Prv­ní díl Píseň krve se obje­vil ve výbě­ru Ama­zo­nu mezi 10 nej­lep­ší­mi kni­ha­mi roku 2013, zača­la se pro­dá­vat zahra­nič­ní prá­va a Ryan se stal spi­so­va­te­lem na plný úva­zek. Kro­mě tri­lo­gie se věnu­je také pro­jek­tu krát­kých sci-fi próz Slab City Blu­es, kte­ré opět pub­li­ku­je sám. V sou­čas­nos­ti pra­cu­je na nové fan­ta­sy sérii.

Ohlasy

Antho­ny Ryan je nový autor fan­ta­sy, kte­rý je před­ur­čen k tomu, aby do toho­to žán­ru otis­kl svou sto­pu… Na scé­nu vstou­pil nový mis­trov­ský vypravěč.
— Micha­el J. Sul­li­van, spisovatel

Hlav­ní adept na nej­pů­so­bi­věj­ší debut roku… Píseň krve je sil­ný, impo­zant­ní román, kte­rý přes­to­že má zdán­li­vě uza­vře­ný konec, nazna­ču­je pokračování.
— SFFWorld​.com

Napros­to str­hu­jí­cí fan­ta­sy od nové­ho výraz­né­ho auto­ra nada­né­ho vel­kým talen­tem, kte­rý pro­zkou­má­vá téma­ta, jako je vál­ka, víra a věr­nost, na poza­dí neu­vě­ři­tel­ně akč­ních scén a umně vypra­co­va­ných postav.
— BuzzFe­ed

Půso­bi­vě vysta­vě­ný svět, rych­le ubí­ha­jí­cí akce a dob­ře vykres­le­né postavy.
— Book­to­pia Blog

Pokud máte rádi styl Roth­fus­se nebo San­der­so­na, je tohle ta pra­vá kni­ha pro vás. Dějo­vě boha­tá epic­ká fan­ta­sy s oprav­du sil­nou hlav­ní posta­vou. Pohl­ti­la mě a roz­hod­ně si chci pře­číst dal­ší díl. 
— Feli­cia Day, ame­ric­ká herečka

Rya­nův styl vás při­mě­je otá­čet strán­ku za strán­kou. Výstiž­né slov­ní obra­ty, popi­sy, kte­ré nepo­le­vu­jí, otáz­ky zod­po­vě­ze­né v neo­če­ká­va­ných chví­lích, to všech­no sta­ví pří­běh nad prů­měr žánru.
— Frie­da Murray, spisovatelka 

„Epická fantasy dává spisovateli prostor, aby vytvořil dějiny vymyšleného světa“

Rozhovor s autorem

Hro­mád­ka nad­še­ných kri­tik a inter­ne­to­vá šeptan­da ozna­či­ly román Píseň krve za jeden z nej­lep­ších debu­tů roku na poli epic­ké fan­ta­sy a auto­ra Antho­ny­ho Rya­na za obrov­ský talent toho­to žán­ru. V exklu­ziv­ním roz­ho­vo­ru spi­so­va­tel mlu­ví o své prá­ci a inspiraci.

Píseň krve je epic­ká fan­ta­sy v kaž­dém smys­lu toho­to slo­va — zejmé­na pro­to, že vám zabra­lo šest let ji napsat. Proč to trva­lo tak dlou­ho a co bylo tou jis­krou, kte­rá všech­no zažehla?
S tím, jak dlou­ho jsem Píseň krve psal, měla co do čině­ní prá­ce na plný úva­zek a stu­di­um his­to­rie. Navíc přes­to­že jsem měl jed­no­strán­ko­vou synop­si, nepři­pra­vil jsem si detail­ní plán, což je pro urych­le­ní pro­ce­su psa­ní vel­mi uži­teč­né, jak jsem se poz­dě­ji nau­čil. Vždyc­ky je těž­ké zachy­tit zrod myš­len­ky, ale vyba­vu­ju si, že zákla­dy Pís­ně krve klí­či­ly roky a ve sku­teč­nos­ti se vše nepo­sklá­da­lo dohro­ma­dy dřív, než jsem začal se stu­di­em his­to­rie. Téma­ta nábo­žen­ské­ho kon­flik­tu a poli­tic­kých intrik se do popře­dí mé mys­li dosta­ly po jede­nác­tém září, to mělo prav­dě­po­dob­ně také vliv.

