Jak se zro­di­la spo­lu­prá­ce Timo Par­ve­ly a Bjør­na Sortlan­da na sérii Kepler62? Co se vám na prá­ci s těmi­to auto­ry nej­ví­ce líbilo?
Před pro­jek­tem Kepler62 jsem s Par­ve­lou spo­lu­pra­co­val na sérii Pate, tou dobou jsme za sebou měli už dvě spo­leč­né kni­hy. Původ­ně nás dal dohro­ma­dy náš vyda­va­tel a šlo nám to spo­lu tak dob­ře, že jsme oba chtě­li pokra­čo­vat ve spo­leč­né prá­ci i na Kepleru62. Sortland a Par­ve­la se popr­vé setka­li na veletr­hu dět­ských knih a já jsem se se Sortlan­dem sezná­mil přes Parvelu.

Odkud bere­te námě­ty pro své ilu­stra­ce? Co vás inspi­ro­va­lo k ilu­stra­cím pro Kepler62?
Mys­lím, že hlav­ní inspi­ra­cí mé prá­ce je okol­ní život. Tak­že když se vypra­vím ven, pros­tě mám oči na stop­kách, pozo­ru­ju lidi, archi­tek­tu­ru, pří­ro­du, nála­dy… Sle­du­ju hod­ně sci-fi fil­mů a taky rád čtu sci-fi romá­ny a dysto­pie. Mys­lím, že pro pocho­pe­ní žán­ru je to důle­ži­té. Když jsem byl mlad­ší, čítá­val jsem man­gu, tak­že bych řekl, že něja­kou inspi­ra­ci čer­pám i z japon­ské­ho sty­lu kresby.

Vystu­do­val jste gra­fic­ký design a jed­nou z vašich spe­ci­a­li­za­cí byla ani­ma­ce. Proč jste se mís­to ní roz­ho­dl věno­vat ilu­stro­vá­ní dět­ských knih?
Jako stu­dent jsem o kari­é­ře ilu­strá­to­ra dět­ských knih nesnil, pro­to­že se mi to zdá­lo jako nere­a­li­zo­va­tel­ná před­sta­va. Před­po­klá­dal jsem, že budu pra­co­vat v něja­ké reklam­ní agen­tu­ře. Ale už během mých stu­dií shá­ně­lo jed­no fin­ské nakla­da­tel­ství ilu­strá­to­ra učeb­nic (a byl to ten stej­ný nakla­da­tel, se kte­rým spo­lu­pra­cu­ji dodnes). Jeden z mých vyu­ču­jí­cích mi dopo­ru­čil, ať tam jdu uká­zat svo­je port­fo­lio. Nako­nec jsem pro ono nakla­da­tel­ství ilu­stro­val asi deset učeb­nic a poté mi zača­li nabí­zet dět­ské kni­hy. Tak­že takhle jsem se ocit­nul v tomhle odvětví.

Byl jste v dět­ství váš­ni­vý čte­nář? Jaké jste četl kni­hy? Nebo jste měl radě­ji obráz­ko­vé kni­hy a komiksy?
Ano, jako dítě jsem četl hod­ně. Na dru­hém stup­ni jsem měl nej­ra­dě­ji fan­ta­sy (napří­klad Tol­ki­e­na a Davi­da Edding­se), horo­ry a sci-fi. V puber­tě jsem si také hod­ně oblí­bil man­gu. A samo­zřej­mě jsem jako dítě měl rád i obráz­ko­vé knihy.

Jed­ním z vašich koníč­ků je kvan­to­vá fyzi­ka. Jak jste se k ní dostal? Co vás na ní upoutalo?
Po dva­cít­ce jsem začal hod­ně číst o vědě. Baví mě sna­žit se pocho­pit, jak fun­gu­je vesmír a jaké jsou v něm záko­ni­tos­ti. V tom hra­je kvan­to­vá fyzi­ka zásad­ní roli. Záko­ny kvan­to­vé fyzi­ky se se záko­ny tra­dič­ní fyzi­ky tepr­ve budou muset pro­po­jit, ale zatím netu­ší­me, jak na to. Tak­že je v tom vel­ké tajem­ství, kte­ré zatím nikdo neroz­luš­til. Někte­ré záko­ny kvan­to­vé fyzi­ky navíc znač­ně odpo­ru­jí zdra­vé­mu rozu­mu. Asi pro­to je to tak zají­ma­vé. Hádám, že jsem pros­tě od pří­ro­dy zvědavý.

Pokud bys­te se vy sám mohl zúčast­nit výpra­vy do vesmír­né sou­sta­vy Kepler62, při­jal bys­te? Máte něja­ké zvlášt­ní schop­nos­ti, kte­ré by na tako­vé výpra­vě moh­ly být užitečné?
Nejsem si jis­tý, jest­li bych chtěl opus­tit svůj sou­čas­ný život, pro­to­že mám svou ilu­strá­tor­skou prá­ci rád a uží­vám si hod­ně svo­bo­dy. Na dru­hou stra­nu, pokud bych tako­vou pří­le­ži­tost odmí­tl, zby­tek živo­ta bych dumal, jaké by to tak býva­lo moh­lo být. Tak­že si nejsem jis­tý. Pokud by na tom byl svět tak špat­ně jako v kni­hách Kepler62, urči­tě bych nevá­hal. Ale mys­lím, že během letu bych byl úpl­ně k niče­mu. Tak­že by mě na Zemi moh­li uspat a pro­bu­dit mě až v cíli.

Prv­ní díl série Kepler62 nazva­ný Pozván­ka vychá­zí už 15. břez­na na Vel­ký kniž­ní čtvr­tek. Dal­ší díl, Odpo­čí­tá­vá­ní, pak všech­ny malé čte­ná­ře potě­ší už v dubnu.