Byl začá­tek pod­zi­mu, když naše gra­fic­ká desig­nér­ka Ale­na zača­la naku­ko­vat do našich pro­skle­ných kan­ce­lá­ří, pro­hlí­žet si nás od hla­vy až k patě a něco si při­tom pro sebe mumla­la. Poda­ři­lo se mi zachy­tit pou­ze slo­va „oske­no­vat“ a „vla­sy“. Bylo mi jí líto, pod­zim (a vlast­ně i jaro, léto a zima) je pro gra­fic­ké oddě­le­ní nároč­ný. Při­šlo mi, že toho je na ni moc. 

Jen­že o pár dní poz­dě­ji jsem při prů­cho­du redak­cí zahléd­la toto: 

V tu chví­li jsem si neby­la jis­tá, jest­li toho není moc na mě. Neby­lo. Pou­ze jsem byla svěd­kem kre­a­tiv­ní­ho pro­ce­su, jehož výsled­kem je obál­ka osmé­ho dílu série s komi­sař­kou Malin For­so­vou, kte­rý vychá­zí už 2. dub­na.