Vyrá­ží-li sest­ra ven, s veče­ří radě­ji počkejte
Nikdy totiž neví­te, kdy vám sest­ra zavo­lá se slo­vy: „Kore­de, já ho zabila.“ 

Mít sílu v rukou
Zvlášť pokud má vaše sest­ra sla­bost pro urost­lej­ší muže.

Běli­dlo vždy po ruce

Krev není voda…
A hlav­ně se hůř odstra­ňu­je z koberce.

Urči­tě jste netu­ši­li, že běli­dlo umí zakrýt pach krve. Lidi ho vět­ši­nou pou­ží­va­jí bez roz­mys­lu, pro­to­že mají pocit, že se hodí na všech­no — neda­jí si tu prá­ci, aby si pře­čet­li vza­du na eti­ke­tě slo­že­ní, neda­jí si tu prá­ci, aby si zašli čer­s­tvě otře­ný povrch pro­hlíd­nout pozor­ně­ji. Běli­dlo sice dez­in­fi­ku­je, ale na zby­lou špí­nu tolik neza­bí­rá. Sama ho tudíž vytáh­nu až poté, co z kou­pel­ny vydrh­nu veš­ke­ré znám­ky živo­ta… a smrti.

Není nad evidenci
Neza­po­meň­te si o své sestře a pře­de­vším jejích obě­tech vést důklad­né záznamy.

Nachys­tej­te si výpověď
Může se hodit mít v zálo­ze pár secvi­če­ných odpo­vě­dí pro pří­pad­ný poli­cej­ní výslech…

Při­prav­te se na poslech „I wan­na dan­ce with somebody“
Vám samot­ným by mož­ná bez­pro­střed­ně po vraž­dě při­šla pří­hod­něj­ší tře­ba Lor­de, ze sestři­na poko­je se však bude linout hlas Whit­ney Houstonové.

Dej­te pozor na pří­liš radost­né instagra­mo­vé příspěvky
Vaše sest­ra má truch­lit, a při­tom má potře­bu hodit si na instagram kaž­dou kyt­ku, kte­rou jí dá nový nápadník.

„Jak dlou­ho mám zve­řej­ňo­vat samý nud­ný a smut­ný věci?“
„Nemu­síš zve­řej­ňo­vat nic.“
„Ale jak dlouho?“
„Asi tak rok.“
„To si děláš srandu.“

Smiř­te se s tím, že na vaši sest­ru se sto­jí fronty
Navíc jejím nápad­ní­kům bude­te chys­tat čaj, zatím­co oni budou čekat na Ayo­o­lu, kte­rá se ješ­tě ani nevy­spr­cho­va­la. A co když to bude jejich posled­ní nápoj v životě?

Dob­ře si vyber­te, komu se svěřujete
Někdy je potře­ba se z toho vypo­ví­dat, a když už to musí být, proč si nezvo­lit tře­ba paci­en­ta v kómatu?

Kore­din seznam rad by mohl pokra­čo­vat, ale nebu­de­me vám ho tu tlu­mo­čit, radě­ji si pře­čtě­te kni­hu.