Nejdřív vás ovliv­nil Lloyd Ale­xan­der se svý­mi Kro­ni­ka­mi Pry­da­i­nu, poz­dě­ji legen­dár­ní brit­ský autor fan­ta­sy David Gem­mell. Co je pro vás na dílech těch­to dvou spi­so­va­te­lů tak výji­meč­né­ho a jak si mys­lí­te, že vás ovliv­ni­li ve vašem vlast­ním psaní?
Přes­to­že jsem si jako dítě byl vědom toho, že exis­tu­je Tol­ki­en, mé prv­ní oprav­do­vé sezná­me­ní s žánrem fan­ta­sy se pojí až s Lloy­dem Ale­xan­de­rem, kte­rý psal Young Adult fan­ta­sy dlou­ho před­tím, než se tak tomu­to žán­ru zača­lo říkat. Kro­ni­ky Pry­da­i­nu jsou v pod­sta­tě pří­bě­hem o dospí­vá­ní, v němž se mísí velšské legen­dy s epic­kou fan­ta­sy, a mou teh­dej­ší před­sta­vi­vost dese­ti­le­té­ho dítě­te zce­la pohl­ti­ly od oka­mži­ku, kdy jsem ote­vřel Kni­hu tří zje­ve­ní. Jis­té ozvě­ny Ale­xan­de­ro­va Tara­na, sirot­ka a učně cho­va­te­le pra­sat neu­stá­le sužo­va­né­ho otáz­ka­mi ohled­ně minu­los­ti a pochyb­nost­mi o budouc­nos­ti, najde­me i v mém hlav­ním hrdi­no­vi Véli­no­vi. Zatím­co Lloyd Ale­xan­der zažehl mou lás­ku k fan­ta­sy, David Gem­mell svým vyni­ka­jí­cím akč­ním, ale záro­veň také úžas­ně melan­cho­lic­kým pří­bě­hem Vlk ve stí­nu, v němž smí­chal wes­tern s fan­ta­sy, zajis­til, že bude tato lás­ka pokra­čo­vat až do dospělosti. (…) 

Co vás na žán­ru epic­ké fan­ta­sy okouz­li­lo autor­sky? Stu­do­val jste stře­do­vě­ké ději­ny, uva­žo­val jste někdy o čis­tě his­to­ric­kém románu?
Četl jsem spous­tu his­to­ric­kých romá­nů, ale ješ­tě jsem nedo­stal chuť něja­ký napsat — i když už ve mně klí­čí nápad na his­to­ric­kou detek­tiv­ku, tak­že kdo ví? Nicmé­ně v tom­to oka­mži­ku by to pro mě bylo pří­liš ome­zu­jí­cí; musel bych strá­vit dlou­hou dobu výzku­mem a zasek­nout se na udá­los­tech dolo­že­ných pra­me­ny, kte­ré se tedy nemo­hou měnit. Epic­ká fan­ta­sy dává spi­so­va­te­li pro­stor, aby vytvo­řil ději­ny vymyš­le­né­ho svě­ta, díky čemuž má mís­to pro napě­tí, podí­va­nou a kom­bi­na­ci témat, kte­ré by mu byly jako auto­ro­vi his­to­ric­ké­ho romá­nu odepřeny. 

