomby. Čím pro vás tedy golemové jsou?

Dá se říct, že obo­jím. A k tomu ješ­tě tako­vou meta­fo­rou k fak­tu, jak umí být his­to­rie někdy iro­nic­ká. Ale o tom bych nerad pro­zra­zo­val víc. Když se nad tím čte­nář zamys­lí, urči­tě na něja­ký výklad při­jde. Musím však při­znat, že to, jak gole­mo­vé vypa­da­jí, není až tak ori­gi­nál­ní nápad. Vizu­ál­ně jsem dost vychá­zel ze stro­jů, kte­ré jsou čas­to k vidě­ní u růz­ných výtvar­ní­ků zabý­va­jí­cích se die­sel­pun­ko­vý­mi motivy.

V románu máte mnoho „skutečných“ postav. Jak těžké bylo měnit jejich životy? Přestože od druhé světové války uplynulo už množství času, je stále možné, že někteří pamětníci žijí nebo by se určité události mohly dotknout například jejich příbuzných. Snažil jste se na to brát ohled, nebo pro vás byli hlavně literárními postavami?

S tou­to morál­ní otáz­kou jsem něja­kou dobu bojo­val. Pro změ­ny v živo­tech u sku­teč­ných osob hrál fakt, že jsem se vět­ši­ně z nich sna­žil při­pra­vit ale­spoň v romá­nu lep­ší osud, než jaký je potkal ve sku­teč­nos­ti. Až na něko­lik výji­mek, aby to neby­lo pro his­to­rie zna­lé tak před­po­klá­da­tel­né. Nicmé­ně ve chví­li, kdy už jsem si posta­vy nějak načr­tl po svém a začal je měnit, se pro mě sta­ly hlav­ně těmi lite­rár­ní­mi. Dou­fám, že se mi poda­ří nedo­tknout se niko­ho. Ostat­ně mís­to omlu­vy těm, kte­rým by to moh­lo vadit, jsem se napácha­né ško­dy sna­žil ale­spoň tro­chu zmír­nit jakým­si his­to­ric­kým okén­kem na kon­ci romá­nu, kde uvá­dím ty nej­vět­ší změ­ny na pra­vou míru. Tře­ba to něko­ho při­mě­je zjis­tit si, co bylo jak doo­prav­dy, což bych taky pova­žo­val za pozi­tiv­ní dopad své­ho románu.

Vaše tvorba je poměrně široce rozkročena, předchozí román Malej NY byl nominován na Cenu Jiřího Ortena, teď se zase vracíte k žánrové literatuře. Je pro vás tato obojživelnost nutností? A kterou cestou se vydáte příště?

Co se týká pró­zy, zatím se pokou­ším psát pokaž­dé něco úpl­ně jiné­ho, než jsem už napsal. Děsím se před­sta­vy, že si mě někdo zaška­tul­ku­je jako auto­ra, kte­rý „píše doko­la tu samou kni­hu“, přes­to­že jako čte­nář jsem fanou­šek někte­rých spi­so­va­te­lů, kte­ří tuto nálep­ku dostali.
Čoko­lá­da pro wehr­macht vzni­ka­la vlast­ně dlou­ho záro­veň s Malým NY, tak­že před něja­ký­mi tře­mi roky. Když jsem měl už dost toho sumari­zo­vá­ní a ohý­bá­ní vlast­ních zážit­ků v Malým NY, odsko­čil jsem si k fan­tas­ti­ce, kde je mož­né všech­no. Zále­ží jen, jak si autor nasta­ví pra­vi­dla kon­krét­ní­ho fikč­ní­ho svě­ta. Nevím ovšem, jest­li se k fan­tas­ti­ce jako tako­vé ješ­tě někdy vrá­tím. Hned po dopsá­ní Čoko­lá­dy pro wehr­macht jsem roz­dě­lal sérii die­sel­pun­ko­vých poví­dek, ale už někdy od květ­na 2019 jsem na ně ani nesáhl.
Mís­to toho jsem pra­co­val na romá­nu Srab (měl by vyjít ješ­tě ten­to rok, mys­lím), kte­rý koře­ní ve stej­né sub­kul­tu­ře jako Malej NY, nicmé­ně hip hop je v něm jen kuli­sou, ne téma­tem, tak­že Malý­mu NY se Srab pří­liš nepo­bo­dá. Je to nao­pak tako­vý můj exkurz do psy­cho­lo­gič­tě­ji poja­té pró­zy, psa­ní bylo své­ho dru­hu auto­te­ra­pie. No a posled­ní rok dělám na romá­nu ovliv­ně­ném magic­kým rea­lis­mem a mír­ně i kri­mi este­ti­kou, při­čemž se sna­žím zabý­vat hlav­ně otáz­kou turis­mu a moder­ních tech­no­lo­gií, na nichž jsme všich­ni závis­lí, a v důsled­ku toho zamě­ňu­je­me rea­li­tu s vir­tu­ál­ní sebe­pre­zen­ta­cí. Pra­cov­ní název té roz­dě­la­né kni­hy je Rochus. Ale kdo­ví­kdy ji dokon­čím a zda ji někdo (nená­pad­ně pomr­ká­vám po nejme­no­va­ném brněn­ském nakla­da­tel­ství) bude chtít vydat. Tepr­ve se uká­že, jest­li ve výsled­ku nevznik­ne jen stej­ně sle­pá ces­ta a podob­ná pito­most jako můj dáv­no zapo­me­nu­tý prv­ní pokus o die­sel­pun­ko­vý román, ze kte­ré­ho jsem nako­nec to nej­lep­ší vykra­dl do Čoko­lá­dy pro wehr­macht. To nej­lep­ší zna­me­ná dohro­ma­dy jed­nu posta­vu a dvě scény.