Humo­ris­tic­ký román ze škol­ní­ho prostředí
Ide­ál­ní pro: všech­ny, kdo si chtě­jí oddech­nout u inte­li­gent­ní parodie

Slav­ná tra­di­ce čes­ké humo­ris­tic­ké lite­ra­tu­ry ze škol­ní­ho pro­stře­dí opět oží­vá v romá­nu Jana Jíchy.

Ředi­tel a hyd­ra je inte­li­gent­ní paro­dií, kte­rá se tre­fu­je do nej­vět­ších pro­blé­mů dneš­ní­ho škol­ství — nesmy­sl­né­ho papí­ro­vá­ní, nepře­hled­né džun­gle vyhlá­šek a naří­ze­ní, vyho­ře­lých uči­te­lů a zdi­vo­če­lých žáků. A všu­dypří­tom­né hlouposti. Přes­to pře­se všech­no je ale hlav­ně kni­hou o dětech, o lás­ce k pozná­ní a věč­né zvědavosti.

Děti při­chá­ze­jí na svět se schop­nos­tí divit se a kouz­lit. Škol­ní sys­tém z nich vel­mi rych­le doká­že vypu­dit obo­jí. Obl­bo­vá­ní dětí vzdo­ru­je jedi­ná, dob­ře ukry­tá základ­ní ško­la. I ta se však oci­tá v ohro­že­ní — hyd­ra s razít­kem se blíží.

Na víkend do Lon­dý­na s Janem Folným
Ide­ál­ní pro: všech­ny, na koho při­chá­zí tíže střed­ních let

Jan Fol­ný svůj román Víkend v Lon­dýně cha­rak­te­ri­zu­je tak­to: „Je o mužích v nejlepších/​nejhorších letech. O tom, jací my muži jsme. Zpup­ní, sebestřed­ní, sexis­tič­tí, lač­ní. Směš­ní. A taky dost zra­ni­tel­ní. Je to pří­ruč­ka, jak s muži v kri­zi střed­ní­ho věku zachá­zet a jaké to je s nimi, ane­bo bez nich žít.“

Tři kama­rá­di a býva­lí spo­lu­žá­ci se chys­ta­jí na víken­do­vou pařbu v Lon­dýně, při kte­ré chtě­jí osla­vit své čty­ři­cá­ti­ny. Co všech­no je v Lon­dýně potká? 

Román plný nad­hle­du, sebe­i­ro­nie i bilan­co­vá­ní věno­va­ný všem mužům v nej­lep­ších letech, kte­ří dosud nepře­čet­li žád­nou kni­hu. Tohle musí být vaše první!

Recept Fredri­ka Bac­ka­ma­na na to, jak se nezbláz­nit při poku­sech o pře­ži­tí s malým dítětem 
Ide­ál­ní pro: všech­ny novo­pe­če­né i zku­še­né rodiče

Mozai­ka tex­tů v kni­ze Co by můj syn měl vědět o svě­tě je poku­sem vysvět­lit dvou­le­té­mu syno­vi, jak fun­gu­je svět. V podá­ní Fredri­ka Backma­na — sil­né emo­ce, doje­tí, tref­né vylí­če­ní kaž­do­den­ních situ­a­cí i odleh­če­ný vtip jsou tedy zaru­če­ny. Ukáz­ku z této půvab­né kni­hy si může­te pře­číst zde.

Nešťast­né pří­ho­dy ze startu­po­vé bubliny
Ide­ál­ní pro: startu­pis­ty a milov­ní­ky tech­no­lo­gií, kte­ří se nebo­jí ztra­tit iluze

Dan Lyons dlou­há léta pra­co­val jako ana­ly­tik a redak­tor tech­no­lo­gic­kých rubrik v časo­pi­sech jako For­bes nebo Newsweek, pak se roz­ho­dl udě­lat vel­ký krok — vydal se „na dru­hou stra­nu“, rov­nou do jed­no­ho ze startu­pů v Sili­con Valley. Vůbec však netu­šil, do jaké­ho šílen­ství se vrhá. Oci­tl se ve svě­tě barev­ných kan­ce­lá­ří, bon­bo­nů a ská­ka­cích míčů, ve kte­rém své mar­ke­tingo­vé nápa­dy kon­zul­tu­je­te zásad­ně s ply­šo­vým med­vě­dem (před­sta­vu­jí­cím zákazníka).