(…)

Píseň krve se na roz­díl od běž­ných epic­kých fan­ta­sy vyhý­bá vět­ší­mu množ­ství úhlů pohle­du, namís­to toho se zamě­řu­je na vyprá­vě­ní pří­bě­hu z Véli­no­va hle­dis­ka. Jaké jsou výho­dy a ome­ze­ní toho­to přístupu?
Základ­ní výho­dou je, že v prů­bě­hu poměr­ně dlou­hé­ho pří­bě­hu umož­ňu­je důklad­něj­ší pro­zkou­má­ní posta­vy; vidí­me Véli­no­vu ces­tu k dospě­los­ti se vše­mi její­mi čet­ný­mi strast­mi, což dou­fám na kon­ci pří­bě­hu vyvo­lá ve čte­ná­ři vět­ší emo­ci­o­nál­ní ode­zvu. Jedi­ný úhel pohle­du zapo­ča­tý v dět­ství umož­ňu­je auto­ro­vi fan­ta­sy při­stu­po­vat k budo­vá­ní své­ho svě­ta více pří­bě­ho­vě; učí­me se o poli­ti­ce a his­to­rii Véli­no­va svě­ta záro­veň s ním, vyhne­me se tak obá­va­né­mu infor­mač­ní­mu popi­su. Nevý­ho­dou je, že se toho hod­ně musí udát „mimo záznam kame­ry“, což je důvod, proč má pokra­čo­vá­ní kni­hy, v němž se roz­sah pří­bě­hu výraz­ně roz­ros­tl, mís­to jed­no­ho hned čty­ři úhly pohledu. (…)

Měl jste od začát­ku v hla­vě cel­ko­vý plán toho, jak tri­lo­gie skon­čí, nebo jste pří­běh vymýš­lel za pochodu?
Jak jsem už řekl, měl jsem jen jed­no­strán­ko­vý náčrt děje prv­ní kni­hy. Osno­vy dru­hé a tře­tí kni­hy jsou mno­hem roz­sáh­lej­ší, kaž­dá má přes čty­ři tisí­ce slov. Jak jsem zmí­nil, čas­to od nich odbo­ču­ju, když během psa­ní kni­hy najdu ten nej­lep­ší způ­sob, jak roz­ví­jet děj a posta­vy. Nicmé­ně, jako auto­ři Ztra­ce­ných, vždyc­ky mám v hla­vě cel­ko­vý obrys pří­bě­hu a vím, jak všech­no skončí.

(…)

Redakč­ně upra­ve­no a kráceno.
Zdroj: http://www.orbitbooks.net/2013/07/09/exclusive-interview-with-blood-song-author-anthony-ryan‑2/

Anthony Ryan: „Dlouhá noc aneb jak mi vyšla kniha“

Přes­to­že jsem ve svě­tě vydá­vá­ní knih nová­ček, při­pa­dá mi, že jed­ním z jeho pře­tr­vá­va­jí­cích mýtů je, že se úspěch dosta­ví ze dne na den. Všich­ni už jsme tu his­tor­ku sly­še­li: autor prvo­ti­ny zís­ká obrov­skou zálo­hu ješ­tě před­tím, než ovlád­ne žeb­říč­ky best­selle­rů, a žije šťast­ně až do smr­ti — roz­va­lu­je se v bazé­nech peněz a nad ním se vzná­ší sbor andě­lů… Jako na kaž­dém mýtu, i na tom­to vyprá­vě­ní je špet­ka prav­dy, někte­ří dří­ve nezná­mí auto­ři oprav­du vydě­la­li obrov­ské sumy peněz za to prv­ní, co napsa­li, ale měli bychom mít na pamě­ti, že tyto pří­běhy jsou zná­mé prá­vě pro­to, že to byly výjim­ky. Vět­ši­na spi­so­va­te­lů strá­ví význam­ný kus své­ho živo­ta nad prv­ním romá­nem už jen tím, že ho nabí­ze­jí k vydá­ní a těší se z vyhlíd­ky na výraz­ně niž­ší nákla­dy na výzdo­bu bytu poté, co budou násle­du­jí­cí roky odmí­ta­vé dopi­sy od vyda­va­te­lů a agen­tů plnit funk­ci tapet. Nicmé­ně nej­dů­le­ži­těj­ší a čas­to opo­mí­je­nou sou­čás­tí his­tor­ky je jed­no­du­še fakt, že kaž­dou kni­hu, kte­rou pro­vá­zel úspěch ze dne na den, musel nejdřív někdo napsat a vět­ši­ně z nás oby­čej­ných smr­tel­ní­ků trvá roky nau­čit se psát dobře. 

