Nápad nato­čit pod­cast nakla­da­tel­ství Host si hýč­ká­me už něko­lik měsí­ců. Nej­pr­ve jsme přes­ně vědě­li, co nechce­me — natá­čet neko­neč­ný seri­ál o tom, jaké vydá­vá­me novin­ky. Je jich tolik, že bychom těž­ko moh­li dát pro­stor všem. Po mno­ha dis­ku­sích v nakla­da­tel­ství jsme postup­ně dochá­ze­li i k tomu, co chce­me: nechat vás, čte­ná­ře, nahléd­nout do záku­li­sí, podě­lit se s vámi o alchy­mii, kte­rá se skrý­vá za naší pra­cí, a sdí­let s vámi radost z ní, vysvět­lit, co všech­no se musí stát, aby se z ruko­pi­su, kte­rý při­sta­ne v redakč­ním mai­lu, sta­la kni­ha, popsat všech­ny pro­ce­sy, jež k tomu vedou.

Prv­ní série pod­cas­tu má pět dílů (jed­not­li­vé díly bude­me uve­řej­ňo­vat v dvou­tý­den­ních roze­stu­pech) a její podti­tul zní Může to nedo­pad­nout: ana­to­mie best­selle­ru. V urči­tou chví­li se totiž z té alchy­mie s nejis­tým výsled­kem stá­vá ana­to­mie, kdy jsme zpět­ně schop­ni poměr­ně přes­ně pojme­no­vat důvo­dy, kte­ré ved­ly k tomu, že se z „řado­vé“ kni­hy stal best­seller, roze­brat všech­ny kro­ky, jež vyšla­pá­va­jí ces­tu od auto­ra či autor­ky ke čte­ná­ři a čte­nář­ce. A že jich není málo. Nejde při­tom o něco, co bychom měli od začát­ku pev­ně v rukou. Je to nejis­tý pod­nik. Někte­rá kni­ha spl­ňu­je všech­na kri­té­ria pro to, aby se sta­la best­selle­rem, ale přes­to nikdy neví­me, jest­li bude sku­teč­ně se čte­ná­ři rezo­no­vat. Někdy se „to“ netre­fí. Pře­dem neví­te — a může to nedo­pad­nout. Když to potom dopad­ne dob­ře a kni­ha si najde ne stov­ky čte­ná­řů a čte­ná­řek, ale tisí­ce, my objed­ná­vá­me její dotisk a sle­du­je­me křiv­ky pro­dejů, je to pocit k neza­pla­ce­ní. Ne pro­to, že by šlo jen o vyso­ká čís­la ve sta­tis­ti­kách. Ale pro­to, že kaž­dý best­seller zna­me­ná, že čte­ná­ři jsou spo­ko­je­ní — a auto­ři a my v nakla­da­tel­ství také.

Kaž­dý týden, když je zrov­na sezo­na, se v redak­ci opa­ku­je tako­vý milý ritu­ál: naši sklad­ní­ci při­ve­zou do redak­ce z tis­kár­ny zásil­ku nových knih. Tře­ba deset výtis­ků od kaž­dé novin­ky, ty ostat­ní zůstá­va­jí na pale­tách ve vel­kém skla­du. Ale těch pár, kte­ré zamí­ří k nám na Radlas, se vysklá­dá na pult s novin­ka­mi a redak­cí zazní: „Při­je­ly kni­hy!“ A z kan­ce­lá­ří se vyhr­nou redak­to­ři a redak­tor­ky, kte­ří na novin­kách měsí­ce pra­co­va­li, zna­jí je z moni­to­rů, ale teď mají popr­vé mož­nost si je fyzic­ky osa­hat a potě­šit se s nimi. Jak vyšla oříz­ka? Jak se poved­la obál­ka? Co raž­ba, lak, zdo­be­ní písma na obál­ce, pře­bal, všech­ny ty drob­nos­ti, kte­ré děla­jí z dob­ré­ho ruko­pi­su krás­nou kni­hu? Čichá­me k nim, navzá­jem si uka­zu­je­me detai­ly, lis­tu­je­me a jásá­me. Trvá to pár minut, než se zase vrá­tí­me k počí­ta­čům pra­co­vat na dal­ších knihách…

