Napsat román z lékař­ské­ho svě­ta u nás nemu­sí být nic leh­ké­ho — pře­ce jen asi kaž­dý viděl aspoň něja­ký díl z Nemoc­ni­ce na kra­ji měs­ta nebo Ordi­na­ce v Růžo­vé zahra­dě. Bra­las to jako výzvu, chtě­las tře­ba zob­ra­zit dění a vzta­hy v nemoc­ni­ci jinak? 
Víš, já si mys­lím, že ona je to výzva hlav­ně pro­to, že pří­běh z nemoc­ni­ce nena­pí­šeš bez per­fekt­ní zna­los­ti pro­stře­dí. Nemoc­ni­ce na kra­ji měs­ta je pod­le mě tako­vým feno­mé­nem i díky tomu, že je tam doko­na­lá zna­lost živo­ta v nemoc­ni­ci, pro­fes­ní­ho svě­ta, skvě­lá psy­cho­lo­gie paci­en­ta… V tom­to ohle­du mám vel­kou výho­du, že jsem ve zdra­vot­nic­tví pra­co­va­la. Nemu­se­la jsem stu­do­vat, jak to cho­dí na ope­rač­ním sále, jaké jsou aspoň rám­co­vě ope­rač­ní postu­py, znám špi­tál­ní slang i atmo­sfé­ru… Když jsem zača­la psát Chi­rur­ga, výzvou pro mě byl hlav­ně samot­ný pří­běh. Na dru­hou stra­nu — to téma v sou­čas­né čes­ké lite­ra­tu­ře pod­le mě spíš chy­bí a úpl­ně si nemys­lím, že to nahra­dí seri­á­ly. V tom­to ohle­du jsem měla napros­to vol­ný prostor…

Sama jsi pra­co­va­la jako zdra­vot­ní sest­ra. Najdou se v kni­ze i situ­a­ce, kte­ré jsi doo­prav­dy zažila? 
Z běž­né­ho pro­vo­zu nemoc­ni­ce je tam asi spous­ta situ­a­cí, kte­ré zaži­je kaž­dý zdra­vot­ník. Ale někte­ré pasá­že vznik­ly tak, že jsem si v kni­ze domys­le­la to, co mě ten­krát jako zdra­vot­ní sestřič­ku napa­da­lo ve smys­lu, co by kdy­by… Tře­ba hned úvod­ní scé­na, ta s upla­va­ným žluč­ní­kem. Kdy­si jsem měla na ope­rač­ním sále za úkol roz­střih­nout a umýt vyjmu­tý žluč­ník. Dala jsem ho do mis­ky, pus­ti­la na něj nad výlevkou vodu, ta málem pře­tek­la a já jsem si uvě­do­mi­la, že mi ten žluč­ník klid­ně mohl s vodou sklouz­nout do výlevky a upla­vat. Ten­krát jsem si říka­la: Ty jo, to by byl prů­ser… A v kni­ze jsem si tu situ­a­ci domys­le­la do kon­ce — žluč­ník upla­val a prů­ser jako Brno je na světě. 

Píšeš kni­hy z pro­stře­dí či situ­a­cí, kte­ré důvěr­ně znáš. Pro mě jako čte­ná­ře je tohle důle­ži­té, víc pak auto­ro­vi věřím. Láká tě vymys­let si někdy svůj vlast­ní svět a všech­no si úpl­ně vyfa­bu­lo­vat? Zkou­še­las to někdy? 
Víš, to máme hod­ně podob­né — já totiž taky jako čte­nář potře­bu­ju auto­ro­vi věřit. A moc dob­ře vím, že napsat něco auten­tic­ky zna­me­ná mít detail­ní zna­lost dané oblas­ti. Tu si nenačteš na inter­ne­tu ani z odbor­ných knih. Pod­le mě je na kni­ze vždyc­ky poznat, jest­li a jak moc to pro­stře­dí znáš. Nebo můžeš vymys­let umě­lý, plně funkč­ní svět, což asi nikdy nebu­de můj pří­pad. Na to fan­ta­zii nemám. Na dru­hou stra­nu — zna­lost pro­stře­dí pro mě fun­gu­je jen jako kuli­sa. Svět, kte­rý si v ní tvo­řím, je vyfa­bu­lo­va­ný, úpl­ně nový. Tak­že si toho vymýš­le­ní uží­vám vrchovatě. 

Já taky jako čte­nář potře­bu­ju auto­ro­vi věřit

Před­cho­zí Dědi­na zazna­me­na­la u čte­ná­řů vel­ký úspěch, ale Chi­rurg má pod­le mě ješ­tě vět­ší spád a tah na bran­ku. Máš za sebou už řadu knih a při­jde mi, že se jako autor­ka pořád posou­váš dopře­du. Jak to vní­máš ty? Jde ti psa­ní pořád líp a líp? 
U mě je vlast­ně kaž­dá kni­ha nový začá­tek, nový pokus. Vím, že to při osmé kni­ze může znít absurd­ně, ale je to tak. Když jsem psa­la Chi­rur­ga, říka­la jsem si, jest­li vůbec budu schop­ná dát dohro­ma­dy takhle roz­sáh­lý pří­běh. Jas­ně že se člo­věk postu­pem času nau­čí urči­té gri­fy — jak napsat sviž­ný dia­log, jak vylí­čit atmo­sfé­ru… ale psa­ní je pře­ce jen něco víc než řemes­lo. Ješ­tě tam člo­věk musí dostat něja­ký x‑faktor, něja­kou magii, kte­rou má jen lite­ra­tu­ra… A nikdy nevíš, jest­li to doká­žeš, jest­li to bude pro čte­ná­ře zachy­ti­tel­né. A na tom může veli­ce rych­le poho­řet i zave­de­ný autor. Tak­že já v tom mám spíš pořád respekt…