Kon­krét­ně v mém pří­pa­dě to bylo tak, že jsem někdy kolem svých dva­ce­ti trá­vil čas psa­ním něče­ho, co teď hod­no­tím jako pří­šer­nou gan­gs­ter­skou detek­tiv­ku, kte­rá si roz­hod­ně všech­na ta odmít­nu­tí zaslou­ži­la. Navzdo­ry roz­pa­kům, s nimiž teď toto obdo­bí posu­zu­ji, musím mu při­znat jis­tou záslu­hu v tom, že ze mě udě­la­lo lep­ší­ho auto­ra, stej­ně jako ve mně vzbu­di­lo odhod­lá­ní neob­tě­žo­vat zno­vu vyda­va­tel­ský prů­my­sl dří­ve, než budu mít něco, co bude stát za to. Všech­ny spi­so­va­tel­ské zku­še­nos­ti, s jak­ko­liv hroz­ný­mi výsled­ky, při­vá­dí auto­ra blíž ke dni, kdy vytvo­ří něco, za co se nebu­de stydět.

V roce 2010 jsem dokon­čil epic­ký fan­ta­sy román Píseň krve a koneč­ně jsem cítil, že bych mohl mít to „něco“. Byl jsem si vědom toho, že ten­to pocit může pra­me­nit z fak­tu, že jsem na kni­ze pra­co­val šest a půl roku a tyto roky jsem nechtěl pova­žo­vat za zby­teč­né. Mé teh­dej­ší psa­ní bylo spo­ra­dic­ké, tři nebo čty­ři sta slov za den, když jsem měl dob­rý týden, jinak mno­hem míň. Plný pra­cov­ní úva­zek a dál­ko­vé stu­di­um his­to­rie si vybra­ly svou daň a kla­dl jsem si otáz­ku, jest­li by psa­ní nemě­lo jít úpl­ně stra­nou. Jen­že něco na pří­bě­hu půso­be­ní Véli­na Al Sor­ny v Šes­tém řádu a nesčet­né intri­ky Sjed­no­ce­né­ho krá­lov­ství mě stá­le vta­ho­va­ly zpět. I když jsem začal kni­hu sepsá­ním jed­no­strán­ko­vé synop­se — hlav­ně pro­to, abych sám sebe ubez­pe­čil, že vím, jak to skon­čí —, netu­šil jsem, kolik toho o Véli­no­vi a jeho svě­tě ješ­tě zbý­vá odha­lit, a taky jsem zjis­til, že pro­ces obje­vo­vá­ní je zábav­ný, i když, jak se uká­za­lo, i pěk­ně zdlou­ha­vý. Když jsem dokon­čil posled­ní ver­zi, roz­ho­dl jsem se, že je vyda­va­tel­ský prů­my­sl zase jed­nou při­pra­ve­ný poznat štěd­rost mé fantazie.

Ačko­liv jsem byl po své před­cho­zí ostudě ješ­tě pořád otrá­ve­ný a ohled­ně celé­ho pro­ce­su cynic­ký, s nástu­pem roku 2010 jsem ruko­pis poslal agen­to­vi a čekal na výsled­ky. (…) Odmít­nu­tí stří­da­lo odmít­nu­tí, dokud jsem v prů­bě­hu násle­du­jí­cí­ho roku nepro­šel přes kaž­dič­ké­ho agen­ta uve­de­né­ho v Pří­ruč­ce brit­ských spi­so­va­te­lů a uměl­ců zabý­va­jí­cích se fan­ta­sy. Ne všech­na odmít­nu­tí měla jed­not­nou podo­bu for­mál­ních, pře­dem při­pra­ve­ných dopi­sů, někte­rá byla dokon­ce pochval­ná, ale pořád to byla odmít­nu­tí, a jak­ko­liv otr­lý už může­te být, odmít­nu­tí vás mrzí vždy.

