V kni­ze Komu se dá věřit? píše­te o tom, že dnes nemá­me pro­blém přespat u něko­ho cizí­ho, nased­nout do auta k nezná­mé­mu řidi­či nebo zve­řej­nit úda­je své pla­teb­ní kar­ty. Má naše důvě­ra vůbec něja­ké hranice? 
Tech­no­lo­gie zvý­ši­ly rych­lost zís­ká­vá­ní naší důvě­ry. Před dese­ti lety by se sed­nout k něko­mu cizí­mu do auta nebo uby­to­vat se u něko­ho nezná­mé­ho doma jevi­lo jako napros­tá šíle­nost. Dnes na sebe bere­me rizi­ko toho, co nazý­vám sko­kem důvě­ry, rych­le­ji a čas­tě­ji než kdy dří­ve. Jsme na začát­ku jed­no­ho z nej­vět­ších přesku­pe­ní důvě­ry v his­to­rii: od mono­li­tic­ké důvě­ry k indi­vi­du­a­li­zo­va­né. Důvě­ru v nás vzbu­zu­jí spí­še kon­krét­ní lidé než eli­ty a úřa­dy. Přes­to mají všech­ny for­my důvě­ry své hra­ni­ce. Nezá­le­ží na tom, jest­li se jed­ná o ban­ku, poli­ti­ka nebo tře­ba Face­book. Pokud oso­ba, spo­leč­nost nebo sys­tém uká­žou, že jsou nedů­vě­ry­hod­ní, ztra­tí­me v ně i jejich fun­go­vá­ní víru. Začne­me se obá­vat, co dal­ší­ho se ješ­tě může pokazit. 

Jde o náho­du, že se věnu­je­te prá­vě téma­tu důvě­ry, nebo jste si je vybra­la záměrně? 
Důvě­rou jsem byla fas­ci­no­va­ná od dět­ství. Můžu ti věřit? To jsou slo­va, kte­rá jako malí slý­chá­vá­me oprav­du čas­to. Ale jak tato nevi­di­tel­ná síla, kou­zel­ný eli­xír, kte­rý udr­žu­je spo­leč­nost a pod­ni­ká­ní v pro­vo­zu, sku­teč­ně fun­gu­je? Baví mě zabý­vat se vel­ký­mi kom­plex­ní­mi téma­ty, kte­rá pomá­ha­jí vysvět­lit roz­sáh­lé struk­tu­rál­ní posu­ny ve svě­tě, od brexi­tu po pre­zi­den­ta Trum­pa. A tako­vým téma­tem je i důvě­ra. Jed­ním z hlav­ních důvo­dů, proč jsem kni­hu napsa­la a proč chci co nej­ví­ce lidem pomoct pocho­pit důvě­ru, je mé pře­svěd­če­ní, že svět zou­fa­le potře­bu­je víc důvě­ry­hod­ných orga­ni­za­cí a sys­té­mů. Dou­fám, že tato kni­ha orga­ni­za­cím pomů­že roz­hod­nout se k tomu, že budou obča­nům lépe slou­žit a dávat do své prá­ce více lidskosti. 

Pro koho jste kni­hu psala? 
Kni­ha je urče­na čte­ná­řům, kte­ré zají­má, jak důvě­ra fun­gu­je, proč je spo­le­čen­ským pojít­kem kaž­dé­ho vzta­hu a čin­nos­ti a jak tech­no­lo­gie mění způ­sob, jímž se důvě­ra pohy­bu­je napříč spo­leč­nos­tí. Když píšu kni­hu, je pro mě důle­ži­té sly­šet a vidět své­ho čte­ná­ře. V Komu se dá věřit? jsem v někte­rých kapi­to­lách vidě­la, jak strán­ka­mi lis­tu­jí pod­ni­ka­te­lé a byz­ny­s­me­ni, v jiných čás­tech text zaujme spí­še čte­ná­ře „vel­kých knih nápa­dů“, kte­ří mají doma v knihov­ně Sapi­ens Yuva­la Hara­ri­ho nebo Bod zlo­mu Mal­col­ma Gladwel­la. Struč­ně řeče­no, čte­ná­ři, již rádi obje­vu­jí důle­ži­tá a kom­plex­ní téma­ta napříč vyprá­vě­ním, eko­no­mi­kou, soci­o­lo­gií a psy­cho­lo­gií. Moc mě baví pozo­ro­vat lidi kupu­jí­cí si kni­hu na mých akcích. Jsem upřím­ně pře­kva­pe­ná, kolik rodi­čů mi říká, že si kni­hu kupu­jí, pro­to­že chtě­jí poro­zu­mět digi­tál­ní­mu svě­tu, v němž vyrůs­ta­jí jejich děti. Je také pří­jem­né dostá­vat e‑maily od osob­nos­tí, jako je Marc Beni­o­ff ze Sales­for­ce, kte­rý mi napsal, že kni­hu kou­pil celé­mu své­mu vedou­cí­mu týmu. 

Jste důvě­ři­vý člověk?
Jsem hod­ně důvě­ři­vá – to je jeden z důvo­dů, proč se tak důvě­rou zabý­vám. Mož­ná jsem důvě­ři­vá až pří­liš! Jeden z pří­bě­hů, kte­ré jsem pou­ži­la v úvod­ních kapi­to­lách kni­hy, je o chů­vě, kte­rou si má rodi­na naja­la a z níž se vyklu­ba­la dro­go­vá dea­ler­ka a zlo­děj­ka. Je to tak neu­vě­ři­tel­né, ale musí­te mi věřit, že se to oprav­du sta­lo! Mí rodi­če jsou vel­mi rozum­ní a inte­li­gent­ní lidé, a mě pro­to fas­ci­nu­je, jak se moh­li tak zmý­lit, když se roz­ho­do­va­li, komu budou věřit.