V uply­nu­lém roce jste nás moh­li potkat v Pra­ze, Brně, Havlíč­ko­vě Bro­dě, Ost­ra­vě a na dal­ších mís­tech Čes­ké repub­li­ky, kde jsme s vámi sdí­le­li radost z dob­rých pří­bě­hů našich auto­rů. Co akce, to ori­gi­nál. Na jed­né líta­li dra­ci, na dal­ší plu­ly lodě, jed­nou jsme křti­li krví, pak zase spre­jem, jin­dy roz­jí­má­ní nad lite­ra­tu­rou dopl­ni­la zvon­ko­hra sta­le­té zvo­ni­ce, zvuk moto­ru, hud­ba, umě­lec­ký akt, kres­le­ní čer­vo­to­čů či čte­ní někte­rým z před­ních čes­kých her­ců. Všem akté­rům, part­ne­rům a zúčast­ně­ným tím­to děku­je­me, že v tom jeli s námi. Těší­me se na dal­ší inspi­ra­tiv­ní setká­vá­ní v novém roce!