V té době jsem četl víc a víc o sílí­cím význa­mu e‑knih a vší­mal jsem si narůs­ta­jí­cí­ho množ­ství lidí, kte­ří během mého kaž­do­den­ní­ho dojíž­dě­ní vla­kem čtou na čteč­kách. Bylo také stá­le běž­něj­ší, že lidé vydá­va­li své vlast­ní kni­hy v elek­tro­nic­ké podo­bě bez pomo­ci tra­dič­ních nakla­da­tel­ství. Jako mno­ho spi­so­va­te­lů, i já jsem byl vždyc­ky opa­tr­ný, co se týče pub­li­ko­vá­ní na vlast­ní nákla­dy, vní­mal jsem to jako mož­nost pro zou­fa­lé nebo naiv­ní; his­tor­ky se jen hemží nový­mi pod­ve­de­ný­mi auto­ry, již při­šli o znač­né část­ky za edi­ta­ci a mar­ke­tingo­vé služ­by, kte­ré jsou buď k niče­mu, nebo se dají zís­kat zdar­ma. Bylo to to slo­víč­ko „zdar­ma“, kte­ré se uká­za­lo být klí­čem k mému rozhodnutí…

V čer­ven­ci 2011 jsem zve­řej­nil Píseň krve na Sma­shwords, onli­ne služ­bě, kte­rá zdar­ma dis­tri­bu­u­je kni­hy nej­vět­ším pro­dej­cům e‑knih s výjim­kou Ama­zo­nu, jenž pro­vo­zu­je svůj vlast­ní obchod Kindle. (…) Od čer­ven­ce do pro­sin­ce 2011 se Pís­ně krve přes Sma­shwords pro­da­lo celých pět kusů a během té doby nezís­ka­la jedi­nou recen­zi. Tak­že když jsem se v led­nu 2012 roz­ho­dl zve­řej­nit ji i na Kindle, bylo to s poměr­ně malým očekáváním.

Prv­ní měsíc pro­de­je nebyl nijak půso­bi­vý, přes­to ve srov­ná­ní s před­cho­zí­mi zku­še­nost­mi došlo k výraz­né­mu zlep­še­ní — dva­cet pro­da­ných knih a pár veli­ce pěk­ných recen­zí. Začal jsem psát blog a dostal jsem něko­lik potě­šu­jí­cích komen­tá­řů od čte­ná­řů, včet­ně prv­ní­ho z mno­ha dota­zů, „kde je pokra­čo­vá­ní“. Násle­du­jí­cí měsíc se pro­de­je zdvoj­ná­so­bi­ly a dal­ší měsíc při­šel den, kdy jsem na zákla­dě pro­cent z počtu pro­da­ných knih dostal svůj úpl­ně prv­ní hono­rář. Bylo to oprav­du potě­šu­jí­cí a bylo v tom jis­té uzná­ní, ale pořád jsem měl své zaměst­ná­ní a pod­le vše­ho mě čeka­lo i psa­ní pokra­čo­vá­ní. Teď bych měl zdů­raz­nit, že ačko­liv jsem se vždyc­ky chtěl stát spi­so­va­te­lem na plný úva­zek, měl jsem prá­ci, kte­rá mě bavi­la, nedě­la­lo mi pro­blém pla­tit účty a nikdy mě nelá­ka­la před­sta­va hla­do­vě­ní v pod­kro­ví, na to mám jíd­lo pří­liš rád. Viděl jsem tedy psa­ní hlav­ně jako „bokov­ku“, kte­rá by mi nabíd­la malé, ale víta­né ved­lej­ší pří­jmy. Ten­to plán se měl změ­nit, když zaměst­na­nec knih­ku­pec­tví Poli­tics and Pro­se ve Washing­to­nu DC, Lars Town­send, vybral Píseň krve do své­ho osob­ní­ho pro­jek­tu na pod­po­ru hod­not­né čet­by v zápla­vě e‑knih vydá­va­ných samot­ný­mi auto­ry. Na Lar­se kni­ha udě­la­la tako­vý dojem, že ji pře­dal obchod­ní­mu zástup­ci vyda­va­tel­ství Pen­guin, kte­ré­ho znal, a ten ji poslal vedou­cí redak­tor­ce Ace/​Roc, sek­ce vyda­va­tel­ství Pen­guin věno­va­né sci-fi/­fan­ta­sy, Susan Alli­so­no­vé, od níž jsem v květ­nu 2012 dostal e‑mail s dota­zem, jest­li bych se nechtěl sejít.

