Loni jsem se ptal Pet­ry Dvo­řá­ko­vé před vydá­ním Chi­rur­ga, jaké pro ni je psát muž­skou hlav­ní posta­vu. Tak teď se chci zeptat tebe: jaké to je, vymýš­let hlav­ní hrdinku?
Měl jsem už jed­nu hlav­ní žen­skou posta­vu v romá­nu Rybí krev, ta byla navíc psa­ná ich-for­mou. Marie z nové­ho romá­nu je ve stře­du dění, žád­ná scé­na se tam neo­de­hra­je bez ní, sna­žil jsem se jí jako autor nahléd­nout do hla­vy i do duše, ale ne zas moc, aby za ni mlu­vi­lo hlav­ně její koná­ní, dia­lo­gy, tro­chu jako ve fil­mo­vém scé­ná­ři. Ale tu for­mu nemám nikdy úpl­ně detail­ně pro­myš­le­nou. Posta­vu ano, zkou­šel jsem jed­no­du­še jako muž stát na její stra­ně ve všem, co se Marii při­ho­dí a co řeší.

Čím je to pro tebe zajímavé? 
Asi jsem potře­bo­val změ­nu. V před­cho­zím romá­nu Deš­ťo­vá hůl je hlav­ní posta­vou Zby­něk, muž zhru­ba stej­né­ho věku jako Marie v Pla­chet­ni­cích na vinětách. Při­zná­vám, že jis­těj­ší jsem se cítil v kůži Zbyň­ka, vymá­chat se s ním v té kri­zi střed­ní­ho věku, ale psát Marii bylo asi tro­chu vět­ší vzru­še­ní a taky risk. V tom smys­lu, že čte­nář­ky ji mohou pomě­řo­vat svou zku­še­nos­tí. A nako­lik Marii shle­da­jí „prav­di­vou“, to bude klíč k tomu, jest­li je román zaujme, jak inten­ziv­ně ho budou s hlav­ní hrdin­kou pro­ží­vat a jest­li jim ta kni­ha vůbec něco dá.

Vidíš, to mě nena­padlo, dívat se na to takhle! Ale dává to smy­sl, mys­lím s tím pomě­řo­vá­ním čte­nář­ka­mi. Jak moc při psa­ní na své čte­ná­ře myslíš? 
Vlast­ně nedo­ká­žu říct, jak moc mys­lím na čte­ná­ře. Mys­lím na pří­běh, na posta­vy, na for­mu, kom­po­zi­ci. Ale fakt je, že bez čte­ná­řek a čte­ná­řů by to nedá­va­lo smy­sl, celé to sna­že­ní. Nejdřív píšu sám pro sebe, ale pak to chci dát dál.

Člo­věk je odpo­věd­ný za všech­no, co dělá, s čím míří ven, mezi ostatní. 

Tohle je vlast­ně tako­vá obec­ná otáz­ka, kte­rá by se dala polo­žit jaké­mu­ko­li spi­so­va­te­li — cítíš se být při psa­ní před někým odpovědný? 
Při psa­ní na tohle nemys­lím. Člo­věk je odpo­věd­ný za všech­no, co dělá, s čím míří ven, mezi ostatní. 

Pla­chet­ni­ce na vinětách se ode­hrá­va­jí v Pra­ze, pak ale zavá­díš čte­ná­ře zase zpát­ky na jih Čech, kde jsi doma, přes­ně­ji do Čes­ké­ho Krumlo­va. Máš k tomuhle nej­na­vště­vo­va­něj­ší­mu jiho­čes­ké­mu měs­tu něja­ký zvlášt­ní vztah?
Část jed­né kapi­to­ly jsem pří­mo v Krumlo­vě napsal. Paní Jir­mu­so­vá, šéf­ka Art Cen­t­ra Ego­na Schie­le­ho, mi las­ka­vě nabíd­la, že můžu strá­vit pro­dlou­že­ný víkend v tak­zva­ném Schie­le­ho dom­ku, tedy tam, kde malíř byd­lel a tvo­řil při svém dru­hém krumlov­ském poby­tu, mys­lím, že to byl rok 1911. Měl jsem z tera­so­vi­té­ho návr­ší výhled na Vlta­vu s vodá­ky, bylo to v létě, zají­ma­vá zku­še­nost. Ale moc jsem tam toho nena­psal, měl jsem ten­den­ci utí­kat do měs­ta a taky v dom­ku samot­ném mě od psa­ní dost ruši­li turis­ti. A jsme u toho. Krumlov je dnes hlav­ně turis­tic­ká desti­na­ce. Mat­ně si tohle měs­to pama­tu­ju před rokem 89, tro­chu to v romá­nu reflek­tu­je i Marie. Jak v dět­ství se sestrou a par­tou cikáňat pro­lé­za­ly opuš­tě­ný­mi a zchát­ra­lý­mi domy. Dnes jsou opra­ve­né na restau­ra­ce a pen­zi­o­ny a mají ve měs­tě na sezna­mu UNE­SCO mno­ha­mi­li­o­no­vou hodnotu.