Na odpis je nesmír­ně zábav­né líče­ní tragi­ko­mic­ké sráž­ky prag­ma­tic­ké­ho pro­fe­si­o­ná­la s firem­ní kul­tu­rou startu­pů a záro­veň čti­vý prů­vod­ce tem­ný­mi strán­ka­mi inter­ne­to­vé­ho vizi­o­nář­ství, v němž jde čas­to více o pení­ze než o revo­luč­ní nápady.

Zábav­ná sci-fi Bobiverzum
Ide­ál­ní pro: fanouš­ky sci-fi se smys­lem pro ironii

Bob Johansson prá­vě pro­dal svou soft­wa­ro­vou fir­mu. Těší se, jak si bude uží­vat živo­ta, při pře­chá­ze­ní sil­ni­ce ho však sra­zí auto. Zní to jako jas­ný konec, ale jde o úpl­ný začá­tek kni­hy My jsme legie.

O sto sedm­náct let poz­dě­ji se Bob pro­bu­dí a zjis­tí, že jeho ostat­ky byly pro­hlá­še­ny za bez­práv­né a on je nyní majet­kem stá­tu. Nahrá­li jej do počí­ta­če a jeho úko­lem je ovlá­dat umě­lou inte­li­gen­ci v mezihvězd­né son­dě, kte­rá hle­dá oby­va­tel­né planety.

V sáz­ce je mno­ho: nic men­ší­ho než nárok na celé svě­ty. Pokud úkol odmít­ne, vypnou ho a nahra­dí někým jiným. Pokud při­jme, sta­ne se ter­čem. Nejmé­ně tři dal­ší stá­ty se totiž sna­ží uspět se svý­mi vlast­ní­mi son­da­mi. Bob nej­vyš­ší mož­nou rych­los­tí zamí­ří pryč od Země, pro­to­že vesmír je pro něj nej­bez­peč­něj­ší mís­to. Nebo si to ale­spoň myslí.

V romá­nu My jsme legie se může­te těšit na neotře­lé, přes­to věro­hod­né nápa­dy v kom­bi­na­ci s nálo­ží humo­ru a emo­cí. A pokud vás pří­běh zaujme, urči­tě oce­ní­te, že vyšel i dru­hý díl Pro­to­že je nás mno­ho.

Zábav­né dob­ro­druž­ství ze stro­mo­vé­ho hvozdu
Ide­ál­ní pro: děti od sed­mi let, klu­ky i holky

Jakub Suchý je oby­čej­ný kluk, kte­rý se umí skvě­le scho­vá­vat. A to se hodí, zvlášť když je v dohle­du Max Ham­ta. Ale zrov­na dneska to Jaku­bo­vi nevy­šlo — jeho plán nená­pad­ně pro­klouz­nout ze ško­ly se změ­ní v zou­fa­lý úprk před Ham­to­vou hor­dou. A nebýt jed­né neče­ka­né díry v zemi, bůhví­jak by to všech­no dopadlo.

Na útě­ku před svým úhlav­ním nepří­te­lem Jakub obje­ví upro­střed měs­ta skry­tý hvozd. A v něm ten nej­ú­žas­něj­ší stro­mo­vý bun­kr na svě­tě se spous­tou pro­va­zo­vých žeb­ří­ků, tobo­ga­nů a ztřeš­tě­ných vyná­le­zů. A tomu vše­mu vlád­ne tajem­ná, vou­sa­tá a ohrom­ně zábav­ná posta­vič­ka — král Vrkú.

Celý pří­běh dopl­ňu­jí ilu­stra­ce, díky kte­rým se ocit­ne­te ve víru dob­ro­druž­ství. Navíc si při čte­ní roz­ší­ří­te slov­ní záso­bu o mno­ho nových slov jako tře­ba kaďa­pult, blesko­lap nebo tchořobijky.

Pře­je­me krás­né pro­ži­tí Vánoc napl­ně­ných pří­jem­ný­mi čte­nář­ský­mi zážit­ky. Dej­te nám urči­tě vědět, jaké kni­hy najde­te pod stro­meč­kem, nebo co je vaše kaž­do­roč­ní kla­si­ka, ke kte­ré se vra­cí­te — tře­ba na Instagra­mu ozna­če­ním @hostbrno.