Ve své nové knize Lela a Kika se hádají vycházíte z konfliktních situací, do kterých se děti dostávají prakticky denně, ať už doma, ve školce, nebo na hřišti. Hádky o to, kdo půjde první nebo kdo dostal lepší dárek, můžou působit malicherně, ale pro děti jsou v daný moment zásadní. Ztotožní se malí čtenáři s Lelou a Kikou?

O tom jsem pře­svěd­če­ná. A dou­fám, že budou jejich hád­ky pro­ží­vat. A nako­nec děti zjis­tí, že je hád­ky nijak neroz­há­da­ly a že se mají moc rády. Vždyť hádat se je přirozené.

Odkud jste čerpala inspiraci? Každý rodič jistě potvrdí, že situace, které holčičky v knize zažívají, více než dobře zná z vlastní zkušenosti.

Pokud celý život pra­cu­je­te s dět­mi a rozu­mí­te jim, vní­má­te, jak je pro ně důle­ži­tá spra­ve­dl­nost. A v pří­pa­dě dět­ské­ho čis­té­ho a kon­krét­ní­ho myš­le­ní je to spra­ve­dl­nost čitel­ná. Inspi­ra­cí mi ale v tomhle pří­pa­dě byly moje dvě vnuč­ky, dce­ry mých dvou dcer. Jsou stej­ně sta­ré a spra­ve­dl­nost a rov­né zachá­ze­ní si hlí­da­jí s upřím­nou a čis­tou duší. Pro dospě­lé je to někdy až úsměv­né, ale ony to bytost­ně a váš­ni­vě pro­ží­va­jí. Muse­jí mít stej­nou cenu a váhu. Jako všech­ny děti. A při­tom kaž­dé dítě je jiné. Tak i Kika a Lela se pova­ho­vě liší, rea­gu­jí jinak, ale rov­ný pří­stup si ostra­ži­tě hlídají.

Kniha je určená předškolním dětem, ale řekla bych, že své si v ní najdou také rodiče, pro něž je úlevné zjistit, že „je to všude stejné“. Jak by vlastně rodiče (nebo prarodiče, stejně jako babička v knížce) měli na dětské hádky reagovat, aby situaci ještě nezhoršili?

No, na to žád­ný jed­no­du­chý návod nee­xis­tu­je. Pro­to­že důle­ži­tá je nejen situ­a­ce, ale také to, co jí, i dlou­ho­do­bě, před­chá­ze­lo. A taky pova­ha, tem­pe­ra­ment dítě­te. Rea­go­vat by měli s lás­kou a poro­zu­mě­ním, ale pře­de­vším auten­tic­ky. Jen auten­tic­ký rodič je pro dítě čitel­ný. Když se chci roz­čí­lit, roz­čí­lím se. Když si nevím rady, nevím si rady. Ale hlí­dat spra­ve­dl­nost, kte­rou dítě cítí, samo­zřej­mě sub­jek­tiv­ně, je podstatné.

Své knižní hrdinky s pochopením provázíte emocemi, jež s nimi často cloumají. Máte v sobě kus dítěte, které vám pomáhá vcítit se do jejich role, nebo spíš vycházíte z profesních zkušeností?

Obo­jí. Pro­to pra­cu­ju s dět­mi, že si dítě v sobě hlí­dám. Co je pro dítě důle­ži­té? Pře­de­vším být při­ja­té se vším všu­dy a s lás­kou. Říká se tomu bez­pod­mí­neč­né při­je­tí. To je základ­ní sta­veb­ní kámen šťast­né­ho živo­ta. A co je pro dět­ství cha­rak­te­ris­tic­ké? Pří­most, okouz­le­nost, zví­da­vost a potře­ba spra­ve­dl­nos­ti. A to je dob­ré si ucho­vat, řek­la bych.

Co říkáte na podobu, kterou vtiskla Lele a Kice ilustrátorka Jitka Petrová?

S Jit­kou Pet­ro­vou se mi spo­lu­pra­co­va­lo nád­her­ně. Ona má pro ty malé hol­ky nejen pocho­pe­ní, ale i cit — doká­že se jim s lás­kou smát. Dala jim tvá­ře, výraz a při­da­la kouz­lo své­ho umu. Pros­tě v jejím podá­ní obživly.