V Moně, stej­ně jako před­tím v Jeze­ru, se vám skvě­le daří navo­dit atmo­sfé­ru mís­ta. To pro­stře­dí není nijak kon­krét­ní, přes­to mám jako čte­nář (a asi ne sám) ten­den­ci dosa­zo­vat si do děje kon­krét­ní kra­ji­nu. Je to váš záměr? A před­sta­vu­je­te si při psa­ní reál­ně exis­tu­jí­cí místa? 
Když jsem v roli čte­ná­ře, samot­nou mě baví, když mi autor pone­chá pro­stor pro vlast­ní před­sta­vi­vost, když si text musím sama odpra­co­vat. A ze zku­še­nos­ti vím, že i ostat­ní čte­ná­ři to vní­ma­jí podob­ně. Že je baví, když jim posta­ví­te kuli­sy, dáte jim do ruky štět­ce a oni si bar­vy, odstí­ny a deko­ra­ce mohou dopl­nit dle vlast­ní zku­še­nos­ti a před­stav. Já pak nejsem výhrad­ním nosi­te­lem správ­né­ho výkla­du; co čte­nář, to jiná kni­ha. To mě baví hodně.
Dokon­ce jsem při redi­go­vá­ní tex­tu spo­leč­ně s redak­tor­kou Klá­rou Fley­ber­ko­vou ješ­tě všech­ny záchyt­né body, kte­ré pří­pad­ně moh­ly svá­dět k něja­kým kon­krét­ním aso­ci­a­cím, záměr­ně roz­mý­va­la a zpo­chyb­ňo­va­la. Napří­klad s his­to­rií taj­né­ho žen­ské­ho písma je mož­né se setkat v růz­ných kul­tu­rách; já jsem na to v pra­me­nech nara­zi­la v Číně a Japon­sku. Zdá se, že je to jis­tá obec­ná stra­te­gie pře­ži­tí či při­nejmen­ším psy­cho­hy­gi­e­ny; zužo­vat to na něja­ké kon­krét­ní mís­to nebo dějin­né obdo­bí je nuda. Zají­má mě pří­běh; jeho reá­lie jsou vedlejší. 

Říká­te, že vás zají­má pří­běh, ne jeho reá­lie — to je zají­ma­vé, mož­ná pro­to vaše pří­běhy půso­bí tak nad­ča­so­vě. Já při čet­bě vašich knih mys­lím vždyc­ky na budouc­nost a tro­chu se bojím. Jak vidí­te budouc­nost vy?
Na otáz­ky po budouc­nos­ti oby­čej­ně odpo­ví­dám vyhý­ba­vě nebo úpor­ně mlčím, abych nevy­dě­si­la taza­te­le a hlav­ně sama sebe. Věřím ale v jis­tou cyk­lič­nost dějin — což je ostat­ně i stě­žej­ní téma Mony — že spo­le­čen­ský vývoj má auto­ko­rek­tiv­ní schop­nost vyrov­ná­vat extrémy. (To je samo­zřej­mě jen tako­vá repli­ka útě­chy, tako­vé vyškráb­nu­tí míče z autu.) Otáz­kou zůstá­vá, jaká bude cena, kte­rou bude­me muset zapla­tit, než se kyva­dlo vrá­tí zpátky. 

Rov­no­vá­ha je pou­ze fik­tiv­ní stav.

Obál­ka mi při­jde doko­na­le výstiž­ná vzhle­dem k tomu, jakou atmo­sfé­ru kni­ha má. Stej­ně jako pro­stře­dí je těž­ko ucho­pi­tel­ný i čas, v němž se pří­běh ode­hrá­vá. Pro mě osob­ně má kni­ha díky tomu obrov­ský pře­sah. Kdy se pří­běh ode­hrá­vá pro vás osobně? 
Nemám kon­krét­ní před­sta­vu; to balan­co­vá­ní mezi přírodním/​primitivním a společenským/​civilizovaným, mezi svo­bo­dou a tra­di­cí se ode­hrá­vá per­ma­nent­ně. Rov­no­vá­ha je pou­ze fik­tiv­ní stav; dyna­mi­ka těch sil je ze své pod­sta­ty neklid­ná. To všech­no už tu bylo a zase bude.

Pod­le mě se jed­no­znač­ně nabí­zí srov­ná­ní s Jeze­rem. Kdy jste Monu zača­la psát a sou­vi­sí s Jeze­rem tře­ba ješ­tě jinak, než je zřej­mé po prv­ním pře­čte­ní? Nebo spo­lu ty kni­hy nao­pak nesou­vi­se­jí vůbec? 
Sou­vi­se­jí spo­lu spíš vzdá­le­ně. Monu jsem zača­la psát, když jsem s Jeze­rem zahá­ji­la své ces­ty po svě­tě. Hlav­ní hrdin­ka je dokon­ce pojme­no­va­ná po jed­né kon­krét­ní dív­ce, kte­rá je doce­la tuc­to­vá a sko­ro nikdo ji nezná. Jinak máte samo­zřej­mě prav­du, že jsou si oba tex­ty dost blíz­ké. Oba hlav­ní hrdi­no­vé si pro­chá­ze­jí podob­ný­mi dra­ma­tic­ký­mi zážit­ky, jsou pro ně zásad­ní a for­mu­jí­cí stej­né posta­vy…… Vlast­ně mě tro­chu děsí, co se jejich pro­střed­nic­tvím dozví­dám o sobě; vždyc­ky to nějak samo­vol­ně vyhřezne. 

Když píšu, doká­žu se dostat do rau­še, ale dru­hý den se zase budím jako tabu­la rasa. 

Říká­te, že vás tro­chu děsí, co se pro­střed­nic­tvím psa­ní dozví­dá­te sama o sobě. Vždyc­ky se o tom bavím s Vik­to­rií Hani­šo­vou, kte­rá píše o dost zvlášt­ních věcech — tře­ba o vraž­dě dítě­te, při­tom má děti doma za zády. Říká, že se od téma­tu dove­de úpl­ně opros­tit, že to řeší spíš její čte­ná­ři než ona sama. Vy píše­te taky dost, jest­li to můžu říct, tem­ně. Zane­chá­vá ve vás tohle psa­ní něja­ké stopy?
Ani bych neřek­la. Když píšu, doká­žu se dostat do rau­še, ale dru­hý den se zase budím jako tabu­la rasa. Já bych vlast­ní kni­hy číst nechtě­la, sta­čí, že je píšu. Řek­la bych, že ta tem­no­ta má v lite­ra­tu­ře tro­chu očist­nou úlo­hu; že nám slou­ží k porov­ná­ní, abychom si byli vědo­mi vlast­ních požeh­ná­ní. Je to expo­zi­ce, kte­ré je vysta­ven čte­ná­řův život. V psy­cho­lo­gii exis­tu­je jev zva­ný post­trau­ma­tic­ký růst, pozi­tiv­ní změ­na kva­li­ty živo­ta, ke kte­ré dochá­zí v důsled­ku pro­dě­la­né­ho trau­ma­tu či kri­ze. Je mož­né, že nám za tako­vý spouš­těč poslou­ží fik­tiv­ní trau­ma lite­rár­ní posta­vy? Proč jsou tak popu­lár­ní sku­teč­ně těž­ké titu­ly, jako je Sophii­na vol­ba či Nabar­ve­né ptá­če? Las­ka­vé bohy­ně? Roz­hod­ně je méně bolest­né si trau­ma­tem pro­jít s lite­rár­ní posta­vou než v životě. 

Když si vaše kni­hy čtu, říkám si, jaké máte oblí­be­né autory. 
To by bylo nadlou­ho. Celo­ži­vot­ní stá­li­cí je Char­les Bukowski. Milu­ji ost­rov­ní ang­lo­sas­kou pró­zu — Ishi­gu­ra, McEwa­na, Ban­vil­la, Tre­vo­ra — pro tu její nedo­ře­če­nost, více­znač­nost, neu­ke­ca­nost, důvě­ru ve své­práv­né­ho čte­ná­ře… Ale já to moc nedo­ká­žu defi­no­vat jazy­kem, žánrem ani sto­le­tím; baví mě Ladi­slav Klí­ma i Ste­phen King, Pet­ra Dvo­řá­ko­vá i Michal Ajvaz. A desít­ky dalších.