Finál­ní podo­ba tex­tu Lov­ci švá­bů vzni­ka­la sple­ti­tě. Jed­na dějo­vá linie měla být původ­ně sou­čás­tí diva­del­ní hry. Když Matěj Dadák zavr­hl, podob­ně jako tuto vari­an­tu, i mož­nost pře­pra­co­vat mate­ri­ál do fil­mo­vé podo­by, vzni­kl nako­nec román. Stří­dá­ní per­spek­tiv, rych­lost vyprá­vě­ní či oko kame­ry zce­la zře­tel­ně odka­zu­jí k fil­mo­vým postu­pům a svě­že tím ozvlášt­ňu­jí styl. 

Hlav­ní dějo­vá lin­ka se točí kolem postar­ší­ho muže Edy a jeho mla­dé ženy Tere­zy. Jejich sou­ži­tí na nedo­byt­ném stat­ku je čte­ná­ři od začát­ku něčím pode­zře­lé. Nechá-li stra­nou před­sud­ky ohled­ně věko­vé­ho roz­dí­lu part­ne­rů, nemů­že se zba­vit dojmu, že vztah zalo­že­ný na vděč­nos­ti a obdi­vu Tere­zy k majet­nic­ké­mu Edo­vi půso­bí s tro­chou nad­sáz­ky jako stoc­kholm­ský syn­drom. Setká­ní Tere­zy s mla­dým a sečtě­lým Niko­lou otře­se sta­bi­li­tou man­žel­ské­ho svaz­ku. Mezi­tím se kolem nich začí­na­jí pode­zře­le ocho­mý­tat jaký­si Goran a jeho nebez­peč­ní kum­pá­ni, kte­ří něko­ho hle­da­jí. Jejich pát­rá­ní pře­kva­pi­vě pro­po­ju­je všech­ny vyprá­vě­cí rovi­ny. Intim­ní lin­ka se stří­dá s akč­ní. Názna­ky tajem­ství, kte­ré se pro­lí­na­jí celým pří­bě­hem, pohá­ně­jí čte­ná­ře neu­stá­le dopředu.

Přes­to­že je román žánro­vě zařa­zen do dysto­pie, jed­not­li­vé obra­zy pří­bě­hu půso­bí jako ozvě­ny ne pří­liš vzdá­le­né budouc­nos­ti. Vlád­ne zde sice bez­ča­sí i neu­r­či­tost mís­ta (někde blíz­ko čes­ko-pol­ských hra­nic), ale zob­ra­ze­ná téma­ta jako by varo­va­la před mož­ným smě­řo­vá­ním spo­leč­nos­ti. Panu­je tu anar­chie ve všu­dypří­tom­ném rabo­vá­ní a v heslu „Fuck the Plat­form“. Kon­t­ro­lu se sna­ží zjed­nat neu­r­či­té „pořád­ko­vé“ jed­not­ky, zřej­mě zbyt­ky vlád­nou­cí moci. Uprchlí­ci se sem sjíž­dě­jí z růz­ných kou­tů Evro­py a hle­da­jí jedi­nou mož­nou obži­vu na těžeb­ní plo­ši­ně. Nikdo z nich nemá jinou hod­no­tu než pra­cov­ní síla, kte­rá může být oka­mži­tě nahra­ze­na jinou. Tíži­vou atmo­sfé­ru frustra­ce vyva­žu­jí drob­né pro­je­vy svo­bo­dy a neo­če­ká­va­ná přá­tel­ství. I ve zdán­li­vě bez­vý­chod­né situ­a­ci chy­ce­né­ho švá­ba se pak může obje­vit sku­lin­ka vedou­cí ke svobodě. 

Autor doko­na­le pra­cu­je s nejis­to­tou čte­ná­ře. Cha­rak­ter i jed­ná­ní postav jsou odvo­zo­vá­ny z postup­ně houst­nou­cí­ho a gra­du­jí­cí­ho děje, ať už retrospek­tiv­ně, či sno­vě. Moti­va­ce jed­ná­ní postav se mnoh­dy ozřej­mí až zpět­ně. Kro­mě jed­no­ho vel­ké­ho „wow“ momen­tu tak při­chá­zí i řada drob­něj­ších odha­le­ní, kte­rá zne­jis­tí jed­no­znač­né sou­dy, kdo je kla­ďas a kdo vlast­ně zápo­rák. Nako­nec však nikdo není čer­no­bí­lý. Pokud tedy chce­te odha­lit jed­no vel­ké tajem­ství a zjis­tit, kde je šváb, sáh­ně­te po této knize.