A bereš psa­ní jako zába­vu, očis­tu, potře­bu? Čím pro tebe je? 
Já vlast­ně píšu dost sobec­ky pro­to, že si tím tvo­řím svě­ty, ve kte­rých můžu chví­li žít. I Chi­rur­ga jsem zača­la psát pro­to, že se mi zdá­ly sny, jak pra­cu­ju na ope­rač­ním sále, a stýska­lo se mi po tom. Když píšu, tak si žiju za tu posta­vu v jejím svě­tě, zaku­sím její emo­ce a pak se zase pěk­ně bez­peč­ně vrá­tím do své rea­li­ty a jsem dost ráda, že si můžu žít svůj spo­ko­je­nej život tady doma ve Zno­jmě. A samo­zřej­mě si pře­ju, aby z mé kni­hy pak měli podob­ný záži­tek i čte­ná­ři. A jest­li se to pove­de, je vždyc­ky tak tro­chu mezi nebem a zemí.

Jak dlou­ho ti trvá pří­pra­va, než se pono­říš do vytvá­ře­ní nové­ho pří­bě­hu? Napa­dá tě tře­ba nový pří­běh už ve chví­li, kdy dopi­su­ješ ten starý? 
Ten nápad poprav­dě při­chá­zí, jak chce a kdy chce. A moc to nejsem schop­ná ovliv­nit. Vět­ši­nou mám prv­ní impulz, tře­ba mi najed­nou hla­vou blesk­ne obraz chi­rur­ga na ope­rač­ním sále a napad­ne mě, co si prá­vě mys­lí. A chy­tí mě to. Začnu si psát rukou do seši­tu poznám­ky, je to spíš tako­vé pře­mýš­le­ní o pří­bě­hu „přes ruku“. Jsou to vět­ši­nou drob­nos­ti, kte­rý­mi si pomá­hám svou posta­vu a její pří­běh „vidět“.

A zají­má mě taky tako­vá ta kla­si­ka — píšeš kaž­dý den, máš vyhra­ze­nou něja­kou hodi­nu, nebo je to spíš nára­zo­vé, že tře­ba píšeš den v kuse a pak týden odpočíváš? 
Když už se do psa­ní pří­bě­hu pus­tím, je to obvykle mela. Můj pro­blém je, že když píšu, tak se pře­pnu do svě­ta a emo­cí té posta­vy, tak­že mě to hroz­ně pohl­cu­je. A neu­mím tře­ba napsat strán­ku za týden, žene mě potře­ba pro­jít celým tím pří­bě­hem. Pro­to píšu v jed­nom kuse, domác­nost je zane­dba­ná, to si nepřej vidět. Ješ­tě že exis­tu­jí myč­ky, robo­tic­ké vysa­va­če a dal­ší uklí­ze­cí vymoženosti. 

Věřím, že psa­ní poezie může být tro­chu snaz­ší, když člo­věk píše krat­ší útva­ry — něco napí­še a pak už to jenom ladí. Obdi­vu­ju ale pro­za­i­ky, pro­to­že doká­žou udr­žet atmo­sfé­ru a stej­né napě­tí po celou dobu kni­hy. Dá se tohle naučit? 
No, pro mě je psa­ní poezie nedo­sa­ži­tel­ná meta. Mož­ná prá­vě tím, že báseň je krat­ší útvar, tak je mno­hem nároč­něj­ší, musíš celý svět stvo­řit něko­li­ka slo­vy. Při psa­ní pró­zy se spous­tu věcí můžeš nau­čit — tře­ba prá­vě uhlí­dat atmo­sfé­ru nebo gra­do­vat napě­tí a řadu dal­ších věcí. Pro­blém ale je, že to samo o sobě ješ­tě neu­dě­lá dob­rý text. Sama se setká­vám s tex­ty jiných auto­rů, kde vidím, že dodr­že­li všech­na pra­vi­dla tvůr­čí­ho psa­ní, ale stej­ně to nějak nefun­gu­je. Tam fakt asi kon­čí řemes­lo a začí­ná talent. A ten když nemáš, bude to vždyc­ky jen řeme­sl­ně dob­ře vysta­vě­ný text, ale nic víc.

V tomhle je asi důle­ži­tá i prá­ce redak­to­ra, kte­rý na to může dohléd­nout svým okem. Je to tak? 
Přes­ně! Já jsem straš­ně vděč­ná Mar­ti­nu Stöhro­vi, kte­rý redi­gu­je všech­ny mé kni­hy, že si s tím dává tako­vou prá­ci. Ale taky nut­no říct, že redi­go­vá­ní není čin­nost, kte­rou se nau­číš. Na to musíš mít něja­ký zvlášt­ní talent, schop­nost vidět dílo v jed­not­li­vých detai­lech i cel­ku sou­čas­ně. Redak­tor musí umět vstou­pit do svě­ta, kte­rý autor stvo­řil, ale musí nabíd­nout i ten správ­ně kon­t­rár­ní pohled. Kolik je v repub­li­ce oprav­du dob­rých redak­to­rů? Pod­le mě bys je spo­čí­tal na prs­tech jed­né ruky. V tomhle jsem měla veli­ké štěs­tí a na kva­li­tě mých tex­tů má Mar­tin obrov­ský podíl.