Před samot­ným uve­de­ním kni­hy pro­ve­dl Michal Koneč­ný, ini­ci­á­tor vzni­ku Krva­vé­ho Bronxu, návštěv­ní­ky oko­lím brněn­ské­ho Cej­lu, kde se jed­not­li­vé povíd­ky ode­hrá­va­jí. Násled­né uve­de­ní kni­hy pak pro­bí­ha­lo na nádvo­ří býva­lé káznice.

Děku­je­me všem, kte­ří při­šli. Už teď se těší­me na dal­ší podob­nou akci!

Akce se usku­teč­ni­la ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Dru­hé měs­to a za pod­po­ry TIC Brno.