Akci uvá­děl bás­ník Vít Jano­ta a během veče­ra vystou­pi­li na přá­ní autor­ky tři hos­té: Iva­na Myš­ko­vá čet­la ze své pro­za­ic­ké prvo­ti­ny Níce­ní tex­ty vybra­né Marií Šťast­nou a Bea­ta Par­ka­no­vá před­čí­ta­la spo­lu s Mar­ti­nem Fin­ge­rem z dopi­sů, kte­ré slou­ží jako pod­klad k při­pra­vo­va­né­mu fil­mu Slo­vo.
Večer pořá­dal Lite­rár­ní cukr ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím Host.
Foto: Soňa Pokorná