V novém romá­nu Kos­ti pod mechem se vra­cíš do Acca­du a také k mino­tau­rům. Hned se tedy musím zeptat, zda je to pro­to, že jsi v pří­bě­zích potře­bo­va­la něco doříct, nebo je lze číst samo­stat­ně i bez zna­los­ti tvých dal­ších knih?

Žád­ný strach, Kos­ti pod mechem se dají číst bez zna­los­ti před­cho­zích dvou knih z Acca­du — ode­hrá­va­jí se o pár dese­ti­le­tí poz­dě­ji. Záro­veň mi ale při­jde fér při­znat, že na čte­ná­ře před­cho­zích romá­nů čeká pár eas­ter eggů. A ti, kdo čet­li Kry­sy apo­ka­ly­psy, mož­ná zjis­tí, že jim jsou dvě jmé­na z Kos­tí mat­ně pově­do­má. Kos­ti se však ode­hrá­va­jí nezá­vis­le na mých ostat­ních pří­bě­zích, i když s nimi sdí­le­jí univerzum.

Mys­lím, že niko­ho z fanouš­ků tvých knih nepře­kva­pí, že tvůj nový román je opět o posta­vách a jejich čas­to kom­pli­ko­va­ných vzta­zích. I v Kos­tech, kde je hlav­ní hrdi­na jen jeden a ze své pod­sta­ty by měl věci řešit silou, se najde pro­stor pro jem­nou psy­cho­lo­gic­kou kresbu. Jakou posta­vou je Ner­ghan pro tebe?

Ner­ghan je někdo, kdo si je dob­ře vědom svých doved­nos­tí a vlast­ní pře­va­hy, záro­veň ale nepat­ří k těm, kdo si potře­bu­jí neu­stá­le něco doka­zo­vat a poni­žo­vat ostat­ní — to jsou pod­le mě někte­ré důle­ži­té vlast­nos­ti, kte­ré děla­jí dob­ré­ho vůd­ce. Při­tom je ale Ner­ghan i ukáz­kou toho, že tohle samo o sobě zda­le­ka nestačí.

Napsat něco, co tu ješ­tě neby­lo, je pod­le mě už takřka nemož­né. Vel­ký poten­ci­ál tak vidím prá­vě v posta­vách, kte­ré můžou i z oby­čej­né­ho pří­bě­hu udě­lat neo­by­čej­né čte­ní. To je jeden z důvo­dů, proč se na ně tak ráda sou­stře­dím, a můžu jen dou­fat, že to čte­ná­ři uví­ta­jí. Zatím se ale zdá, že je to baví.

Už kdy­si jsi mi řek­la, že píšeš hlav­ně zábav­né pří­běhy a něja­ký pře­sah při­jde sám. Když jsem román četl, byl to pro mě veli­ce sil­ný záži­tek, vlast­ně kla­sic­ký pří­běh o cti a zra­dě tady pro­stu­pu­je ztrá­ta, truch­le­ní i pochyb­nos­ti o sobě samém. Stá­le trváš na tom, že jde o ved­lej­ší pro­dukt, nebo jsi ten­to­krát psa­la i s úmys­lem zkou­mat tyto hlub­ší stránky?

Dob­ře, dostal jsi mě… Ten­to­krát to bylo cíle­né (mož­ná pro­to mi taky trva­lo tak dlou­ho kni­hu dokon­čit). Osob­ně mám tyhle kla­sic­ké pří­běhy o cti a zra­dě ráda — vět­ši­nou doká­žou uho­dit na něja­kou moji niter­ní stru­nu a vyvo­lat sil­né emo­ce. Věřím, že nejsem jedi­ná, kdo to tak má (jinak by asi podob­né pří­běhy neby­ly nato­lik popu­lár­ní, aby se z nich sta­lo urči­té klišé). Tou­ži­la jsem si tako­vý pří­běh napsat, ale záro­veň jsem chtě­la, aby byl pře­ce jen malič­ko jiný. A tak jsem vsa­di­la na prá­ci s posta­va­mi a jejich psy­cho­lo­gií. Jaké sto­py zane­chá na hrdi­no­vi fakt, že nedo­ká­že dostát oče­ká­vá­ním? Zlo­mí ho, když ztra­tí smy­sl dosa­vad­ní exis­ten­ce? Co s ním udě­lá roz­hod­nu­tí s fatál­ní­mi násled­ky pro spous­tu jeho soukme­nov­ců…? Tak­že jsem posta­vám mís­ty pěk­ně nalo­ži­la, vytáh­la si k tomu mik­ro­skop a bed­li­vě je pozo­ro­va­la. Výsled­kem je vyprá­vě­ní, kte­ré já sama vní­mám spíš jako pochmur­né, v lep­ším pří­pa­dě hořkosladké.

Také mě zau­ja­lo, jak jsi kni­hu vysta­vě­la — přes­to­že jde o sou­vis­lý pří­běh stej­ných postav, bylo by mož­né číst jed­not­li­vé čás­ti i samo­stat­ně, tře­ba jako povíd­ky. Sna­ži­la ses vze­přít kla­sic­ké line­ár­ní romá­no­vé struk­tu­ře, nebo si o to pří­běh řekl sám?

