Radek Ště­pá­nek, bás­ník, redak­tor nakla­da­tel­ství a časopisu
„Není vždyc­ky nut­né hnát se za novin­ka­mi, teď máte skvě­lou mož­nost dopl­nit si sbír­ky bás­ní, kte­ré jsou už jen těž­ko k sehná­ní, a při­tom by nemě­ly chy­bět v knihov­ně žád­né­ho milov­ní­ka poezie. Za mě tedy jed­no­znač­ně Bás­ně a brun­di­bás­ně Jiří­ho Pišto­ry, Komor­ní hůr­ka Pet­ra Madě­ry, mís­ty oprav­du vyni­ka­jí­cí Tex­ty Mila­na Cou­fa­la či Tri­a­log Milo­še Vodič­ky. Je toho dale­ko více, kaž­dý si jis­tě najde své favority!“

Jiří Ště­pán, bás­ník, redak­tor sci-fi a fantasy
„Pro­bí­rat se sbír­ka­mi, kte­ré už tro­chu pro­padly sítem času, je dob­ro­druž­ství. Člo­věk může jed­nak nara­zit na žáda­né kle­no­ty, kte­ré i zku­še­ní návštěv­ní­ci antikva­ri­á­tů hle­da­jí jen pod pul­tem (nebo pod kabá­tem odváž­něj­ších kole­gů), ale také na sbír­ky a tex­ty, kte­ré z něja­ké­ho důvo­du ve své době zapadly a obje­ve­ní jejich kouz­la čeká tře­ba prá­vě na nás. Já nedo­čka­vě nata­hu­ji ruku po Tem­né komo­ře Boh­da­na Chlíb­ce, Pas­tý­řích mlo­ků Mar­kéty Horá­ko­vé, Nou­zo­vém zasta­ve­ní času Ewal­da Murre­ra a také po sbír­ce A hud­ba? Voj­tě­cha Kuče­ry.“

Milan Děžin­ský, bás­ník, pře­kla­da­tel, autor sbír­ky Hotel po sezóně
„Poezie vychá­zí v rela­tiv­ně malých nákla­dech, po kni­hách se na pul­tech knih­ku­pec­tví zaprá­ší, ale už se nikdy nedo­ob­jed­na­jí. Dorost­la nová gene­ra­ce těch, kte­ří by si jis­tě s chu­tí pře­čet­li něco, co se vydá­va­lo v době, kdy jejich rodi­če ješ­tě stu­do­va­li. Za sebe dopo­ru­ču­ji napří­klad Mís­to v pro­sto­ru, anto­lo­gii mla­dé slo­vin­ské poezie, jejíž auto­ři se už sami sta­li kla­si­ky, sbír­ku Pet­ra Hruš­ky Vždyc­ky se ty dve­ře zaví­ra­ly, o níž jsem si mys­lel, že už je dáv­no nená­vrat­ně nedo­stup­ná, a kte­rá obsa­hu­je bás­ně, kte­ré se dáv­no sta­ly sou­čás­tí naše­ho moder­ní­ho bás­nic­ké­ho káno­nu. Mohu také dopo­ru­čit sbír­ky Srd­ce met­ro­no­muNavště­vo­vat žel­vu zesnu­lé­ho Jiří­ho Rulfa, kte­rý se plné­ho doce­ně­ní dočká­vá mož­ná až dnes. Ze stej­né­ho důvo­du upo­zor­ňu­ji na Jaro­sla­va Žilu, dal­ší­ho skvě­lé­ho bás­ní­ka, kte­rý už bohu­žel není mezi námi. Úpl­ně mne poja­la nos­tal­gie, když jsem ten krás­ný seznam viděl!“

Vy nech­te nos­tal­gii být a vydej­te se na náš e‑shop! Níže uvá­dí­me pře­hled­ný seznam auto­rů, jejichž titu­ly si může­te poří­dit za pří­jem­né ceny. 

I. Blat­ný, V. Buri­an, M. Cou­fal, M. Čapek, D. Čaply­gi­no­vá, P. Čer­má­ček, P. Daniel, S. Denk, M. Děžin­ský, P. Fabi­an, R. Frid­rich, B. Chlí­bec, P. Hájek, O. Hanus, M. Horá­ko­vá, P. Hruš­ka, I. Jelí­nek, L. Kasal, J. Koten, P. Král, K. Kře­pel­ka, J. Kubě­na, V. Kuče­ra, S. Kudlá­ček, O. Macu­ra, P. Madě­ra, P. Motýl, E. Murrer, I. Ode­hnal, M. Pát­ko­vá, P. Petr, J. Pišto­ra, L. Puršl, R. Putzla­cher-Buch­to­vá, P. Raj­chman, M. Rei­ner, L. Roman­ská, J. Rulf, Y. Shan­fel­do­vá, I. Sla­vík, V. Slí­va, D. Sou­kup, J. Sta­něk, M. Stöhr, P. Šte­fek, J. Štrob­lo­vá, M. Šťast­ná, M. Švan­da, M. Toman, D. Tuyet-Lan Ngu­yen, D. Urbán­ko­vá, I. Vác­la­ví­ko­vá, V. Vla­sa­tý, M. Vodič­ka, K. Zlín, J. Žila