Po expe­ri­men­tál­ní prvo­ti­ně Koho vypi­jou liš­ky při­chá­zí autor­ka se sbír­kou vol­ně pro­vá­za­ných poví­dek. V krás­ném pro­stře­dí s vyhlíd­kou na Pra­hu zazně­la povíd­ka „Kos­tel­ni­ce“, kni­hu pak spo­lu s autor­kou pokřti­li Vik­tor Janiš a Zde­něk Hrách.