Při jed­nom tako­vém jásá­ní jsme v srd­ci redak­ce u pul­tu a pak i po ces­tě od něj zpát­ky do kan­ce­lá­ří řeši­li, že pořád ješ­tě nemá­me název pro prv­ní sérii pod­cas­tu o best­selle­rech. Ve stej­nou chví­li jsme se domlou­va­li i na nato­če­ní hudeb­ních pře­dě­lů s naším gra­fi­kem a muzi­kan­tem Andre­jem Necha­jem a on nás varo­val, že s hud­bou má sice zku­še­nos­ti, ale pro pod­cast ješ­tě nikdy žád­nou muzi­ku nesklá­dal, a řekl: „Hele, já to zku­sím, ale může to nedo­pad­nout!“ A z úst redak­tor­ky non-ficti­on Evy Kec­ko­vé zazně­lo: „Tak to je ale název, ne? Může to nedo­pad­nout!“ A bylo to…

Víme, že to může nedo­pad­nout — ale dělá­me všech­no pro to, aby to dopadlo.

V prv­ní sérii pod­cas­tu Host mezi řád­ky tak usly­ší­te poví­dá­ní o tom, jak se dělá best­seller. Jaké to bylo, když si šéf nakla­da­tel­ství Mirek Balaštík před více než dese­ti lety koneč­ně pře­če­tl ruko­pis romá­nu Sle­pá mapa nezná­mé debu­tant­ky Ale­ny Morn­štaj­no­vé, kte­rý vozil něko­lik měsí­ců v taš­ce, a nad­še­ně jí chtěl zate­le­fo­no­vat, že kni­hu vydá­me, ale zjis­til, že má špat­né tele­fon­ní čís­lo? Jak pře­mýš­lel ředi­tel nakla­da­tel­ství Tomáš Rei­chel o vydá­ní kni­hy Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy, jed­né z prv­ních pře­kla­do­vých knih v Hos­tu vůbec, a jak díky téhle kni­ze odstar­to­va­la vlna sever­ských detek­ti­vek, kte­rá navždy změ­ni­la čes­ký kniž­ní trh? Proč redak­tor­ka Kate­ři­na Šar­dic­ká neú­nav­ně pro­pa­gu­je vydá­vá­ní žán­ru young adult včet­ně Kos­ti­ča­su Saman­thy Shan­no­no­vé a jak se tenhle žánr posu­nul od dob Stmí­vá­ní k sou­čas­né podo­bě knih pro dospí­va­jí­cí? Jaké kouz­lo se skrý­vá za kni­ha­mi nobe­list­ky Olgy Tokar­c­zu­ko­vé a proč se z jejích knih u nás i ve svě­tě nej­lé­pe pro­dá­va­jí Běguni? Na to zase umí odpo­vě­dět „dvor­ní“ pře­kla­da­tel Tokar­c­zu­ko­vé Petr Vidlák. A nako­nec — je mož­né být bás­ník-best­selle­ris­ta? A jak to pod­le redak­to­ra poezie Mar­ti­na Stöhra dělá J. H. Krchov­ský, že jeho bás­ně o smr­ti, tem­no­tě a zma­ru lidé kupu­jí po tisících?

To všech­no se v našem pod­cas­tu dozví­te. Mezi řád­ky se skrý­vá mno­ho tajem­ství, prá­ce i nena­dá­lých pře­kva­pe­ní. A prá­vě o ně se teď s vámi chce­me podělit…

Epi­zo­da prv­ní: Sle­pá mapa Ale­ny Mornštajnové 

Epi­zo­da dru­há: Stieg Lars­son a Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy

Epi­zo­da tře­tí: Série Kos­ti­čas Saman­thy Shannonové

Epi­zo­da čtvr­tá: Běguni Olgy Tokarczukové

Epi­zo­da pátá: Jedi­ný best­selle­ris­ta mezi bás­ní­ky J. H. Krchovský

Náš pod­cast si může­te poslech­nout také na těch­to platformách:

Apple Pod­casts
Audi­o­lib­rix
Goo­gle Podcasty

Autor­ka pod­cas­tu: Klá­ra Kubíč­ko­vá 
Zněl­ka a hud­ba: Andrej Nechaj 
Logo: Ale­na Gra­ti­a­so­vá 
Tech­nic­ká spo­lu­prá­ce: Mar­ti­na Škrabalová