Bílou Vodu Kate­ři­ny Tuč­ko­vé a Mimose­zó­nu Jaro­mí­ra 99 jsme v Brně uved­li ve vel­kém sty­lu v diva­dle Husa na pro­váz­ku. Nechy­bě­ly bese­dy k jed­not­li­vým kni­hám, auto­gra­mi­dá­dy ani kon­cert Let­ní kapely.

Děku­je­me všem, kte­ří při­šli. Už teď se těší­me na dal­ší podob­nou akci!

Foto: Jakub Šnajdr