Tako­vý deš­ti­vý, sych­ra­vý říj­no­vý den, to je pro mě ideál.

A měs­to je spíš jako skan­zen, s cen­t­rem bez trva­le žijí­cích lidí… Je vůbec mož­né najít ces­tu někde napůl, aby měs­to žilo, ale neby­lo zchátralé?
To je těž­ká otáz­ka, je to požeh­ná­ní i pro­kle­tí měst, kte­rá se sta­la turis­tic­kou atrak­cí. Krumlov to hod­ně řeší a zažil teď vlast­ně i tu opač­nou mez­ní situ­a­ci, kdy při nou­zo­vém sta­vu a zavře­ných hra­ni­cích bylo měs­to vylid­ně­né. Já osob­ně si vždyc­ky zaje­du rád do Krumlo­va mimo hlav­ní turis­tic­kou sezo­nu. Tako­vý deš­ti­vý, sych­ra­vý říj­no­vý den, to je pro mě ide­ál. Rai­ny day in Krumlov, slo­vy Woo­dy­ho Alle­na. Ale v mém romá­nu v Krumlo­vě nespad­ne ani kap­ka deště.

Pla­chet­ni­ce na vinětách vychá­ze­jí hned po obdo­bí karan­té­ny, kte­rou nikdo z nás nepa­ma­tu­je. Jak jsi tu dobu pro­žil ty?
V pod­sta­tě oprav­du jen těmi cesta­mi do prá­ce a z prá­ce, kan­ce­lář, kde pra­cu­ju, fun­go­va­la dál, navíc to mám z bytu pět minut pěš­ky. Odpadly ale samo­zřej­mě akce, kte­ré mi zpes­t­řu­jí život, autor­ská čte­ní, kniž­ní veletrhy — napří­klad Pra­ha a Var­ša­va, kde jsem měl být. Navíc román už měl být ven­ku začát­kem dub­na. Všech­no odlo­že­no na neu­r­či­to a člo­vě­ka pak napad­ne, jak samo­zřej­mé mu za nor­mál­ních okol­nos­tí při­pa­dá sko­čit si někam na kafe nebo se pro­bí­rat kníž­ka­mi v knihkupectví.

Před­cho­zí kni­hou, kte­rá ti vyšla v Hos­tu, byla (pro něko­ho asi pře­kva­pi­vě) nád­her­ná kni­ha hai­ku Muž na pokra­ji vzpla­nu­tí. Píšeš hai­ku i dál — a co pro tebe tako­vé psa­ní znamená? 
Já se pova­žu­ju za učed­ní­ka hai­ku, za tova­ry­še. V době, kdy vzni­ka­la ta troj­ver­ší, jsem toho o hai­ku moc nevě­děl, teď už mám víc načte­no z kla­sic­kých sbí­rek japon­ských mis­trů hai­ku, do češ­ti­ny je hod­ně pře­klá­dal Anto­nín Líman. Muž na pokra­ji vzpla­nu­tí obsa­hu­je vlast­ně „pra­vých“ hai­ku jen pár, tedy aby byla spl­ně­na ta for­mál­ní pra­vi­dla hai­ku. Počet sla­bik, absen­ce meta­for a tak dál. Sna­žím se teď psát víc „ech­tov­ní“ hai­ku, baví mě to, píšu hlav­ně při vol­ných chvil­kách po ránu, pra­vi­del­ně navště­vu­ju i tako­vý krou­žek hai­ku, kte­rý ve Vodňa­nech vede Pavel Jan­šta a jeho žena Hiro­mi. Psa­ní hai­ku je pro mě tako­vá obje­vo­va­ná radost. Radost ze stříd­mos­ti a z váhy kaž­dé­ho jed­no­ho slova.

Tak­že se někdy může­me dočkat i tvých bás­nic­kých pokra­čo­vá­ní? Byl bych rád! 
Já si píšu hai­ku pořád, prů­běž­ně, nicmé­ně nechci nic plá­no­vat. Ale něco z mých nových hai­ku by mělo vyjít časo­pi­sec­ky. V let­ním čís­le Revol­ver revue.

No vida, tak­že se máme na co těšit i dál! Teď ale zpět k belet­rii. Román Deš­ťo­vá hůl uza­vřel tri­lo­gii, před­chá­ze­ly mu Sel­ský baro­koRybí krev. Pla­chet­ni­ce na vinětách jsou, řekl bych, kni­ha komor­něj­ší. Zají­má mě: jak k tobě při­chá­ze­jí tvé příběhy? 
Mě v posled­ní letech zají­ma­jí život­ní situ­a­ce, kte­ré pro­ží­vám, kte­ré sou­vi­se­jí mimo jiné s věkem, s pro­blémy, kte­ré řeší mí vrs­tev­ní­ci. Zkou­ším, jak se mi poda­ří nebo nepo­da­ří tyhle věci reflek­to­vat v romá­nu a jest­li to může být zají­ma­vé pro dru­hé, tedy pro čtenáře.