Tak­že to ráno už je tady, že? Dlou­há noc „úspě­chu ze dne na den“ byla za mnou. No, ješ­tě ne tak doce­la. Musel jsem si její nabíd­ku chví­li pro­mýš­let, zvá­žit pro a pro­ti vzhle­dem k před­cho­zí­mu pub­li­ko­vá­ní e‑knihy ve vlast­ní režii, v němž se pro­de­je dosta­ly do bodu, kdy jsem potře­bo­val finanč­ní pora­den­ství, a to i bez vyu­ži­tí rekla­my nebo pro­fe­si­o­nál­ní edi­ta­ce. A také zjiš­tě­ní, že jsem dosá­hl celo­ži­vot­ní­ho snu, byl zvlášt­ní pocit, smě­si­ce eufo­rie a roz­ča­ro­vá­ní. Ano, dostal jsem to, co jsem vždyc­ky chtěl, ale život pokra­čo­val, neob­je­vi­ly se žád­né sbo­ry andě­lů ani oka­mži­tě dostup­né bazé­ny plné peněz. Pořád jsem měl svou prá­ci a dvě oprav­du dlou­hé kni­hy, kte­ré jsem měl napsat. To, co se uká­za­lo jako roz­ho­du­jí­cí, byla tou­ha psát na plný úva­zek a fakt, že jest­li si někdy chci vydě­lá­vat na živo­by­tí psa­ním, potře­bu­ji se opřít o vel­ké­ho nakla­da­te­le, potře­bu­ji být v knih­ku­pec­tvích a potře­bu­ji pro­dat zahra­nič­ní práva. 

Tak jsem v čer­ven­ci 2012 s Ace pode­psal smlou­vu na tři kni­hy, a jak pro­de­je e‑knihy během léta stá­le rost­ly a zača­ly při­chá­zet nabíd­ky zájem­ců o zahra­nič­ní prá­va, ozná­mil jsem své­mu zaměst­na­va­te­li, že chci na kon­ci roku ode­jít. A tak jsem teď spi­so­va­tel na plný úva­zek, uží­vám si svou novou pro­fe­si, i když s sebou samo­zřej­mě, jako kaž­dá jiná, při­ná­ší urči­tý díl zkla­má­ní i jis­té nevý­ho­dy, ale zna­me­ná také míru den­ní spo­ko­je­nos­ti, kte­rá pra­me­ní z fak­tu, že dělám prá­ci, jakou jsem vždyc­ky dělat chtěl. Pořád žád­ný sbor andě­lů ani bazé­ny plné peněz, a jestli­že jsem pře­ce jen pří­kla­dem úspě­chu ze dne na den, pak jsem povi­nen říct, že tomu ránu trva­lo dlou­ho, než při­šlo, ale jsem rád, že už je tady.

Redakč­ně upra­ve­no a kráceno.
Zdroj: http://​antho​nystuff​.wor​d​press​.com/​2​0​1​4​/​0​5​/​1​4​/​t​h​e​-​l​o​n​g​-​o​v​e​r​n​i​g​h​t​-​o​r​-​h​o​w​-​i​-​b​e​c​a​m​e​-​a​-​p​u​b​l​i​s​h​e​d​-​a​u​thor/