Kni­hy (s veletrž­ní sle­vou 20 %) a lidi z Hos­ta najde­te v pří­ze­mí hlav­ní­ho sálu na stán­ku 32 v Kul­tur­ním domě Ost­rov. A samo­zřej­mě se může­te těšit také na pořa­dy a auto­gra­mi­á­dy vašich oblí­be­ných autorů.

Těší­me se na viděnou!

PROGRAM V PÁTEK 14. 10.

Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá: Dům pod náměstím
11:00 Scho­dy Kraj­ské knihov­ny Vysočiny

Kate­ři­na Tuč­ko­vá: Bílá Voda
14:00 Salo­nek 2
14:50 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakl. Host

Bese­da s Ale­nou Morn­štaj­no­vou – bese­da se bohu­žel ruší, nahra­dí ji pre­zen­ta­ce pod­zim­ních kniž­ních novi­nek nakl. Host, na kte­rou vás srdeč­ně zveme
15:30 Vel­ký sál Kraj­ské knihov­ny Vysočiny
16:45 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakl. Host

Miloš Dole­žal: 1945: Léto běsů
17:30 Salo­nek 1
18:30 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakl. Host

PROGRAM V SOBOTU 15. 10.

Lid­mi­la Kábr­to­vá: Čeká­ní na spoušť
9:45 Salo­nek 1
10:30 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakl. Host

Len­ka Šíko­vá, Jan-Marek Šík: Tro­ji­ce
10:45 Salo­nek 2
11:30 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakl. Host

Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá: Dům pod náměstím
13:30 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakl. Host

Pet­ra Dvo­řá­ko­vá: Zahra­da
14:00 Scho­dy Kraj­ské knihov­ny Vysočiny
15:00 Auto­gra­mi­á­da, stá­nek nakl. Host

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na webu 32. Pod­zim­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu.