Palmknihy Litera za prózu: Simona Bohatá – Klikař Beny

Ušmud­la­ný, roz­pa­da­jí­cí se svět děl­nic­kých kolo­nií, hos­pod a sběr­ných suro­vin osm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí a živou­cí svět bizar­ních posta­vi­ček, kte­ré jej obý­va­jí. Mla­dík Beny odchá­zí z domu před násil­nic­kým otcem a nalé­zá úto­čiš­tě ve sběr­ně své­ráz­né­ho Fab­ri­kan­ta. Spo­lu s inva­li­dou Hanym, fluk­tu­ant­kou Jul­čou a brá­chou Víťa­nem tvo­ří jakousi podiv­nou rodi­nu, v níž má kaž­dý své tajem­ství i tem­né strán­ky, ale také onu hra­ba­lov­skou per­lič­ku na dně. Beny se potře­bu­je vyvá­zat z vojen­ské základ­ní služ­by, vydě­lat tro­chu peněz, najít si prá­ci a byd­le­ní a hlav­ně čas, aby se mohl věno­vat své jedi­né váš­ni — foto­gra­fo­vá­ní. To, co se zdá být dnes banál­ně jed­no­du­ché, před­sta­vo­va­lo za reál­né­ho soci­a­lis­mu raných osm­de­sá­tých let dob­ro­druž­ství na hra­ně, či spí­še za hra­nou záko­na. Zvlášť když je vám sotva dva­cet a s ničím si moc nelá­me­te hlavu. 

Moleskine Litera za poezii: Klára Goldstein – Falkenfrau

Ve svém nej­no­věj­ším díle se autor­ka inspi­ru­je kon­krét­ní­mi mís­ty a lid­ský­mi osu­dy. Boří ale navyk­lé vní­má­ní času a pro­sto­ru, nechá­vá pří­tom­nost splý­vat s minu­los­tí a svou bás­nic­kou řeč obo­ha­cu­je o nový zásad­ní prvek — hud­bu sly­še­nou, pro­ží­va­nou, prá­vě vzni­ka­jí­cí. Ta při­tom není zda­le­ka jen zále­ži­tos­tí smys­lo­vou, nýbrž i duchovní. 

Litera za publicistiku: Pavel Klusák – Gott: československý příběh

Nezá­vis­lý por­trét Kar­la Got­ta od hudeb­ní­ho pub­li­cis­ty Pav­la Klu­sá­ka vyprá­ví pří­běh nej­vět­ší popo­vé hvězdy v Čes­ko­slo­ven­sk s důra­zem na ově­ře­ná, nová a málo zná­má fak­ta. Kni­ha Gott pro­ni­ká za léta šíře­né mýty a zapl­ňu­je bílá mís­ta v udá­los­tech kolem Las Vegas, „cvič­né emi­gra­ce“ a Anti­char­ty. Také líčí vývoj tuzem­ské­ho showbyz­ny­su i spo­leč­nos­ti. Osu­dy Kar­la Got­ta jsou totiž tak tro­chu his­to­rií nás všech. 

Litera za překladovou knihu: Jacek Dukaj – Led (Přel. Michael Alexa a Michala Benešová)

Píše se rok 1924 a Pol­ské krá­lov­ství je pod car­skou vlá­dou v Belle Époque. Var­ša­vu pokrý­vá led. Nepo­zemští andě­lé Mra­zu zva­ní pří­tu­hy zmra­zu­jí prav­du a lež. Bene­dykt se vydá­vá do Irkut­ska, kde má vyhle­dat své­ho otce — Otce Mrá­ze, kte­rý je prý důvěr­ní­kem pří­tuh. Není však ten­to úkol pří­liš nebezpečný?

Led je mis­trov­ským kous­kem Jacka Duka­je, díky němuž čte­ná­ři pozna­jí nejen alter­na­tiv­ní his­to­rii svě­ta, ze kte­ré tuh­ne krev v žilách, ale záro­veň jim poskyt­ne pří­le­ži­tost puto­vat spo­lu s hrdi­nou romá­nu po neo­by­čej­né ces­tě a sta­nout tvá­ří v tvář Jinému. 

Magnesia Litera 2022 – autorská čtení

Čte­ní se kona­jí v Knihov­ně Vác­la­va Hav­la (Ost­rov­ní 13, Pra­ha 1) od 19.00 hodin, vstup volný.

16. března

Nela Bár­to­vá: Na kon­ci chod­by je ráno (DILIA Lite­ra za debut roku)
Sta­ni­slav Biler: Destruk­ce (Palmkni­hy Lite­ra za prózu)
Simo­na Boha­tá: Kli­kař Beny (Palmkni­hy Lite­ra za prózu)
Tere­za Říča­no­vá: Krá­va Říča­no­vá (Lite­ra za kni­hu pro děti a mládež)

23. března

Tere­za Dobi­ášo­vá: Tajem­ství. Nesku­teč­ný pří­běh Anež­ky Čes­ké (DILIA Lite­ra za debut roku)
Ire­na Dous­ko­vá: Konec dob­rý (Palmkni­hy Lite­ra za prózu)
Josef Hrd­lič­ka: Před­ko­vé kos­tí (Moleski­ne Lite­ra za poezii)
Ště­pán Kuče­ra: Nej­vět­ší lek­ce dona Qui­jo­ta (Palmkni­hy Lite­ra za prózu)

30. března

Eliš­ka Bera­no­vá: Chla­pec s rybí hla­vou (DILIA Lite­ra za debut roku)
Mag­da Gar­gu­lá­ko­vá: Ruka – kom­plet­ní prů­vod­ce (Lite­ra za kni­hu pro děti a mládež)
Pavel Klu­sák: Gott: Čes­ko­slo­ven­ský pří­běh (Aktuálně.cz Lite­ra za publicistiku)
Kate­ři­na Rud­čen­ko­vá: Amá­lii­na nehyb­nost (Palmkni­hy Lite­ra za prózu)

6. dubna

Klá­ra Gold­stein: Fal­ken­frau (Moleski­ne Lite­ra za poezii)
Mar­ka Míko­vá: Kabát a kabel­ka (Lite­ra za kni­hu pro děti a mládež)
Ale­xan­dr Mit­ro­fa­nov: Mra­zík s pen­dre­kem v ruce (Aktuálně.cz Lite­ra za publicistiku)
Zuza­na Řího­vá: Ces­tou špend­lí­ků nebo jehel (Palmkni­hy Lite­ra za prózu)

Všem autorům držíme palce a těšíme se na výsledky, které budou známy 10. dubna. Zároveň připomínáme, můžete hlasovat pro svoji oblíbenou knihu vydanou v roce 2021 v Ceně čtenářů a vyhrát poukázku na knihu z knihkupectví Kosmas.