Písek, moře, nuda a nápad

Žena a muž sedí na plá­ži, čtou si. Žena dočte, zavře kni­hu a zne­chu­ce­ně ji odho­dí do pís­ku. „Proč žád­ná detek­tiv­ka nemá pořád­ný konec? Už mě to nebaví!“
Muž si narov­ná slu­neč­ní brý­le, let­mo se podí­vá na kni­hu a pak se pohle­dem zasta­ví na man­žel­ce. „Jest­li je to oprav­du tak, proč si teda nena­pí­šeš vlastní?“

Tak­to nějak popi­su­je brit­ská spi­so­va­tel­ka Cara Hun­te­ro­vá (pseu­do­nym) počá­tek své detek­tiv­kář­ské kari­é­ry. Nespo­ko­je­nost s nedo­sta­teč­ně zají­ma­vým, pro­pra­co­va­ným či pro­myš­le­ným závě­rem nejed­no­ho detek­tiv­ní­ho romá­nu v ní pro­bu­di­la tou­hu udě­lat kniž­ní svět lep­ším mís­tem a dodat záha­dy chti­vým čte­ná­řům ke čte­ní něco lepšího.

Tým expertů nejen na papíře

A poved­lo se! Detek­tiv­ní romá­ny Cary Hun­te­ro­vé jsou nejen napí­na­vé a čti­vé, ale jsou také typic­ké svou uvě­ři­tel­nos­tí a fak­tic­kou správ­nos­tí. Hun­te­ro­vá spo­lu­pra­cu­je s poli­cej­ním porad­cem, se kte­rým vše peč­li­vě kon­zul­tu­je. Poli­cej­ní postu­py popsa­né v kni­ze pro­to věr­ně odpo­ví­da­jí tomu, jak by to v podob­ných pří­pa­dech fun­go­va­lo ve sku­teč­nos­ti. Napří­klad při popi­su vyšet­řo­vá­ní mís­ta činu vyu­ží­vá spi­so­va­tel­ka pomo­ci odbor­ní­ka, kte­rý pro ni během psa­ní před­sta­vu­je stud­ni­ci cen­ných infor­ma­cí. V kon­tak­tu je i s práv­ní­kem, léka­řem či forenz­ním psy­chi­at­rem, a má tak v pod­sta­tě podob­ný tým exper­tů jako inspek­tor Fawley.

Čtenář detektivem

I při psa­ní toho­to člán­ku bylo potře­ba tro­chu pát­rat. Kro­mě pomoc­ní­ka Goo­glu jsem se obrá­ti­la na Face­book, podí­va­la se na Twit­ter, pro­šla e‑mailovou kore­spon­den­ci, zhléd­la jsem videa s roz­ho­vo­ry… Vyu­ži­la jsem zkrát­ka vše, co moder­ní onli­ne svět nabízí.

A prá­vě sou­čas­ný svět plný všu­dypří­tom­ných digi­tál­ních tech­no­lo­gií uka­zu­je autor­ka série o inspek­to­ru Fawleym i svým čte­ná­řům. Hun­te­ro­vá dává šan­ci kaž­dé­mu z nás ocit­nout se v roli detek­ti­va. Vyře­šit pří­pad. V jejích kni­hách se to hemží soci­ál­ní­mi médii, doku­men­ty z poli­cej­ních výslechů, e‑mailovými zprá­va­mi a dal­ší­mi mate­ri­á­ly posky­tu­jí­cí­mi jedi­neč­ný vhled pod poklič­ku vyšet­řo­vá­ní. Čte­nář se tak stá­vá detek­ti­vem a má mož­nost sesta­vit sklá­dač­ku z dostup­ných dílů úpl­ně sám. 

Nevídaný úspěch

Pří­pa­dy inspek­to­ra Fawley­ho a jeho oxford­ské­ho poli­cej­ní­ho týmu se těší vel­ké obli­bě u nás i v zahra­ni­čí. Do češ­ti­ny kni­hy pře­klá­dá Mar­ké­ta Polo­cho­vá, kte­rá pro naše nakla­da­tel­ství pře­lo­ži­la napří­klad také nedáv­no vyda­ný úspěš­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller Kukač­ka. Už prv­ní díl série Někdo blíz­ký byl vře­le při­jat čte­ná­ři po celém svě­tě a dostal se i do užší­ho výbě­ru pres­tiž­ní lite­rár­ní ceny The Bri­tish Book Awards 2019. Tře­tí díl série Není úni­ku, kte­rý nedáv­no vyšel v češ­ti­ně, vyhlá­sil deník The Sun­day Times za jed­nu ze stov­ky nej­lep­ších kri­mi od roku 1945. V zahra­ni­čí zazna­me­nal úspěch i čtvr­tý díl All the Rage. A pro­zra­dí­me, že jeho vydá­ní plá­nu­je­me už na jaro příští­ho roku.