Na tohle poprav­dě nemám úpl­ně uspo­ko­ji­vou odpo­věď. Úvod­ní text vzni­kl jako povíd­ka do sou­tě­že a vět­ši­nu zby­lých čás­tí jsem psa­la sou­běž­ně s povíd­ka­mi z Noč­ní labu­tě — asi mi v tu chví­li při­šlo logic­ké, že jsem k těm pří­bě­hům při­stu­po­va­la podob­ně. Labuť je kla­sic­ký povíd­ko­vý román — kaž­dý text je oprav­du povíd­ka s vlast­ní poin­tou a dohro­ma­dy tvo­ří dal­ší pří­běh. Ke Kos­tem se opro­ti tomu dá při­stu­po­vat snáz jako ke kapi­to­lám jed­no­ho sou­vis­lé­ho pří­bě­hu, ačko­liv já osob­ně je také vní­mám spíš jako povíd­ko­vý román (i kdy­by jen kvů­li poměr­ně vel­kým časo­vým roze­stu­pům mezi jed­not­li­vý­mi část­mi). Osob­ně se mi líbí jis­tá stříp­ko­vi­tost, kdy čte­ná­ři někte­ré udá­los­ti nevi­dí, ale jsou pak spo­lu s posta­va­mi kon­fron­to­vá­ni až s jejich násled­ky a muse­jí někte­ré věci vyčíst mezi řádky.

V úvo­du ke Kos­tem pod mechem píšeš, že jde o tvou poctu hrdin­ské fan­ta­sy. Jaký je tvůj vztah k tomu­to podžánru?

Veskr­ze klad­ný. :) Je to sub­žánr, na němž jsem vyrůs­ta­la, díky němuž jsem se do fan­ta­sy zami­lo­va­la. Jsem si vědo­ma jeho kla­dů i zápo­rů. Kos­ti pod mechem nejsou čis­tě jen mou poctou sub­žán­ru, ale také jakousi sna­hou uká­zat, že i přes svou věko­vi­tost a jis­tou šab­lo­no­vi­tost je hrdin­ská fan­ta­sy stá­le živá a že kla­sič­tí hrdi­no­vé ješ­tě neřek­li posled­ní slo­vo a mají co nabídnout.

Musím se zasta­vit i u obál­ky a ilu­stra­cí, kte­ré jsou uvnitř kni­hy, pro­to­že ilu­strá­tor­ku sis ten­to­krát vybra­la sama. Měla jsi od začát­ku jas­nou vizu­ál­ní představu?

Od začát­ku jsem měla spíš vidi­nu toho, jaký pocit by ve mně obál­ka měla vyvo­lá­vat. Jas­né bylo také to, že na ní nesmí být figu­rál­ní kres­ba. Chtě­la jsem spíš něco mini­ma­lis­tic­ké­ho, ide­ál­ně pero­kresbu vypo­ví­da­jí­cí o pod­sta­tě mino­tau­rů i pří­bě­hu jako tako­vé­ho. A když jsem před pár lety nara­zi­la na tvor­bu Vero­ni­ky Šiš­ko­vé (ali­as Dae Nir) a vidě­la její čer­no­bí­lé kres­by, bylo mi jas­né, že jest­li Kos­ti někdy vyjdou, chtě­la bych jako ilu­strá­tor­ku prá­vě ji. Jsem moc ráda, že to klaplo — že jste v nakla­da­tel­ství s mým výbě­rem sou­hla­si­li a že Vero­ni­ka obál­ku i vnitř­ní ilu­stra­ce udě­la­la. Já jsem do té obál­ky totál­ně zamilovaná.

Přes­to­že hlav­ní pří­bě­ho­vý oblouk Kos­tí pod mechem je uza­vře­ný, mám pocit, že se urči­tá mož­nost pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu nabí­zí. Máš už něja­ký dal­ší díl roze­psa­ný, nebo chys­táš zase něco jiného?

Poprav­dě mám roze­psa­ný dru­hý díl (ten bude závě­reč­ný, nechci svo­je pří­běhy zby­teč­ně pro­ta­ho­vat, pokud si o to vylo­že­ně neřek­nou…). Ale nemůžu slí­bit, že si ho čte­ná­ři budou moct pře­číst do roka a do dne od vydá­ní Kos­tí — mino­tau­ry píšu výraz­ně poma­le­ji než jiné tex­ty. Navíc tenhle rok pro mě bude dost nároč­ný — po šes­ti letech rodi­čov­ské dovo­le­né se vra­cím zpět do prá­ce, tak­že kdo­ví jak to bude letos s psa­ním vypa­dat. Záro­veň je ale reál­né, že brzy dokon­čím jiný ruko­pis — dob­ro­druž­nou urban fan­ta­sy, na moje pomě­ry doce­la milý a poho­do­vý kousek.