Pokro­či­lý pod­zim je jako stvo­ře­ný pro klid­né čte­ní knih doma v křes­le s hrn­kem čaje a poma­lé těše­ní se na Váno­ce, ale ješ­tě než se tak sta­ne, je tady kaž­do­roč­ní vrchol sezo­ny pro kaž­dé­ho fanouš­ka knih pro dospí­va­jí­cí. Hum­book­Fest návštěv­ní­kům nabí­zí setká­ní a auto­gra­mi­á­dy s čes­ký­mi auto­ry, mno­ho tema­tic­kých besed, worksho­pů i hvězd­né zahra­nič­ní spi­so­va­te­le. Pat­ří k němu i tra­dič­ní cosplay pře­hlíd­ka, her­ní zóna, kde může­te mezi bese­da­mi dobí­jet bater­ky, a spous­ta dal­ších ori­gi­nál­ních akti­vit. Pokud už nejste tee­nager ani doma žád­né­ho nemá­te, abys­te se moh­li vydá­vat jen za dopro­vod, neboj­te se vyra­zit i tak, pro­to­že na věku nezá­le­ží. Mezi ty dva tisí­ce návštěv­ní­ků zapad­ne­te okamžitě.

Jsme moc rádi, že jsme po šes­ti letech zno­vu moh­li při­ví­tat v Čes­ké repub­li­ce Saman­thu Shan­no­no­vou. Za tu dobu se hod­ně změ­ni­lo — nejen že se její popu­lár­ní série Kos­ti­čas roz­rost­la o dal­ší díly, ale měli jsme tu čest pře­lo­žit i její prv­ní samo­stat­ný fan­ta­sy román Pře­vor­ství u pome­ran­čov­ní­ku. Díky němu se počet jejích fanouš­ků ješ­tě roz­ros­tl a nás těší, že v pře­kla­du jejích knih může­me pokra­čo­vat. Saman­tha se na svých bese­dách roz­po­ví­da­la nejen o jas­no­vi­dec­ké sérii, ale i o novin­ce A Day of Fallen Night, kte­rá vychá­zí příští rok (čeští fanouš­ci se nemuse­jí bát, prá­va na kni­hu již máme). V Pra­ze si uži­la něko­lik pro­chá­zek po měs­tě, na nichž ji zau­ja­lo vyprá­vě­ní zejmé­na o naší his­to­rii. V pátém díle Kos­ti­ča­su, kte­rý má prá­vě roze­psa­ný, se mimo­cho­dem na pár kapi­tol podí­vá­me i k nám! Na to se moc těší­me a děku­je­me Saman­tě, že si upro­střed psa­ní a edi­to­vá­ní našla čas přijet.

Na Hum­book­Fes­tu jste se letos moh­li potkat i s dal­ší­mi hos­tov­ský­mi auto­ry. Pavel Bareš (tri­lo­gie Pro­jekt Kro­nos, Meta) se pro leto­šek převtě­lil do role mode­rá­to­ra a do jed­né ze svých besed při­zval Olgu Steh­lí­ko­vou (Mojen­ka), kte­rá se roz­po­ví­da­la o tom, jak kom­pli­ko­va­né je do knih pro dospí­va­jí­cí dostat těž­ká a křeh­ká téma­ta. Jejich deba­ta o démo­nech, co se neskrý­va­jí pod poste­lí, ale v hla­vě, mno­ho při­hlí­že­jí­cích oslo­vi­la a ote­vře­la vel­mi intim­ní dis­ku­si. I fik­tiv­ní svě­ty potře­bu­jí vnitř­ní logi­ku, his­to­rii a posta­vy s uvě­ři­tel­ný­mi moti­va­ce­mi. O vymýš­le­ní nových svě­tů a jejich logi­ky si poví­da­ly naše fan­ta­sy autor­ky Dana Bera­no­vá (Zpěv stra­ky) a Pet­ra Slo­vá­ko­vá (tri­lo­gie Stříp­ky času, Pán čaro­dě­jůVzpo­mín­ky na zít­řek). A zce­la neza­u­ja­tě musím říct, že obě bese­dy byly boží.

Děku­je­me vám, čte­ná­řům, za pod­po­ru našich auto­rů na akci a děku­je­me Hum­book tea­mu za orga­ni­za­ci a pozvá­ní ke spo­lu­prá­ci. Bude­me se těšit zase za rok! Při­poj­te se na Hum­book­Fest 2023 k nám, kos­tým není nut­ný, ale nad­še­ní pro kni­hy je povinné!

Foto: © Matěj Hošek